Prejsť na obsah
Oddelenie manažmentu projektov

Interný dokument "Informácia k pripravovanému projektu", ktorý riešiteľ projektu predkladá vedeniu fakulty na schválenie pred podaním žiadosti o grant.

Záujemcom o prípravu žiadosti o grant predkladáme stručný všeobecný návod, ktorý pomôže pri vypracovaní projektu od počiatočného nápadu po úplný opis projektu. Prax ukázala, že pri logickom postupnom definovaní jednotlivých častí žiadosti je často potrebné sa vrátiť k prehodnoteniu už vyplnených častí. Preto je na prípravu kvalitnej žiadosti o finančnú podporu potrebný čas.

Základná štruktúra projektového cyklu:

  1. AKÝ MÁM ZÁMER ?

Hlavná idea projektu, problémová oblasť. Definovanie potrieb, na základe analýzy súčasného stavu (napr. SWOT analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození/rizík)

  1. ČO CHCEM DOSIAHNUŤ ?

Ciele projektu. Čo je potrebné zlepšiť, rozšíriť, prehĺbiť, zvýšiť, znížiť... 

Dobré je zadefinovať ciele tak, aby boli SMART:

Specific - konkrétne, špecifické

Measurable – merateľné

Achievable – dosiahnuteľné

Relevant – opodstatnené

Timely – časovo ohraničené.     

S cieľmi projektu súvisia konkrétne cieľové skupiny, pre ktoré bude mať projekt prínos.

  1. AKO TO DOSIAHNUŤ ?

Aké aktivity je potrebné uskutočniť na dosiahnutie cieľov.

Moje aktivity by mali korešpondovať s oprávnenými aktivitami danej výzvy. 

Aktivity je potrebné naplánovať podľa časového harmonogramu.

Zo zadefinovaných aktivít vyplynú nákladové položky personálne, materiálne, technické, priestorové a ďalšie.

Dôležité je posúdiť, či sú moje nákladové položky pre grantovú schému oprávnené a či mám na ich naplnenie predpoklady (kto bude aktivity realizovať, dostupnosť materiálno-technického zabezpečenia a služieb, zabezpečená účasť cieľových skupín, ...).   

K jednotlivým položkám treba priradiť jednotkovú cenu, zistenú napríklad prieskumom trhu, alebo na základe predošlých skúseností. Výpočet nákladov projektu je obvykle potrebné zdôvodniť v komentári k rozpočtu.

  1. AKÝ BUDE PRÍNOS ?

Aké budú výstupy a výsledky projektu ? Čo konkrétne bude zrealizované, zriadené, vyprodukované, publikované, zavedené do praxe. Aké kvalitatívne a kvantitatívne hodnoty sa  zmenia ? 

  1. AKÝ BUDE DOPAD ?

Pri väčších projektoch povinná časť. Pre grantové agentúry je dôležitým hodnotiacim kritériom, aký bude celkový dopad, udržateľnosť výsledkov po ukončení projektu.

Aké ukazovatele, indikátory použijem na to, aby som zistil, či som plánované ciele projektu dosiahol ?  Kde a ako zistím hodnotu týchto ukazovateľov ? Monitorovanie  zdrojov overenia (dostupné štatistiky, prieskumy, dotazníky, analýzy,...)  je potrebné naplánovať  pri formulovaní žiadosti.