Prejsť na obsah
Zamestnanci

Samosprávu fakulty tvoria: 

Akademická obec
Akademické orgány:

Akademický senát FAD STU 

Vedecká a umelecká rada FAD STU

Akademickými funkcionármi fakulty sú dekan a prodekani.
Akademickými poradnými zbormi fakulty je kolégium dekana a vedenie fakulty.

Samospráva študentskej časti akademickej obce sa realizuje prostredníctvom Študentského parlamentu.
Na fakulte pôsobia aj komisie a študijní poradcovia