Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Inšpirácie a impulzy pre rozvoj Devínskej Novej Vsi


Riešenie rozvojových území západného segmentu
Bratislavy vo vzťahu k závodu Volkswagen Slovakia


Katalóg prezentuje riešenia rozvoja západného segmentu Bratislavy očami študentov 5. a 4. ročníka FA STU, formou ideových urbanistických štúdií, ktoré majú byť inšpiráciou a nezáväzným podkladom k diskusii na rozvoj územia Devínskej Novej Vsi a riešenie optimálneho vzájomného vzťahu okolitých území so závodom Volkswagen Slovakia.


Ateliérové práce študentov 5. ročníka
boli spracované na Ústave urbanizmu a územného plánovania v rámci predmetu Ateliérová tvorba I. – urbanistický projekt (garant predmetu: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.) pod vedením pedagógov doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD., doc. Ing. arch. Dagmar Kaliská, CSc., doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD., Ing. arch. Miroslav Kollár, PhD., Ing. arch. Ján Komrska, PhD., doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD.
V katalógu je prezentovaných celkovo 20 prác, ktorých hlavným cieľom bolo zapojenie areálu Volkswagen Slovensko, a.s. do celkového konceptu západného rozvoja mesta Bratislava, s predpokladom využitia existujúcich potenciálov územia. Väčšina  návrhov sa zamerala na zvýšenie atraktívnosti predpolia vstupu do areálu, vytvorením aktívneho verejného priestoru, s lokalizáciou vyššej občianskej vybavenosti a prepojením na existujúcu štruktúru mestskej časti Devínska Nová Ves.

Ateliérové práce študentov 4. ročníka boli spracované v Kabinete počítačových a multimediálnych disciplín v rámci predmetu Špecializovaný CAAD ateliér (garant predmetu: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.) pod vedením pedagógov Ing. arch. Juraj Furdík, CSc., doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD., Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD.
V katalógu je prezentovaných 6 vybraných prác. Dôraz v ateliéri bol kladený na digitálne spracovanie, ale tiež na overovanie skupinového modelového návrhu územného rozvoja v kontexte optimálneho prieniku stretu priemyslu, bývania, vybavenosti a služieb v predpolí areálu Volkswagen Slovensko, a.s. Návrhy vychádzali z aktuálneho územného plánu, ktorý v danom území určuje funkcie vybavenosti celomestského až nadmestského významu, ako aj z prednášok a predstáv zástupcov závodu Volkswagen Slovensko, a.s. a mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.

Práce prezentované v tomto katalógu vznikli na FA STU s podporou:
- VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
- SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
- EUROSENSE s.r.o. (Slovakia)

Všetky práce boli vystavené na výstave v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku v dňoch 6.5. - 23.5. 2014. Fakulta architektúry STU, Ústav urbanizmu a územného plánovania a Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín ďakujú vyššie uvedeným subjektom za morálnu, technickú ale aj duchovnú podporu.

KATALÓG NA STIAHNUTIE