Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

 

Informačný list 


Ciele predmetu: Poznať smerovania modernej architektúry a pozadie aktuálnych trendov v architektúre súčasnosti. Pochopiť ich spojitosť resp. komplementaritu. Uvedomiť si ich širšie kultúrne a tvorivé súvislosti. Osvojiť si schopnosť poznať súvislosti novovznikajúcich architektonických javov a tendencií. Prehĺbiť schopnosť identifikovať sa s osobnostne blízkymi kreatívnymi trendmi. Rozvinúť schopnosť spojiť vedomosti z histórie architektúry do organického celku a pochopiť ich súvislosť s aktuálnymi trendmi.Semináre: sa uskutočňujú v blokoch medzi prednáškami s uvedenou študijnou literatúrou. Diskutuje sa o textoch (literatúra ku každej prednáške) architektov a teoretikov na kľúčové témy predmodernej, modernej, postmodernej a po modernej architektúry. K textom sa pripravujú sa pozitívne a kritické recenzie.

Podklad pre cvičenia č. 1, 30. 09. 2013

Literatúra: Adolf Loos: Ornament a zločin (Le Corbusier): Aténska charta

Literatúra: Charles Jencks: Reč postmodernej architektúry Robert Venturi: Zložitosť a protikladnosť v architektúre Philip Johnson: Sedem barličiek modernej architektúry

 Literatúra: Bruno Zevi: Kritika postmodernizmu Kenneth Frampton: Kritický regionalizmus Rem Koolhaas: Veľkosť alebo problém Veľkého

Literatúra: Ben van Berkel - Caroline Boss: Diagramy - interaktívne nástroje v akcii Gregg Lynn: Geometrie v čase FAT: Everything counts in large amounts


Požiadavky na absolvovanie predmetu: Požiadavky na zápočet: Zápočet sa udeľuje za aktívnu účasť (zapojenie sa do diskusie a  písomne odovzdaný text k danej téme) na seminári. (Maximálne sú tolerované dve neúčasti.)

Požiadavky na skúšku: Predmetom skúšky je záverečná skúšobná práca. t. j. skúška je písomná. Skúšobná práca je autorská esej v rozsahu 800 až 1000 slov (asi 5000 až 7000 znakov) spracovaná na niektorú z týchto tém: 1/ Pretrvávajúca moderna 2/ Otázne dedičstvo modernej architektúry 3/ Možnosti digitálnej architektúry 4/ Významný jav modernej architektúry a dnešok 5/ Charakteristický trend dnešnej architektúry/urbanizmu 6/ Kriticky k modernej architektúre 7/ Problémy pamiatkovej ochrany moderny 8/ Architektúra a prezentácia Práca je textová, bez obrázkov (obrázok nanajvýš na titulnej strane), odovzdáva sa vytlačená Ing. arch. P. Paulinymu najneskôr do termínu skúšky. Prosím o čo najúspornejšiu úpravu, bez prebalu, lišty, voľných listov a pod. 

Predmetom hodnotenia je: 1/ Jasné sformulovanie problému (2 body) 2/ Výstižné uvedenie doterajších názorov na tento problém (2 body) 3/ Individuálny prínos, dobrá argumentácia, nová originálna myšlienka, príťažlivý výklad (2 body).  4/ Štylistická a jazyková forma (1 bod.) Stupnica hodnotenia: 7 až 6 bodov – A, 5 bodov – B, 4 body – C, 3 body – D, 2 body – E, 1 a 0 bodov – FX

Titulný list musí obsahovať: 1/ Priezvisko, meno a číslo študenta 2/ Ročník a krúžok 3/ Tému 4/ Názov práce 5/ Názov predmetu