Prejsť na obsah
Ateliér Kráľová

FEBRUÁR 2022 - NOVÉ TÉMY_LETNÝ SEMESTER 2021/2022

Bakalárska práca

4. ročník

Témy vypísané vedením FAD STU.

Zvolen, Borová hora - bývalá mestská ozdravovňa

Návrh nového funkčného využitia

5. ročník: 1 - 2 študenti

Funkcionalistická architektúra bývalých mestských kúpeľov od architekta G. Stadtruckera je solitér osadený na návrší pravekého kultového pahorku v blízkosti dosiaľ aktívneho minerálneho prameňa Jazero v lokalite Borová hora vo Zvolene.

Úlohou je overiť možnosť nového využitia (navrhnúť funkciu) pri rešpektovaní jedinačných hodnôt okolitého prostredia. Synergické pôsobenie imanentných hodnôt prostredia a genia loci vyžaduje komplexný prístup pri obnove pamiatky.

Borová hora_1

Borova hora_2

Borova hora_3

Devín podhradie

Revitalizácia občianskej vybavenosti

5. ročník: 1 - 2 študenti

Lokalita sa v súčasnosti vyznačuje funkčno-prevádzkovou a estetickou neusporiadanosťou, absenciou významovej hierarchie prvkov a absenciou občianskej vybavenosti na požadovanej úrovni celoslovenského významu. V mieste dochádza k slabej orientácii, k bariérovosti a iným konfliktným situáciám. 

Úlohou je navrhnúť novú občiansku vybavenosť s okolím (reštaurácia s vonkajším sedením, overenie umiestnenia dvoch podzemných garáží). Riešenie zadania by malo overiť rozsahy plošného záberu pre reštauráciu a rôzne druhy poskytovania stravovania, modelovanie funkčných plôch v podhradí a riešenie statickej dopravy.

Devín_1

Devin_2

Devin_3

Diplomová práca

Apponyiho kaštieľ a park v Malinove

6. ročník

Úlohou je adaptácia historického objektu - národnej kultúrnej pamiatky, kaštieľa a parku pre nové funkčné využitie.

Zadanie vychádza z podnetu vlastníka - Bratislavského samosprávneho kraja na funkcie regionálneho a nadregionálneho významu.

SEPTEMBER 2021 - NOVÉ TÉMY_ZIMNÝ SEMESTER 2021/2022

Trenčianske Teplice - kúpeľná zóna

4. ročník

Architektonická štúdia novostavby na rezervnej ploche v prostredí kúpeľných budov.

Vytvorenie komfortného a bezbariérového nástupu do kúpeľných bazénov vrátane lobby zóny.

Zadanie je typu Mestské zásahy ako ideová vízia skvalitnenia prostredia kúpeľného mesta.

Teplice_ortofoto

Teplice_foto

Trnava - západná rozvojová oblasť 

5. a 6. ročník

Overenie rozvojového potenciálu západnej časti mesta Trnava na hospodársky málo využívaných plochách - okolie bývalého železničného depa a priemyselnej zóny s prepojením na štruktúru mesta.

Zadanie vychádza z rozvojových a aktivizačných zámerov mesta.

Trnava_ortofoto

Trnava_foto1

Apponyiho kaštieľ a park v Malinove

4. a 6. ročník

Architektonická štúdia nového funkčného využitia historického areálu kaštieľa s parkom.

Zadanie vychádza z podnetu vlastníka - Bratislavského samosprávneho kraja na funkcie regionálneho a nadregionálneho významu.

Malinova_ortofoto

Malinovo_foto

Prezentácia a nové využitie železničného dedičstva

4. a 6. ročník

Štúdia možností nového využitia objektov nevyužívaných železničných staníc s možnosťou výberu stanice na tratiach:

  • Banská Bystrica - Horná Štubňa - Hronská Dúbrava (34 tunelov), trať 170 - 171
  • Banská Bystrica - Brezno - Dedinky (Horehronský expres), trať 172

Zadanie je v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom na funkcie aktivizácie cestovného ruchu a rozvojových aktivít regiónu.

Zeleznice_mapa

Zeleznice_foto

 

Všetky zadania je možné riešiť dvojsemestrálne. Podrobnejšie obsah a rozsah jednotlivých zadaní, prípadné jedno- alebo dvojsemestrálne riešenie bude upresnené v rámci konzultácie v našom VA podľa pokynov z dekanátu.