Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček


„PRESAHY“ je výraz, ktorý nie práve často využívame v našom vyjadrovacom jazyku. V súčasnom globalizovanom svete charakterizovanom vzájomnou prepojenosťou procesov a komplexnosťou ho môžeme vnímať ako spôsob prekonania stanovenej hranice, medze, resp. spôsob ako cielene zasiahnuť niečo svojim vplyvom, mocou v priestore a čase. Presahy sú interdisciplinárne, technologické, vedecké, umelecké, generačné, ale aj duchovné, no poznáme aj presahy reálneho a virtuálneho sveta.

Architektonickú a urbanistickú tvorbu chápeme ako kreatívny proces, ktorý je determinovaný množstvom faktorov - individuálnymi / spoločenskými požiadavkami, analýzou exaktných dát a prácou s nimi, technickými a technologickými inováciami, či environmentálnymi výzvami, ktoré sú komplexné a nie je možné ich chápať izolovane.

Mesto a jeho stavebná substancia je priestorom, kde sa uskutočňujú kreatívne presahy (angl. creative spillovers) a prenikajú do ďalších odvetví ekonomiky, priemyslu - majú na nich pozitívne dopady a prispievajú k inováciám. Sú atraktívnym priestorom, priestorom stretávania sa, nadväzovania kontaktov a výmeny skúseností. Predstavujú inkubátory poznania, sú katalyzátormi produkcie, kapitálu, vedeckého pokroku a príležitostí.