Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

ZÁUJEMCI PROSÍME POSLAŤ PORTFÓLIO NA vitkovaspacek@gmail.com do 13.9. 2021„PRESAHY“ je výraz, ktorý nie práve často využívame v našom vyjadrovacom jazyku. V súčasnom globalizovanom svete charakterizovanom vzájomnou prepojenosťou procesov a komplexnosťou ho môžeme vnímať ako spôsob prekonania stanovenej hranice, medze, resp. spôsob ako cielene zasiahnuť niečo svojim vplyvom, mocou v priestore a čase. Presahy sú interdisciplinárne, technologické, vedecké, umelecké, generačné, ale aj duchovné, no poznáme aj presahy reálneho a virtuálneho sveta.

Architektonickú a urbanistickú tvorbu chápeme ako kreatívny proces, ktorý je determinovaný množstvom faktorov - individuálnymi / spoločenskými požiadavkami, analýzou exaktných dát a prácou s nimi, technickými a technologickými inováciami, či environmentálnymi výzvami, ktoré sú komplexné a nie je možné ich chápať izolovane.

Mesto a jeho stavebná substancia je priestorom, kde sa uskutočňujú kreatívne presahy (angl. creative spillovers) a prenikajú do ďalších odvetví ekonomiky, priemyslu - majú na nich pozitívne dopady a prispievajú k inováciám. Sú atraktívnym priestorom, priestorom stretávania sa, nadväzovania kontaktov a výmeny skúseností. Predstavujú inkubátory poznania, sú katalyzátormi produkcie, kapitálu, vedeckého pokroku a príležitostí.

V kontexte kreatívnych presahov a oslovenia zo strany samospráv, vertikálny ateliér Vitková / Špaček ponúka pre zimný semester akademického roka 2021/2022 nasledovné zadania:

TÉMA 1: MESTO ŽILINA

Cieľom zadania je komplexné riešenie dvoch lokalít.
● Priestor kultúrneho centra známeho pod názvom „Stanica Žilina - Záriečie“(Zadanie 1) s komplikovaným 
prístupom. Zadanie predstavuje možnosť rozšírenia súčasných aktivít existujúceho kreatívneho centra, doplnenie jeho funkcií po požiari Sály S2, ako aj komplexného riešenia priestoru pod nadjazdom a jeho priľahlých priestranstiev.

Návrh IQ centra v tangenciálnej zóne Žilinskej univerzity s planetáriom (Zadanie 2), pridruženými prevádzkami a s využitím individuálnej / zdielanej elektrickej automobilovej dopravy v meste ako príkladu pre ostatné samosprávy na Slovensku.TÉMA 2: KULTÚRNE KATALYZÁTOY REGIÓNU PODUNAJSKA

CUKROVARNÍCTVO V REGIÓNE PODUNAJSKA 

Zadanie rieši hľadanie vhodného umiestnenia múzea cukru v južnom regióne Slovenska vzhľadom na komplikované väzby a históriu a následné konzekvencie na rozvoj okolitej štruktúry. Dôrazom bude kladený na mesto Sládkovičovo, kde výroba cukru siaha až do roku 1867. Návrh objektu by mal vychádzať z autorskej výstavy či rovnomennej publikácie prof. Ilony Németh s názvom „Eastern Sugar“, ktorá približuje zložitosť histórie rýchleho úpadku slovenského cukrovarníckeho priemyslu, ako aj širšie sociálne a ekonomické infraštruktúry transformácie v strednej Európe, zatiaľ čo súčasne otvára planetárne trajektórie pre postkapitalistické alternatívy.

Téma je vhodná pre študentov zamerania U, najmú 2.roč. Ing. štúdia.

FOTO: http://www.easternsugar.eu