Prejsť na obsah
Študentské súťaže

Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry a dizajnu (FAD STU) vyhlasuje verejnú medzinárodnú neanonymnú študentskú dizajnovú súťaž v zmysle § 847 – 849 Občianskeho zákonníka na logo a vizuálny štýl projektu Vyšehradského fondu: Railway Heritage for Sustainable Tourism Development – Rail4V4+V

Vyhlasovateľ súťaže:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry a dizajnu
Námestie slobody 19,
812 45 Bratislava

zastúpená:
Doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
-
prodekanom pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť:
Ing. Michal Brašeň, ArtD.
e-mail: michal.brasen@stuba.sk

dekanom: prof. Ing.arch. Pavel Gregor, PhD.
e-mail: pavel.gregor@stuba.sk
Cieľ a predmet súťaže:
Cieľom súťaže je vytvorenie nového moderného loga a vizuálneho štýlu, ktoré sa stane súčasťou budovania identity projektu s osobitným dôrazom na vybrané železničné pamiatky, virtuálnu trasu a všetky produkty projektu. Účastníci súťaže/ súťažiaci sa zoznámia s hlavnou myšlienkou a cieľmi projektu, ako aj s historickým a súčasným kontextom projektu železnica v regióne V4 + V. Ponúknu kompletný návrh informačných tabúľ (tvar, materiál, obsah, logo projektu), ktoré budú umiestnené na vybraných miestach - zastávkach projektu.
Jednotný vizuálny štýl projektu Rail4V4+V predstavuje dôležitú súčasť komunikácie. Logo má byť určené na prezentáciu destinácií a trás vybraných železničných tratí v každej partnerskej krajine a ich aktivít. Vytvorenie značky prispeje predovšetkým pre rozvoj oblasti udržateľného cestovného ruchu v regiónoch a výsledky súťaže prispejú propagácii a interpretácii železničného dedičstva nielen v rámci Európskej únie, ktorá vyhlásila rok 2021 za ,,Európsky rok železníc“. Návrh vizuálnej podoby dizajnu loga by mal zviditeľniť nevyužitý potenciál historických železníc, reagovať na súčasné trendy a zodpovedať meniacim sa podmienkam v mediálnej sfére i cestovateľskej sfére.

Typ súťaže a termín jej vypísania:
Medzinárodná verejná súťaž pre študentov umenia, architektúry a dizajnu a študentov súvisiacich odborov zo zúčastnených 5 krajín (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Srbsko/Vojvodina). Do verejnej súťaže sa môže prihlásiť jednotlivec alebo skupina dvoch členov kolektívu.

Súťaž je vypísaná dňa:
01.09.2021

Uzávierka prihlášok:
01.11.2021

Vyhodnotenie súťaže
najneskôr do: 15.11.2021


Atribúty, ktoré by mal návrh nového loga Rail4V4+V spĺňať:
• Atraktívny, originálny a pútavý
• Moderný, aktuálny a nadčasový dizajn
• Dizajnovo stvárnený s vysokou výpovednou hodnotou
• Ľahká identifikácia a zapamätateľnosť
• Rešpektovanie historických železníc ako dedičstva
• Vyzdvihnutie ich potenciálu pre udržateľný rozvoj turizmu v regiónoch
• Univerzálnosť použitia loga v medzinárodnom kontexte všetkých 5 partnerských krajín


Podmienky zaradenia a prihlasovanie do súťaže:
Účastník doručí súťažný elaborát na adresu Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave (FAD STU) alebo ho zašle elektronicky na uvedené adresy

Kontaktná osoba pre doručovanie návrhov:
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD., ÚKAIS, č. miestnosti 307, tel.: 0904 471 618
K adrese odosielateľa súťažiaci uvedie text: Súťaž „logo Rail4V4+V “

FAD STU
Námestie slobody 19,812 45 Bratislava

alebo elektronicky na obe uvedené adresy:
vladimir.hain@stuba.sk, eva.kralova@stuba.sk


Súťažný elaborát bude obsahovať:
01 Súťažný návrh 1 max. 3 formáty A3 (na ležato) s podpisom autorov v pravom dolnom rohu
02 Podpísanú prihlášku do termínu uzávierky súťaže, t. j., najneskôr do 01.11.2021. (pri doručovaní poštou je rozhodujúci odtlačok pečiatky s dátumom podania). Podpisom a zaslaním prihlášky účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, so spôsobom prezentácie a vystavenia, ako i s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít. Prihlášky a text súťažných podmienok sú k dispozícii na nasledujúcich adresách: http://www.fa.stuba.sk/verejna-sutaz-logo , http://cultstore.org/projects/rail4v4v/

Podmienky predloženia návrhov:
1. Každý z účastníkov súťaže (jednotlivec, dvojčlenný kolektív) môže predložiť maximálne 1 návrh.
2. Súťažné návrhy musia byť povinne spracované a doručené do uzávierky súťaže v tomto rozsahu:
2.1. Návrh loga
2.2. Farebné varianty loga
2.3. Čiernobiele varianty loga
2.4. Typografia - zadefinovanie písmovej rodiny pre celú identitu
2.5. Zadefinovanie použitých a firemných farieb – základné a doplnkové farby
2.6. Zadefinovanie layoutu prezentačného postra (700 x 1000 mm) výsledných projektov s použitím vytvorenej identity, layout pre prezentáciu (powerpoint, PDF, 16:9), titulka knihy
2.7. Definícia a filozofia loga - písomné zdôvodnenie (vysvetlenie) významu navrhnutého loga vo vzťahu k projektu Rail 4V4+5, (slogan/leitmotív)
2.8. Návrh informačných tabúľ by mal obsahovať logo projektu. Definícia tvaru, materiálu, textu (základné info), pozícia QR kódu a samozrejme loga Projektu. Logo projektu, farebná schéma a písmo budú implementované na webovej platforme a všetkých materiáloch projektu. Cena informačnej tabule by mala byť maximálne 300 eur
3. Návrh musí byť presne označený predkladateľom (identifikačné údaje autora/ autorov).
4. Súťažné návrhy nie je potrebné doručiť v tlačenej forme. Je potrebné priložiť ich v elektronickej forme (PDF) v rozsahu na maximálne 3 formátoch A3 (na ležato).

Bez uvedených náležitostí nebude návrh akceptovaný!


Výberová komisia:
Všetky doručené návrhy vyhodnotí a najlepšie 3 z nich vyberie 5 členná odborná porota v zložení:
• doc. Milan Lukáč, akad. soch. - vedúci Ústavu výtvarnej tvorby a multimédií FAD STU
• prof. Peter Paliatka., akad. soch. - Ústav dizajnu FAD STU
• Ing. arch. Zuzana Zacharová - Design factory, o.z.
• akad. mal. Milan Pagáč - riaditeľ Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave
• Mgr. Ing. Daniela Chrančoková, PhD. - 1 zástupca z regionálnej samosprávy BBSK - špecialistka pre cestovný ruch - Predseda KOCR BBKT

Členovia poroty a zástupcovia vyhlasovateľa nesmú byť účastníkmi súťaže. Porota posúdi návrhy bezprostredne po uzávierke súťaže a v poradí 3 najlepšie návrhy odporučí delegovaným zástupcom 5 partnerských krajín pre vyhlásenie výsledkov do: 15.11.2021


Kritériá hodnotenia:
• vizuálna atraktívnosť, pútavosť
• prehľadnosť
• významová zrozumiteľnosť a funkčnosť
• grafické, symbolické vyjadrenie loga vo vzťahu k poslaniu projektu
• jednoduchosť následnej technickej realizácie
• úroveň výtvarného a estetického stvárnenia
• jednoduchá farebná aj čiernobiela reprodukovateľnosť
• originalita a jedinečnosť návrhu,
• zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zväčšovaní a zmenšovaní.

Zverejnenie výsledkov súťaže:
O výsledku súťaže budú účastníci informovaní najneskôr do 15 dní po ukončení práce komisie. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo informačného embarga pre médiá až do termínu verejného vyhlásenia výsledkov súťaže. Výsledky súťaže budú zverejnené do 30.11.2021 na internetovej stránke http://www.fa.stuba.sk/, http://cultstore.org/projects/rail4v4v/ Organizátori si vyhradzujú právo zverejniť aj nevíťazné návrhy.


Výhra:
1. Miesto 250 €.
2. Miesto 150 €.
3. Miesto 100 €.

Do 30 dní od zverejnenia výsledkov uzatvorí CULT STORE s víťazom súťaže Zmluvu o dielo a Licenčnú zmluvu, v ktorej víťaz súťaže udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie súťažného návrhu a vypracovaného dizajn manuálu udelením výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu a bezodplatne v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom.


Do 30 dní od uzatvorenia zmluvy víťaz súťaže dodá:
1. Návrh loga vo vektorovom formáte (*.svg *.pdf, *.eps)
2. Export do formátov pre ďalšie použitie (vektor, bitmapa) *.ai, *.eps, *.jpg
3. Logo manuál; minimálne náležitosti dizajn manuálu:
3.1. Symbolika – vyjadruje aké posolstvo má zanechať logo, teda jeho filozofia (slogan),
3.2. Rôzne varianty loga – napr. logotyp A, B, C,3.3. Farebnosť logotypov A, B, C,
3.4. Farby – základné a doplnkové (CMYK, RGB, PANTONE),3.5. Prípustné farebné podklady, ktoré môžu ísť pod logotypy,
3.6. Konštrukcia loga – zakreslenie loga v štvorcovej sieti,
3.7. Ochranná zóna - priestor, do ktorého by nemal zasahovať iný grafický prvok,
3.8. Minimálna veľkosť loga,
3.9. Zakázané úpravy logotypov - nesprávne veľkosti a iné deformácie log prečiarknuté,
3.10. Typografia – zadefinovanie písmovej rodiny pre celú identitu, fonty použité v logotype alebo pre tlačoviny,
3.11. Doplnkové grafické prvky (dizajn info panelov s logom a QR kódom),
3.12. Kompozícia prípadne logotyp (poster 700x1000 mm, prezentácia 16:9, A4, titulka knihy)


Šírenie/propagácia výsledkov súťaže:
Súťaž prispeje k rozvoju povedomia študentov aj verejnosti o dôležitosti železničného dedičstva vo V4 + Vojvodinský región. Propagácia výsledkov súťaže bude zabezpečená formou putovnej výstavy spracovanej pod kurátorskou záštitou designfactory, o.z., ktorá bude realizovaná na FAD STU ako aj vo všetkých partnerských krajinách. Výsledky súťaže prispejú nielen k propagácii a interpretácii železničného dedičstva originálnym spôsobom, ale aj svojim vizuálom.

Zapoj sa aj Ty!