Prejsť na obsah
Veda a výskum

Projekty APVV na FA STU
 

Názov projektu: VaHiTo - Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají
VaHiTo - Common urban values of historic towns in the Danube Region
Číslo projektu: APVV–DS-2016-0047
Riešitelia projektu: Ján Legény (zodpovedný riešiteľ), Pavel Gregor, Pavpl Pauliny, Katarína Smatanová, Kristína Kalašová, Katarína Vošková, Peter Morgenstein
Doba riešenia: 01/ 2017 - 12 / 2018

Anotácia:
Výskumný projekt “VaHiTo” je zameraný na výmenu vedeckých metód a postupov pre integráciu hodnôt, zabezpečenia kvality života a potenciál inteligentného vývoja v historických mestách, ktoré budú študované a hodnotené na vybraných príkladoch miest s podobným historickým, environmentálnym a kultúrnym kontextom v podunajskom regióne. Zámerom je projekt ukončiť s odporúčaniami pre osvedčené postupy (best practice), ktoré budú integrovať pozitívny dopad komplexných hodnôt historických miest pre lepšiu a udržateľnejšiu správu urbanistických celkov, ako aj pre riešenie spoločensko-ekonomických tlakov vrátane problematiky inklúzie imigrantov. Projekt posilní existujúce a vytvorí nové siete pre budúcu spoluprácu v oblasti mestskej správy v historických mestách na úrovni obcí, ako aj otvorí možnosti ďalších spoločných výskumných aktivít a spoločných projektov, ako aj študentských a výskumných mobilít.

The research project focuses on exchange of scientific methods and procedures for integration of values, quality of life and smart development potential in historic towns, which will be studied and assessed on selected cities with similar historical, environmental and cultural background in the Danube region. It is planned that the project will end with best practice recommendations which will integrate positive impact of complex values of historic towns for better and more sustainable management of urban units as well as for solution of socio-economic pressures including problems of possibilities for inclusion of immigrants. The results will be published and submitted to municipalities of historic cities in the Danube region through electronic media. The project will strengthen existing and create new networks for future cooperation in the field of urban management in historic cities on the level of municipalities as well as of possible further research activities and joint projects, students ́ and faculties exchange.


Názov projektu: S-H-S - Princípy udržateľnosti v kontexte historických urbánnych štruktúr
S-H-S - Sustainability principles in the context of historic urban structures
Číslo projektu: APVV–SK-AT-2017-0014
Riešitelia projektu: Ján Legény (zodpovedný riešiteľ), Klára Macháčová, Karolína Sásiková, Karol Görner, Andrej Botek, Michal Ganobjak, Krístína Kalašová, Peter Morgenstein
Doba riešenia: 01/ 2018 - 12 / 2019

Anotácia:
Filozofickým východiskom projektu je princíp udržateľnosti vyjadrený v slovnom spojení reduce - reuse - recycle, prenesený do roviny architektúry a urbanizmu. Rešpekt voči historickým objektom či súborom budov je primárne motivovaný kultúrnou udržateľnosťou. Historické budovy a urbánne štruktúry však ponúkajú významný potenciál aj v ponímaní energetickej, ekonomickej a ekologickej udržateľnosti. V súčasnosti čoraz viac narastá tlak na ideovú a inštitucionálnu ochranu, revitalizáciu, adaptáciu a využívanie kultúrneho dedičstva ako protipól k novej výstavbe. Projekt je zameraný na systematizáciu a kategorizáciu parametrov udržateľnosti historických stavieb a stavebných súborov. V ich kontexte usiluje o identifikovanie zmysluplného rozsahu aplikácie súčasných prístupov k zvyšovaniu energetickej efektívnosti v dimenzii objektu či sídla. V rámci projektu bude v kontexte historického prostredia vyhodnocovaná implementácia obnoviteľných zdrojov energie (PV, ST), dostavba sídelných štruktúr metódou slnečného obalu, aplikácia inovatívnych konštrukcií (membrán), vyhodnocovanie parametrov vonkajšieho a vnútorného prostredia (klimatické merania, dôraz na pobytovú kvalitu verejných priestorov), ekologická a ekonomická náročnosť životného cyklu budov, či komplexné zapojenie jestvujúcich sídelných štruktúr do v súčasnosti forsírovaného konceptu “smart city” (energetická kooperácia urbánnych štruktúr, smart grid). Pre potreby výskumu budú vytvorené podmienky pre vzájomné využívanie výskumnej infraštruktúry - laboratórium s “umelou oblohou” na DUK a simulácia preslnenia na 3D modeloch vytvorených v Univerzitnom vedeckom parku na FA STU. Zapojenie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov vyvrcholí účasťou na konferenciách a vedeckých podujatiach ako aj v spoločných publikačných výstupoch, ktoré podporia rozvoj doktorandov a skvalitnia ich výskumnú prácu. Cieľom projektu je aj kontinuita bádania a podanie žiadosti výskumného projektu v danej oblasti výskumu historických štruktúr.

The philosophical basis of the project lies in sustainability expressed in the principle reduce– reuse – recycle transposed to architecture and urbanism. Respect for historic buildings or settlements is primarily motivated by cultural sustainability. These, however, also offer significant potential of energy, economic and environmental sustainability. At present, the demands for ideological and institutional protection, revitalization, adaptation and use of built cultural heritage as a counterpart to a new construction are increasing. The project is aimed at systematization and categorization of parameters of sustainability within historic buildings and building settlements. In this context, it seeks to identify the appropriate extent of application of energy efficiency measures in the scale of building and urban structure. The project will examine different approaches, such as the implementation of renewable energy sources (PV, ST), the densification of urban structures by the method of solar envelope, the application of innovative structures (membranes), the evaluation of parameters of external and internal environment (climatic measurements, the quality of public spaces), the environmental and economic complexity of the buildings' life cycle, or the comprehensive involvement of existing structures in the concept of the "smart city" (energy cooperativeness of urban structures, smart grid). The research will support the sharing of research infrastructure as the "artificial sky" laboratory at DUK and simulation of solar irradiation using 3D models made in the University ́s Science Park at FA STU. The involvement of PhD students and young scientists will culminate in attending conferences and scientific events and in joint publication outputs that will support their scientific career and increase the quality of their research works. The project will ensure continuity of research topics by submission of a project application in the field of historical urban structures.Názov projektu: Interiérový dizajn ako prostriedok prevencie a liečenia civilizačných chorôb

Interior Design as a tool for prevention and healing of civilization diseases
Číslo projektu:
APVV–0469–11
Riešitelia projektu: Ivan Petelen (zodpovedný riešiteľ), Veronika Kotradyová, Peter Daniel, Michal Hronský, Viliam Chlebo, Katarína Morávková, Igor Salzer, Dušan Kočlík, Zuzana Žúžiová 
Doba riešenia: 07/ 2012 -04/l 2015

Anotácia:
Rozmach civilizačných chorôb a ich postihovanie čoraz mladších ročníkov populácie je alarmujúci a núti nás hľadať účinnejšie prostriedky na ich prevenciu a terapiu. Jednou z reálnych možností je aj vstup prevencie a rehabilitačnej terapie do nášho mikroprostredia, do každodenného rytmu života, do známeho, pohodlného a intímneho priestoru domova. Vytvoriť teda dizajn originálnych interiérových prvkov, ktoré funkčne zapadnú do súčasného interiéru, no budú slúžiť aj na prevenciu a rehabilitačnú terapiu. Vnesieme tak do bytového prostredia okrem iného aj možnosť pohybovej aktivity s cieľom vytvoriť si pozitívne návyky a stereotypy, ktoré majú pri prevencii a liečení civilizačných chorôb osobitný význam. Vnesením prevencie a liečenia civilizačných chorôb do mikroprostredia ju viac sprístupníme širším vrstvám populácie, než je tomu doteraz. Riešením tohto dnes už akútneho stavu je aj rozšírenie poznatkov a ovplyvnenie myslenia ľudí pri riešení problematiky civilizačných chorôb. Preto projekt kladie dôraz i na popularizáciu výsledkov projektu formou súboru informačných, výchovných, výskumných a edukačných aktivít – články, workshopy, vedecké konferencie, publikácie pre odbornú i laickú verejnosť a pedagogické účely, videodokumenty, webová stránka so špecializovaným softvérom a pod.

The expansion of civilization diseases and their affecting always younger members of population is alarming and is forcing us to seek more effective tools of their prevention and therapy. One real possibility is the entry of prevention and rehabilitation therapy to our microenvironment, into our daily rhythm of life, into familiar, comfortable and intimate space at home. Thus to create original interior elements that fit into the existing contemporary interior, but they will also serve for the prevention and rehabilitation therapy. We will introduce into the housing environment, the possibility of physical activity in order to create positive habits and stereotypes that have particular importance by prevention and treatment of civilization diseases. Settling of prevention and treatment of civilization diseases in the microenvironment, we will increase their accessibility for broader public than it does now. The solution to this acute situation today is the spread of knowledge and influence people's thinking by solving problems of civilization diseases. Therefore, the project puts emphasis on popularization and results project in form of information, edification, research and education activities - articles, workshops, scientific conferences, publications for professionals and general public and educational purposes, video documents, the website with specialized software etc.

Kľúčové slová:
dizajn nábytku, bytová architektúra, civilizačné choroby, mikroprostredie, prevencia, rehabilitácia
furniture design, interior architecture, civilization diseases, microenvironment, prevention, rehabilitation

 

Názov projektu: Interakcia človeka a dreva  -  humanizačný potenciál dreva v interiéri
Intaraction of Human and Wood – Humanization Potential of Wood in Interior /Microenvironment
Číslo projektu:   APVV-0594-12
Riešitelia projektu:  Veronika Kotradyová (zodpovedný riešiteľ), Peter Daniel, Michal Hronský, Ivan Štelmák Ivan Petelen, Boris Bršel, Zuzna Žúžiová, Jana Kučerová
Doba riešenia: 10/2013 – 02/2017

Anotácia:
Pri priamej interakcii človeka a jeho materiálneho prostredia v súčasnosti existuje množstvo zbytočného environmentálneho stresu a telesného diskomfortu kvôli nesprávnej voľbe materiálov bez ohľadov na potreby človeka. Preto je hlavnou náplňou projektu dôsledné preskúmanie tejto problematiky a ozrejmiť humanizačný potenciál domácich obnoviteľných surovín – predovšetkým dreva.  Pre implementovanie a aplikovanie týchto myšlienok budú vytvorené nové a modifikované materiály formou modifikovania povrchov (mechanicky, chemicky, biologicky) alebo tvorbou nových- prevažne sandvičových skladieb, kde sa bude optimalizovať užívateľský komfort  prostredníctvom vrstvenia. Ich koncepcia sa bude odvíjať od výsledkov preskúmania kontaktu/interakcie medzi človekom a kontaktovaným prvkom všetkými zmyslami so zvláštnym dôrazom na haptickú a somatickú interakciu. Novovzniknuté materiály budú vytvorené experimentálne pomocou laboratórnych skúšok a testov. Bude tak kombinovaná exaktná objektívna forma kvantitatívneho výskumu – pomocou merateľných parametrov a  v kombinácii so subjektívnym testovaním komfortu pri kontakte s materiálom na skupinách respondentov. Výsledky výskumu budú ďalším podnetom pre tvorcov interiérových prvkov ale aj laickú verejnosť a budú relevantné  predovšetkým pri tvorbe sedacieho a odpočinkového nábytku, kde je kontakt najbezprostrednejší.  Aplikačná úroveň výsledkov úlohy má svoj významný potenciál aj v edukačnej a popularizačnej oblasti.

By a direct interaction of man and his built  environment at present there is many unnecessary environmental stress and physical discomfort due to wrong choice of material, regardless of the needs of human. Therefore, the main goal of the project is the consequent review of this issue and to clarify humanization potential of domestic renewable raw materials - especially wood. For the implementation and application of these ideas will be created new materials and modified materials by modifying the surfaces of materials (mechanical, chemical, biological) or with the creation of new mostly sandwich structures, which will optimize the user experience by layering.
Their concept will infer from results of the research of contact / interaction between  a human and a contacted element with all senses, with special emphasis on the somatic and haptic interaction. Newly developed materials will be created experimentally using laboratory tests and trials. This will form a combined exact objective of quantitative research - using measurable parameters in combination with subjective testing of comfort in contact with the material by groups of respondents. The research results will be another incentive for creators of  interior elements  but also for  the general public and will be of particular interest in creating sitting and relax  furniture, where is the most direct contact with human body. Application level of the project results has significant potential in educational and popularization area.

Kľúčové slová 
drevo, interakcia, haptický,  humanizačný potenciál, kontaktný komfort, užívateľský komfort, nové materiály
wood, interaction, tactile, humanisation potential, contact comfort, user comfort, new materials 


Granty VEGA

2014 - 2016

Pohaničová Jana, Dulla Matúš, Vodrážka Peter, Buday Peter, Šoltésová Danica
Michal Milan Harminc – život a dielo nestora slovenskej architektúry
MŠ: 1/0555/14/6/   2014 - 2016

Monografické spracovanie života a diela nestora slovenskej architektúry Michala Milana Harminca. Syntetický pohľad a zhodnotenie tvorivého odkazu významného staviteľa a architekta stredoeurópskeho priestoru prostredníctvom zmapovania mimoriadne rozsiahleho, typologicky aj štýlovo rozmanitého architektonického diela, roztrúseného na území bývalého Rakúsko-Uhorska, neskôr Československa, dnes Slovenskej republiky či na pôde nástupníckych štátov: v Maďarsku, v Srbsku, v Rumunsku i na Ukrajine. Komplexná analýza a zhodnotenie významu jednotlivých tvorivých etáp architekta na jeho ceste od klasicizmu,k moderne a funkcionalizmu. Kryštalizácia umeleckého kréda na pozadí dobových súvislostí, národného cítenia, štýlových premien, technologického pokroku, či osobnostného pozadia vzniku jednotlivých diel autora, ktorý osobitým spôsobom vnímal poryvy európskej architektonickej scény, vždy so zreteľom i na užívateľský rozmer architektúry a požiadavky investora.

2013 - 2015

Krajcsovics Lorant, Špaček Robert, Keppl Julián, Macháčová Klára, Iringová Agnesa, Bencová Jaroslava, Uhrík Martin, Šíp Lukáš, Pifko Henrich, Morgenstein Peter, Legény Ján, Šichman Martin
Architektúra a urbanizmus 2020 - smerovanie k takmer nulovému energetickému štandardu
MŠ  1/0559/13  2013 – 2015

Európsky hospodársky a sociálny výbor v pláne pre nízkouhlíkový energetický systém do roku 2050 požaduje znižovanie priamych a nepriamych celkových emisií zo sektora stavebníctva, so zameraním na všetky štrukturálne aspekty, súčasne s požiadavkou európskeho parlamentu a rady stavať po roku 2020 všetky nové budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Tento cieľ je možné dosiahnuť dôsledným uplatňovaním nulového štandardu budov, aplikáciou aktívnych technológií využívajúcich slnečné žiarenie a využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom projektu vytvoriť nástroje na výraznejšie presadenie slnka ako významného zdroja energie pre budovy a apelovať na rozšírenie legislatívnych rámcov zabezpečujúcich prístup slnečného žiarenia z hľadiska jeho využitia, ako zdroja energie z prostredia. Dopad týchto požiadaviek bude zreteľný okrem budov najmä na nimi tvorených urbánnych štruktúrach, preto parciálnym cieľom projektu je v predstihu pripraviť postupy a metódy uplatniteľné pri formovaní miest.

2010 - 2013

Pohaničová Jana, Dulla Matúš, Šoltésová Danica, Buday Peter, Vodrážka Peter
M. M. Harminc - od historizmov k moderne a funkcionalizmu
MŠ 1/0417/11,  2011 - 2013

Pri retrospektívnom historickom skúmaní sa preferuje abstrakcia, z minulého sa vyberajú homogénne etapy, zdôrazňuje sa jednotná ucelenosť diela,  štýlová zameranosť a jednota architektonickej výpovede či celoživotného tvorivého úsilia. Schopnosť udržať, obhájiť a realizovať konzistentný názor sa kladie nad adaptáciu a hodnotí sa vyššie ako eklektická pružnosť, prispôsobivosť zmenám v čase i premenám požiadaviek objednávateľov. Dielo a život staviteľa-architekta M.M. Harminca umožňuje preskúmať túto komplexnú zložitosť, ktorú tvorí na jednej strane abstrakcia pri ucelenom arch. návrhu a na druhej typologická rozmanitosť; na jednej strane osobnostná ucelenosť a na druhej štýlová menlivosť počas jeho dlhého pôsobenia; na jednej strane pragmatická potreba výstavby a na druhej snaha umeleckej výpovede fázy tvorby, inšpirovanej abstrahujúcou modernou. Hlbšia analýza diela tak priblíži celkovú kultúrnu situáciu Slovenska v 1. pol. 20. st., kedy sa formovali hlavné črty jeho modernej podoby pretrvávajúce dodnes.

Samová Mária, Rollová Lea, Čerešňová Zuzana, Korček Pavol, Polerecká J., Žúžiová Zuzana, Končeková Danica
Univerzálne navrhovanie prostredia  v súlade s požiadavkou inklúzie zdravotne limitovanej populácie do vzdelávacieho a pracovného procesu

MŠ 1/0996/11, 2011 - 2013

Architektonická teória a veda má nachádzať profesionálnu odpoveď na otázku akými riešeniami sa dá dosiahnuť bezbariérové vzdelávanie a pracovné prostredie. Doposiaľ nie sú vypracované typologické zásady pre navrhovanie budov pre vzdelanie a prácu tak, aby ich ľudia s pohybovým, zmyslovým a mentálnym postihnutím mohli využívať. Cieľom metódy univerzálneho navrhovania v architektúre je vytváranie nediskriminačného prostredia, ktoré má ambíciu pomôcť všetkým ľuďom naplniť základné ľudské práva, medzi ktoré patrí i právo na vzdelanie a prácu. Právo na vzdelanie a zapájanie sa do práce môže byť dosiahnuté vtedy, ak ľudia so zdravotným postihnutím môžu užívať priestory kde sa tieto aktivity uskutočňujú. Ak človek nemôže využívať prostredie na vzdelávanie a prácu, je m u zahatená cesta k naplneniu dôstojného života, čo je v demokratických spoločnostiach neakceptovateľné. Bez možnosti získať vzdelanie a prácu, inklúzia zdravotne limitovaných občanov do bežného života zostáva len prázdnou proklamáciou.

2008 - 2010

Dulla  Matúš, Bencová Jaroslava, Šoltésová Danica, Macháčová Klára, Lepej, M., Hanušíková, D., Petelen Ivan, Minaroviech Jana
ARCHITEKT EMIL BELLUŠ
MŠ 1/0518/08, 2008 - 2010

Monografia o architektovi Emilovi Bellušovi - zakladateľskej osobnosti slovenskej architektúry dvadsiateho storočia. Syntetický prehľad diela a života architekta a jeho súvislosti s dobou v ktorej pôsobil. Analýza technických a umeleckých parametrov architektúry a individuálneho a spoločenského dosahu tvorcu. Pozícia medzi modernou a tradíciou a prijímanie európskych podnetov. Dosah pôsobenia do oblasti techniky, funkcionality a bývania, pokusy o zavŕšenie v syntéze umení, v životnom prostredí a vedeckom výskume. Súvislosti zakladateľských činov v oblasti školstva a vedy, ich dosah a vývoj.

Samová Mária, Čerešňová Zuzana, Puškár Peter, Rollová Lea, Korček Pavol, Majcher Stanislav
Audítorský program - univerzálna prístupnosť hmotného životného prostredia

MŠ 1/0707/08, 2008 - 2010

Existencia univerzálneho - bezbariérového prostredia je jednou z podmienok sociálnej inklúzie a zamestnanosti zdravotne postihnutých osôb. Nakoľko účinok platných legislatívnych predpisov týkajúcich sa riešenia tejto problematiky sa v praxi javí ako nedostatočný, musia sa hľadať iné, účinnejšie metódy. Jednou z nich je tzv. certifikácia objektov z hľadiska nárokov štyroch relevantných skupín zdravotného postihnutia - telesného, zrakového, sluchového a mentálneho.
Predkladaný projekt audítorského programu má zámer stanoviť základné požiadavky na stavby určené pre bývanie, vzdelávanie, služby, dopravu a voľný čas tak, aby boli bezbariérovo prístupné v celom rozsahu nielen pre všetkých návštevníkov a užívateľov služieb, ale poskytovali aj možnosť zamestnania zdravotne postihnutých osôb. Objekty, ktoré splnia stanovené požiadavky auditu získajú certifikát a budú označené medzinárodnými symbolmi prístupnosti tak, aby boli kompatibilné s Európskou úniou.

Kvasnicová, M., Paučulová, Ľ., Vošková, K., Joklová, K., Paulíny, P.
Drevené dvere a brány v dejinách architektúry na Slovensku

MŠ 1/0793/08, 2008 - 2010

Výplne vstupných otvorov sú jednými z najviac vnímaných architektonických detailov. Špecifické umelecké a technické riešenie dverí a brán odráža dobu svojho vzniku. Drevené dvere a brány sú neoddeliteľnou súčasťou celku hodnôt kultúrneho dedičstva, ktorých nositeľom je historická architektúra na Slovensku. Táto problematika doteraz nie  je u nás synteticky spracovaná.
Vzhľadom na použitý materiál (drevo) a slabú úroveň poznania dochádza v praxi často k ich poškodzovaniu a badateľnému úbytku. Prax pamiatkovej obnovy a opráv objektov historickej architektúry - projekcia i realizácia - nevyhnutne potrebuje dostupné komplexné poznatky špeciálne zamerané na dvere, brány a ich súčasti.

Špaček Robert, Keppl Julián, Šutovský R., Varga Tibor, Pifko Henrich, Gregorová Jana, Iringová,Agnesa, Spáčil J., Krajcsovics Lorant, Macháčová Klára
Uplatnenie stratégie solárnych miest v podmienkach Slovenska

MŠ 1/0847/08, 2008 - 2010

Jednou z aktuálnych úloh súčasnosti je znižovanie emisií skleníkových plynov do atmosféry. Mestá prispievajú až 80% z celkového množstva skleníkových plynov emitovaných do ovzdušia. majú teda veľký podiel na postupujúcich klimatických zmenách na našej planéte. S cieľom znížiť tento alarmujúci podiel emisií vznikla iniciatíva tzv. solárnych miest (Solar Cities). Cieľom projektu je posúdiť možnosť využiť doterajšie skúsenosti jednotlivých solárnych miest, zobecniť niektoré postupy a vypracovať scenár možného postupu pre vybrané slovenské mesto. Ako modelový príklad bude slúžiť mesto Bratislava, ktoré najviac zodpovedá referenčným mestám Linz v Rakúsku, Freiburg v Nemecku alebo Goeteborg vo Švédsku. Parciálnym cieľom bude posúdiť limity energetického štandardu pre rôzne typy mestskej zástavby.

Pohaničová Jana, Belčáková Ingrid, Lalková Jaroslava, Gojdič Ivan, Vodrážka Peter, Vitková Ľubica
Historizmus - permanentný fenomén

MŠ 1/0741/08, 2008 - 2010

Historizmus predstavuje permanentný fenomén v dejinách architektúry. V jednotlivých obdobiach sa prejavuje s rôznou intenzitou. Na Slovensku má hlboké korene v 19. storočí a výrazne presahuje aj do 20. storočia. Projekt preskúma zdroje architektúry tohto obdobia s dôrazom na rôzne podoby historizmu v spolunažívaní s modernou aj hlbšie v 20. storočí, ako aj objektivizuje hodnoty historizujúcej architektúry, naznačiac jej perspektívny potenciál pre súčasnosť. Postihne determinanty architektonického diania epochy dvoch storočí, ktorú charakterizovali typologická rozmanitosť, štýlová pluralita, ale i regionálne modusy v koexistencii s modernou. Odkryjú sa nové súvislosti a hodnotenia architektúry 19. i 20. storočia - dlhé prežívanie historizmov, nebývalý urbanistický rozvoj s radom faktorov industriálnej éry, ale aj zrod a formovanie modernej architektúry v dotyku s jej tradíciou na pozadí technického rozvoja, procesu modernizácie, reflektujúc hodnoty minulosti aj v 20. storočí.

Lalková Jana, Kráľová Eva, Lukáč Milan, Ďurišová. Ľ., Polomová Beata, Gažová, D., Putrová Eva, Gécová Katarína, Gásparová - Illéšová Gabriela, Jakab, V.
Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno-historických hodnôt nekropolnej architektúry v Banskej Štiavnici ako súčasti  Svetového kultúrneho dedičstva

MŠ 1/0856/08, 2008 - 2010

Projekt po prvýkrát komplexne rieši zmapovanie kultúrno-historických hodnôt nekropolnej architektúry cintorínov v Banskej Štiavnici ako súčasti územia Svetového kultúrneho dedičstva. Umožní identifikovať, vyhodnotiť, navrhnúť metodiku a riešenie spôsobu ochrany a zachovania pamätihodností nekropolnej architektúry. Prispeje k prehĺbeniu poznania, zdokumentovania a prezentácií  multikulturálnych vzťahov a spolužitia rozdielnej konfesie, ako charakteristického znaku spoločenstva jej obyvateľov. Využitie tohto kultúrno-historického dedičstva pre aktuálne funkcie súčasnej spoločnosti je jedna z principiálnych požiadaviek modernej pamiatkovej starostlivosti formulovaných na medzinárodnej úrovni. V teórii pamiatkovej starostlivosti sa týmto pamätihodnostiam nevenuje dostatočná pozornosť. aktivizácia  Projekt iniciuje ich zapojenie do siete pamätihodností na využitie v oblasti cestovného ruchu.

Šimkovič Vladimír, Bencová Jarmila, Žitňanský Márius, Uhrík Martin, Velichová, D., Kolláth, Ľ., Bátor Jozef, Vrtáková, A.
Voľné modelovanie v architektúre

MŠ 1/0851/08, 2008 - 2010

S rozvojom digitálnych technológií sa vo svete rozširujú aj prostriedky architektonického navrhovania do takej miery, že sa stavby stávajú priestorovo veľmi zložité a bez týchto technológií nezvládnuteľné. Len pravouhlé objekty sa stávajú minulosťou a zložité geometrie vyžadujú nové prístupy, založené na priestorových krivkách,  ktoré je možné aj skutočne vyrobiť pomocou počítačovo riadených strojov, známych zo strojárskej výroby. Predmetom grantu je objasniť podstatu voľného modelovania v architektúre, popísať jeho nástroje a ukázať na ukážkach jeho použitie. Zvolený je postup od objasnenia teoretických východísk (matematické základy, výrobné možnosti, ideové východiská, architektonické predpoklady) cez overenie v tvorivom workshope s využitím moderných technológií postupne k uzáverom a publikovaniu.

Budiaková, M., Oravcová, E., Budkeová, B., Silcová, Ľ., Žalman, P., Šimkovič, V., Puškár, B., Vodóczová, L., Vaňharová, M., Vasaráb, V., Chlebo, M.
Definovanie a transformácia vplyvu nových technologických systémov do princípov navrhovania obytných a občianskych budov

MŠ 1/0859/08, 2008 - 2010

Projekt reaguje na aktuálnu požiadavku doby - na aplikovanie nových technologických systémov. Ďalej vychádza z najnovších požiadaviek EÚ. Zaoberá sa výskumom transformácie vplyvu nových technologických systémov do princípov navrhovania obytných a občianskych budov. Vyriešenie tejto transformácie je základným predpokladom možnosti aplikovania  nových technologických systémov v budovách. Projekt je zameraný na výskum nových princípov pre navrhovanie: - obytných budov; - domov s nájomnými bytmi, štartovacími bytmi; - budov pre kultúru, školstvo, zdravotníctvo, administratívu a obchod; vo väzbe na využitie nových technologických systémov. Základným cieľom projektu je vytvorenie nových zásad pre architektonické navrhovanie obytných a občianskych budov vo väzbe na využitie nových technologických systémov: - nové koncepty navrhovania budov, - nové formovanie architektonických priestorov, - nové tvarové riešenia budov, - nové dispozičné riešenia, - nové prevádzkové princípy budov, - nové typologické požiadavky.             

Vitková Ľubica, Kováč Bohumil, Kaliská D., Nagy Ernest,  Kardoš Peter, Bašová Silvia, Čúrna Jana, Kollár Miroslav, Komrska Ján, Putrová Eva, Belčáková Ingrid, Joklová Viera, Švingál M., Polgáry J., Sopirová A.
Efektívnosť a únosnosť intenzity využitia územia Slovenských miest a obcí

MŠ 1/896/10, 2010 - 2012

Projekt je zameraný na jeden z aktuálnych problémov súčasného rozvoja miest, a obcí, ktorým je otázka optimalizácie intenzity urbánnych štruktúr a presadzovanie princípu kompaktnejších foriem osídlenia, ako jedného z prostriedkov zabezpečenia udržateľného rozvoja.
Optimalizáciou intenzity využitia územia mesta a jeho častí, s uplatnením cielene diferencovanej hustoty urbánnych štruktúr (vzhľadom na polohu, rôznu funkciu a formy zástavby) je možné dosiahnuť nie len úsporu pôdy, ale i zvýšenie efektívnosti prevádzky sídel, ich častí, ako i kvality prostredia a života.
Projekt si kladie za cieľ zhodnotiť mieru intenzity  (efektívnosť a únosnosť) využitia územia vybraných Slovenských sídel a ich urbánnych štruktúr, zhodnotiť súčasnú metodiku definovania ekonomických regulatívov v rámci územných plánov (sídel, zón) vo vzťahu k požiadavkam trhu, efektívnosti prevádzky, charakteru urbanistickej štruktúry a kvality životného prostredia.


Projekty KEGA:

2015

Vinárčiková Jana, Kotradyová Veronika, Kočlík Dušan, Daniel Peter, Hronský Michal, Humajová Zuzana, Urlandová Andreja
Dizajn vnútorného prostredia – inovácia výukového modelu s orientáciou na prax
Číslo MŠ: 042STU-4/2015

Navrhovanie dizajnu vnútorného prostredia budov je v súčasnosti neodmysliteľne konfrontované s vplyvmi vedecko-technického pokroku, súvisiacou inovatívnou materiálovou bázou, novými technologickými spôsobmi spracovania materiálov a produktov, ako i s novými nárokmi na vytváranie užívateľsky príjemného a zdravého životného prostredia. Okrem vytvárania optimálnych dizajnových návrhov interiérov a zariaďovacích prvkov zohráva v súčasnej spoločnosti čoraz podstatnejšiu úlohu i schopnosť ich úspešnej prezentácie a následného presadenia sa v trhovom prostredí.

Napĺňanie novo vznikajúcich požiadaviek, ich účinné presadzovanie a uvádzanie do praxe je okrem progresu v samotnej výrobnej sfére nevyhnutne späté i s nutnosťou kvalitnej prípravy študentov, t.j. s nutnosťou implantácie nových poznatkov a vplyvov do vyučovacieho procesu ako základnej platformy získavania relevantných a aktuálnych informácií budúcich tvorcov. Predmetom riešenia projektu bude vo väzbe na uvedené skutočnosti inovácia výukového modelu predmetov študijného zamerania Interiérový dizajn v odbore 2.2.6 Dizajn na Fakulte architektúry STU, Bratislava. Pozornosť bude primárne cielená na prehĺbenie vedomostí a skvalitnenie vyučovacieho procesu v oblastiach úzko previazaných s praxou – t. j. na marketingové nástroje ovplyvňujúce dopyt a dosahovanie ekonomickej výhodnosti navrhovaných prvkov pri súčasnej aplikácii moderných dizajnérskych nástrojov a prostriedkov tvorby, na účinné formy a spôsoby prezentácie komplexných interiérových riešení a produktov v európskom kontexte a na uplatňovanie autorského zákona vo vzťahu k autorom i vzdelávacím inštitúciám. V rámci projektu sa pozornosť paralelne sústredí na získavanie praktických zručností študentov a aspekty navrhovania interiérového prostredia prispievajúce k pozitívnemu ovplyvňovaniu zdravia obyvateľov. Primárne hmotné výsledky projektu budú tvoriť: vysokoškolská učebnica: „Interiérový dizajn" využiteľná v rámci odborov dizajn, architektúra a ostatných príbuzných odborov vyučovaných na vysokých školách na Slovensku resp. v Českej republike, Zborníky modelových riešení prezentujúce formy a možnosti inovácií v súčasnej interiérovej dizajnérskej tvorbe, Prihlášky dizajnov a súbor vedeckých a odborných článkov zverejnených v tlačenej, on-line forme a na CD/DVD nosičoch.

2014

Reháčková Tamara, Heinrichová Miriam, Stankoci Ivan
Diela záhradnej architektúry ako súčasť kultúrneho dedičstva a možnosti ich interpretácie
Číslo MŠ: 017STU-4/2014

Historické parky a záhrady predstavujú špecifické umelecké diela, ktoré sú vzhľadom na svoju prírodnú podstatu veľmi zraniteľné a v súčasnosti patria na Slovensku k najohrozenejším kategóriám kultúrnych pamiatok. Historické záhrady ako diela záhradnej architektúry majú  okrem kultúrnej aj veľkú historickú hodnotu. Zároveň sú však cenné z prírodného, vedeckého a spoločenského aspektu. Azda najväčším špecifikom týchto diel je ich neustála premenlivosť a vývoj v čase – „živá kompozícia“. Aj kvôli nej boli a sú záhrady obrovskou inšpiráciou pre mnohých významných umelcov. Hlavnou filozofiou projektu je prezentovať tieto diela spoločnosti ako živú, neustále sa vyvíjajúcu kompozíciu, ktorú možno interpretovať v čase – vizuálne ale aj inými myslami. V súvislosti s predmetom výskumu je základným východiskom projektu verifikácia súčasného stavu vybraných 20 objektov historickej zelene a ich architektonicko-historický výskum, ktoré sú kľúčové pre interpretáciu diel. Ďalšou súčasťou projektu bude aj celkové hodnotenie a kategorizácia týchto diel, ktoré spolu so základným východiskom poskytnú podklad pre postupné budovanie katalógu objektov historickej zelene na Slovensku. Ten bude verejne prístupný, publikovaný na internete. Jeho úlohou je poskytovanie komplexných informácií o jednotlivých objektoch z pohľadu ťažiskovo orientovaného na krajinnú architektúru ako umeleckú profesiu. Výstupy výskumnej činnosti poskytnú významný podklad aj z hľadiska vysokoškolského vzdelávania v odbore záhradná a krajinná architektúra. Predmet výskumu grantovej úlohy je súčasťou problematiky obsiahnutej vo vyučovacích predmetoch Historické krajinné štruktúry, Obnova historickej zelene, Dejiny krajinnej architektúry a moduly zamerané na obnovu historického dedičstva krajinnej a záhradnej architektúry. Tieto predmety sú kľúčové pre študentov z hľadiska poznania problematiky historických diel záhradnej architektúry, ktoré sú neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou našej spoločnosti. V ďalších fázach projektu sa počíta s aktívnou participáciou študentov (aj zahraničných) v rámci vyučovaných modulov alebo workshopov, špecializujúcich sa na problematiku historickej zelene, čím si prehĺbia vedomosti z hľadiska výskumu objektov priamo v teréne, či v získavaní teoretických informácií. Počas projektu budú realizované aj rôzne spôsoby interpretácie výskumu (brožúry, letáky, prezentácie-výstavy, web stránka, exteriérová výučba,atď.) umeleckých hodnôt historickej zelene ako výsledku historických, kultúrnych a prírodných vplyvov, ktoré budú môcť využiť rôzne cieľové skupiny (obce, miestni obyvatelia, školy, inštitúcie...).

Budiaková Mária, Ilkovičová Ľubica, Szalay Juraj,  Veselský Jozef, Poliak Milan
Progresívne technológie pri tvorbe architektonických diel
Číslo MŠ: 039STU-4/2014

Progresívne technológie sú základným predpokladom budúceho rozvoja architektúry a vzniku budov s nulovou spotrebou, ktorú vyžaduje nová EÚ smernica 2010/31. Vplyv progresívnych technológií na architektonické riešenie nie je objasnený, preto je projekt zameraný na transformáciu progresívnych prvkov vykurovania a elektroinštalácií  do architektonického návrhu, ktorá tvorí základný predpoklad pre vznik moderných, nulových budov. Tieto nové poznatky sú nevyhnutné pre modernú architektonickú tvorbu. Výstupom projektu je vytvorenie monografie pre praktizujúcich architektov a pre študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave pre predmet č. 1112 Technické zariadenia budov II. Monografia bude unikátna aj tým, že bude písaná pre potreby architektov v kontexte ich myslenia a tvorby. Ďalšími výstupmi sú: organizovanie študentských architektonických súťaží s názvom „Vplyv progresívnych technológií na tvorbu architektonických diel“, organizovanie odborných školení pre praktizujúcich architektov, prednášky v anglickom jazyku pre zahraničných študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave.

2011

Kráľová Eva,  Nič  Milan, Lisická Ivana, Rozinajová Viera, Andrejčíková Nadežda, Návrat Pavol, Lukovičová Jozefa, Molnarova Beata, Ambrušová Petra, Priatková Adriana
Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva
MŠ: 064STU-4/2011 2011 - 2013

Projekt v polohe experimentu overuje podmienky sprístupnenia výsledkov výskumuarchitektonického dedičstva pochádzajúcich z rôznych vedných odborov a z rôznych (aj vzdialených) pracovísk tak, aby sa zároveň umožnil operatívny transfer tohto know-how medzi partnerskými pracoviskami, prípadne ich transfer do spoločenskej praxe. Zapojením a permanentnou výskumnou a vývojovou spoluprácou študentov a doktorandov z rôznych fakúlt projekt podporuje budovanie multidisciplinárnych výskumných a vývojových kolektívov reagujúcich na dosiahnuté výsledky výskumu z iných profesných odborov v záujme pozitívneho riešenia pilotného problému efektívneho zachovania a využívania architektonického dedičstva Slovenska. Projekt predstavuje komplementárne doplnenie jestvujúcich informačných zdrojov o architektonickom dedičstve.

2010

Budiaková Mária
Vplyv nových prvkov techniky prostredia budov na architektonické riešenie
Č. 511-047STU-4/2010 Príspevok z MŠ na vydanie vysokoškolskej učebnice

Prudký rozvoj techniky prostredia budov priniesol veľký počet nových prvkov. Projekt bol zameraný na transformáciu vybraných nových prvkov techniky prostredia do architektonického návrhu, ktorá tvorí základný predpoklad pre vznik moderných, energeticky úsporných budov. Tieto nové poznatky boli nevyhnutné pre modernú architektonickú tvorbu. Výstupom projektu bolo vypracovanie novej modernej vysokoškolskej učebnice pre študentov Fakulty architektúry STU, odbor- Architektúra a urbanizmus. Zameriava sa na časť technických prvkov z oblastí zdravotná technika a vzduchotechnika. Vysokoškolská učebnica bola napísaná pre potreby architektov v kontexte ich myslenia a tvorby.

2008

Lalková, J., Mlynka, L., Sokol, Š., Babiaková, N., Kráľová, E., Vošková , K., Gressnerová, L., Jakab, V., Putrová, E., Gažová, D., Gécová, K., Lukáč, M., Gásparová-Illéšová,G., Schusterová, M.
Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva  - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici
MŠ 3/6269/08, 2008 - 2010

Projekt v polohe experimentu overuje možnosti sprostredkovania historickej výpovede o živote predošlých generácií v multikultúrnom prostredí našich historických miest - prostredníctvom historických cintorínov. Týmto pamätihodnostiam sa dosiaľ nevenovala primeraná pozornosť.  Na príklade cintorína „Zvonový vŕšok“ v Banskej Štiavnici umožňuje prehĺbiť poznanie, overiť metódy dokumentácie a prezentácie historických osobností, multikultúrnych vzťahov a spolužitia v meste. Poskytne podnety a inšpirácie na kultúrno-spoločenskú rehabilitáciu cintorínov a ich zapojenie do aktuálnych programov sociálneho a kultúrneho rozvoja lokalít a regiónov. Postup je možné analogicky aplikovať aj v iných lokalitách.

staršie projekty TU