Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva

Ústav interiéru a výstavníctva poskytuje vzdelávanie v  1.  2. a  3. stupni štúdia v študijných odboroch 5.1.1. Architektúra a urbanizmus a 2.2.6 Dizajn. V rámci výučby študenti získavajú spektrum informácií o tvorbe vnútorného priestoru, vedomostí z oblasti interiérového dizajnu, ktorá je vo svojej podstate mnohoraká a špecifická. Obsahová náplň a náročnosť teoretických predmetov sú úzko previazané s konkrétnym odborom a kontinuálnou časovou súslednosťou štúdia. Ateliérové tvorby chápané ako proces overovania teoretických poznatkov, sú ťažiskovo orientované na navrhovanie verejných, bytových, pracovných interiérov a výstavných expozícií v domácom i v zahraničnom prostredí. Ich podstatou je zároveň paralelná podpora kreativity a rozvíjanie experimentálneho, originálneho myslenia s cieľom formovania netradičných, sofistikovaných riešení. Súčasťou edukačného procesu sú i rôzne alternatívne formy – workshopy, exkurzie, súťaže, výstavné prezentácie, návšteva prezentačných miest atď. Okrem výučby v slovenskom jazyku ústav čiastočne zabezpečuje i vzdelávanie zahraničných študentov v anglickom jazyku.


ŠTUDIJNÝ ODBOR 5.1.1 ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS

– bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia (ukončenie: Ing. arch.)

V 1. stupni štúdia je výučba zameraná na poskytnutie základnej databázy poznatkov o tvorbe interiérov v rôznych typologických druhoch novo postavených i historických budov. Obsahový rámec výučby zahŕňa širšie koncepčné súvislosti až po architektonicko-stavebný a interiérový detail. Poznanie nadobudnuté v teoreticko-prípravných predmetoch je overované a syntetizované formou praktických cvičení a ateliérov s tematikou bytového interiéru. Profil výučby 2. stupňa štúdia je orientovaný na poskytnutie komplexného vedomostného zázemia nad rámec bakalárskeho stupňa štúdia. Okrem základných princípov tvorby je pozornosť sústredená na jednotlivé parciálne súčasti interiérového vzdelávania, ku ktorým patria: nábytková tvorba, výstavníctvo, stavebný interiér a iné atribúty. Ateliérové projekty sú ťažiskovo zamerané na oblasť verejného a pracovného interiéru. V prvom roku štúdia sú ateliéry programovo koncipované z viacerých menších zadaní, v druhom roku je predmetom riešenia komplexný návrh/rekonštrukcia architektonického diela až po detailný návrh interiéru.

 

PREDMETY ODBORU 5.1.1. ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS, ZAMERANIE INTERIÉR:

  1. stupeň štúdia:

Interiér – 3. roč.

Ateliér navrhovania VI (Bytový interiér) – 4. roč.

Ateliér navrhovania VII modulu M 4 (Verejný interiér) – 4. roč.  

Ateliérový seminár I modulu M 4 – 4. roč.

Vybrané kapitoly I modulu M 4 – 4. roč.   

Seminar Interior design (Residential Interior)

Interior Studio (Public Interior)

 

  1. stupeň štúdia:

Ateliér II (Architektonická štúdia objektu/verejný interiér) – 5. roč.

Ateliérový seminár II – 5. roč.

Ateliér III (Architektonická štúdia objektu/verejný interiér) – 6. roč.

Ateliérový seminár III – 6. roč.

Diplomová práca (Verejný interiér) – 6. roč.

Diplomový seminár – 6. roč.

Studio Interior Dizajn (Public Interior)

 

Výberové predmety:

Činitele v interiéri

Humanizácia mikroprostredia

Kontexty tvorby interiéru

Mobiliár interiéru

Scénografia

Výstavníctvo


UMELECKÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR 2.2.6 DIZAJN

bakalársky a magisterský stupeň štúdia (ukončenie: Mgr. Art.)
V 1. a 2. stupni štúdia sa ústav spolupodieľa na zabezpečovaní bloku povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov dotýkajúcich sa oblasti navrhovania interiéru ako celku, mobiliáru, prvkov mestského interiéru, výstavníctva, aktuálnych trendov v dizajne atď.  V 2. stupni štúdia zabezpečujeme základný rámec výučby študijného zamerania Interiérový dizajn. V priebehu výukového procesu študenti získavajú teoretické i praktické vedomosti o princípoch a zásadách navrhovania interiérov v rôznych typologických druhoch architektonických objektov, o ich stavebných súčastiach a dizajne zariaďovacích predmetov. Obsahovou náplňou ateliérových prác je návrh bytového, verejného i administratívneho interiéru v novo postavených a historických objektoch. V prvom roku štúdia je predmetom riešenia viacero menších zadaní, v druhom roku komplexný projekt interiéru od širších funkčno-prevádzkových a kompozičných súvislostí, až po dizajn mobiliárových prvkov a stavebno-architektonických detailov. Výučba je obsahovo koncipovaná a poskytovaná pre úspešných absolventov 1. stupňa štúdia vo všetkých príbuzných odboroch.

 

PREDMETY ODBORU 2.2.6 DIZAJN, ZAMERANIE INTERIÉROVÝ DIZAJN:

  1. stupeň štúdia:

Architektonické prostredie a dizajn – 3. roč.

Aplikácia dreva v dizajne – 3. roč.

Seminar Interior design (Residential Interior)

Interior Studio (Public interior)

 

  1. stupeň štúdia:

Aktuálne trendy v dizajne – 5. roč.

Ateliér I (Bytový interiér) – 5. roč.

Ateliérový seminár I – 5. roč.

Ateliér II (Verejný, pracovný interiér, výstavníctvo) – 5. roč.

Ateliérový seminár II – 5. roč.

Ateliér III (Komplexná štúdia interiéru/verejný interiér) – 6. roč.

Ateliérový seminár III – 6. roč.

Diplomová práca (Verejný interiér) – 6. roč.

Diplomový seminár – 6. roč.

Studio Interior Dizajn (Public interior)

 

Povinne voliteľné predmety:

Humanizácia mikroprostredia – 5. roč.

Predmety Modulu M1:

Bytový interiér – 5. roč.

Dizajn nábytku – 5. roč.

Predmety modulu M2:

Materiály a povrchy – 5. roč. 

Prvky mestského mobiliáru – 5. roč.

 

Výberové predmety:

Dizajn v kontexte spoločnosti

Kontexty tvorby interiéru

Verejný interiér

Výstavníctvo

 

Absolventi sú po ukončení štúdia spôsobilí vypracovať komplexný návrh interiéru, vrátane dizajnu zariaďovacích predmetov. Projekty sú realizované formou koncepčných interiérových štúdií až po prehlbujúci čiastkový projekt interiéru, súčasťou ktorého sú i vybrané prvky mobiliáru a stavebného interiéru spracované na úrovni technických/konštrukčných detailov. Základným poslaním edukačnej prípravy je vyprofilovanie tvorivých osobností so schopnosťou uplatniť sa v tvorivej i manažérskej, koordinačno-organizátorskej sfére – absolventov so schopnosťou prevziať zodpovednosť za komplexné interiérové riešenia a podieľať sa na ich úspešnej interpretácií do plnohodnotných realizácií.


Späť na úvodnú stránku ústavu >>>