Prejsť na obsah
Ústav interiéru a výstavníctva

Aktuálne prebiehajúce vedecko-výskumné projekty:


KEGA č. 002STU-4/2022
Interiérová tvorba - miznúce dedičstvo a jeho digitálna obnova
Zodpovedný riešiteľ za FA STU: Ing. Dušan Kočlík, ArtD.

-
KEGA č. 001STU-4/2021:
Reprezentačné interiéry v slovenskej architektúre a ich výtvarné dimenzie
Zodpovedný riešiteľ za FA STU: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Riešiteľský tím: doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt., Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD. 
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.

-

KEGA č. 038STU-4/2020
Participatívne formy umenia ako súčasť inovatívnych metód v architektonickom navrhovaní
Vedúci projektu:Ing. arch. Mgr. art. Peter Mazalán, PhD.

-

APVV 16-0567
IDENTITA.SK – spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied.
Zodpovedný riešiteľ za FA STU: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Spoluriešiteľská organizácia: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK.

 


Ukončené vedecko-výskumné projekty:


Projekt KEGA č. 022STU-4/2017
Interiér na Slovensku.
Vedúci projektu: Ing. Dušan Kočlík, ArtD.

-

Projekt KEGA č. 042STU-4/2015
Dizajn vnútorného prostredia – inovácia výukového modelu s orientáciou na prax.
Vedúci projektu: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.

 -

EHP- projekt - SK06-IV-02-004
Experimental Wooden Climatic Chamber.
Zodpovedný riešiteľ za FA STU: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Spoluriešiteľské inštitúcie:   
Bergen School of Architecture v Nórsku,
Ústav experimentálnej a ekologickej architektúry FA STU.

 -

APVV-0594-12
Interakcia človeka a dreva – humanizačný potenciál dreva v interiéri.
Zodpovedný riešiteľ za FA STU:  doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.

 -

APVV-0469-11
Interiérový dizajn ako prostriedok prevencie a liečenia chorôb.
Zodpovedný riešiteľ za FA STU: prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.

 -

SAMMRS/2009/09/02
Odborné semináre v Afganistane.
Projekt koordinovaný Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU.
Zodpovedný riešiteľ za FA STU: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.

 -

APVV-0278-07
Princípy tvorby bytového nábytku – ako zdravo a správne sedieť a pracovať, odpočívať a spať.
Zodpovedný riešiteľ za FA STU: prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.
Hlavný riešiteľ: Lignoprojekt a. s., Bratislava

 -

Projekt ESF-VAD, ITMS: 13120110487
Zvyšovanie kvality vzdelávania v architektúre a dizajne.
Projektový manažér za FA STU: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.

 -

Projekt VEGA 1/2125/05
Inovatívne formy riešenia parteru a ich uplatňovanie v procese revitalizácie mestského prostredia.
Vedúci projektu: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.

 -

Projekt KEGA/A MŠ 3/221/2/04
Tvorba a koordinácia transformácie prierezových študijných programov medziodborového štúdia.
DN /priemyselný dizajn nábytku – DF TU Zvolen/ a IVS /interiér, výstavníctvo, scénografia – FA STU, Bratislava/
pre nový študijný program - ID (Interiérový dizajn)
Zodpovedný riešiteľ za FA: prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.

 -

Projekt APVT-99-00305
Multifunkčné kuchynské interiéry.
Hlavný riešiteľ: Lignoprojekt a. s., Bratislava
Zodpovedný riešiteľ za FA STU:  Ing. Veronika Kotradyová, PhD. 

-

Projekt KEGA FA 21/06 – MŠ SR 3-4300-6
Výstavba virtuálnych laboratórií nových technológií pre interiér a dizajn na DF TU Zvolen a FA STU Bratislava.
Zodpovedný riešiteľ za FA STU: prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.