Prejsť na obsah
Oddelenie manažmentu projektov

Oddelenie manažmentu projektov Fakulty architektúry STU slúži ako administratívna podpora pri príprave a implementácii domácich a zahraničných projektov v oblasti vedy a výskumu, vzdelávania, umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Medzi hlavné činnosti patrí:

  • uverejňovanie aktuálnych výziev a grantových schém,
  • poradenstvo pri príprave projektových zámerov,
  • spolupráca pri podávaní žiadostí o grant, komunikácia s vyhlasovateľom výzvy, zabezpečenie povinných príloh a podpisov štatutárneho zástupcu, kontrola rozpočtu,
  • informovanie o grantových schémach a agentúrach,
  • asistencia pri administratívnom a finančnom riadení projektov, pri príprave priebežných a záverečných správ,
  • evidencia projektových zámerov, riešených projektov a ukončených projektov,
  • príprava podkladov, štatistických výkazov a správ za oblasť vedecko-výskumnej činnosti.

 

 klapka: 148

Mgr. Martina Uhríková, PhD. 
projektová manažérka (vedecko-výskumné granty)
Tel.: +421 915 929 111
E-mail: martina.dzanova@stuba.sk 

RNDr. Juraj Paučula
projektový manažér (umelecké a kultúrne granty)
Tel.: +421 910 979 692
E-mail:  juraj.paucula@stuba.sk

Ing. Jozef Lavička
projektový manažér (vedecko-výskumné granty)
Tel.: +421 940 984 627
jozef.lavicka@stuba.sk