Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 5. mája 20202 na pôde FAD STU v Bratislave prebehla voľba kandidáta na dekana FAD STU na volebné obdobie 2022 – 2026. Volieb sa zúčastnilo 21 členov AS FAD STU (viď. prezenčnú listinu AS FAD STU zo dňa 5.5.2022), ktorí podľa vnútorného predpisu FAD STU “Volebný poriadok pre voľby kandidáta na dekana a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie” zvolil kandidáta na dekana FAD STU.

Dvaja kandidáti na post dekana v tajnom hlasovaní získali nasledovný počet hlasov:
Ing. Brašeň Michal, ArtD.,.............................. 7 hlasov
doc. Ing. arch. Puškár Branislav, PhD., ...........14 hlasov

ZVOLENNÝM KANDIDÁTOM NA DEKANA FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU STU PRE FUNKČNÉ OBDOBIE 2022 - 2026 SA STAL:
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.

Volebná komisia:
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (predseda volebnej komisie)
doc. Ing. arch Edita Vráblová, PhD.
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.
Adam Kalina


________________________

Volebná komisia AS FAD STU pozýva členov Akademickej obce FAD STU na predstavenie volebných programov Ing. Michala Brašeňa, ArtD. a doc. Ing. arch. Branislava Puškára, PhD. - kandidátov na post dekana pre funkčné obdobie rokov 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční v aule E. Belluša dňa 3. mája 2022 (v utorok) o 10:00 hod.

Link na prenos:

V Bratislave dňa 2.5.2022

doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Adam Kalina
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.


________________________

Volebná komisia AS FAD STU pozýva členov Akademickej obce FAD STU na predstavenie volebných programov
Ing. Michala Brašeňa, ArtD. a doc. Ing. arch. Branislava Puškára, PhD. - kandidátov na post dekana pre funkčné obdobie rokov 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční v aule E. Belluša dňa 3. mája  2022 (v utorok) o 10:00 hod.

V Bratislave dňa 26.4.2022

doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Adam Kalina
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.


________________________

Ku dňu 11. 4. 2022 akceptovali kandidatúru na post dekana pre nastavajúce funkčné obdobie 2022 2026 nasledovní učitelia Fakulty architektúry a dizajnu STU:

Kandidáti v abecednom poradí:

1. Ing. Michal Brašeň, ArtD. - volebný program/CV

2. doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. - volebný program/CV

Bratislava 11.4.2022
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.

predseda volebnej komisie AS FAD STU


________________________

ČASOVÝ HARMONOGRAM VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA FAD STU V BRATISLAVE NA OBDOBIE ROKOV 2022 - 2026


17. 03. 2022 Voľba volebnej komisie a schválenie organizačného zabezpečenia volieb kandidáta na dekana v AS FAD STU.

24. 03. 2022 Navrhovanie kandidátov na dekana tajnou voľbou všetkých členov /zamestnaneckej aj študentskej časti/ Akademickej obce FAD STU spoločne vo vestibule fakulty v čase od 10.00 do 12.00 hod.

31. 03. 2022 Oslovenie a požiadanie navrhnutých kandidátov na dekana o ich stanovisko ku ich kandidatúre na voľbu dekana FAD STU.

07. 04. 2022 Obdržanie odpovedí kandidátov na dekana FAD STU.

11. 04. 2022 Zverejnenie kandidačnej listiny kandidátov na dekana FAD STU.

21. 04. 2022 Odovzdanie životopisov jednotlivých kandidátov a ich volebných programov.

03. 05. 2022 Predstavenie programov jednotlivých kandidátov na zhromaždení Akademickej obce FAD STU.

05. 05. 2022 Voľba kandidáta na dekana FAD STU pre nastavajúce funkčné obdobie rokov 2022 – 2026 členmi Akademického senátu FAD STU. Prípadné druhé /a viaceré/ kolo/á volieb kandidáta na dekana FAD STU sa uskutoční/ia následne po neúspešnej prvej voľbe dekana.

06. 05. 2022 Návrh Akademického senátu FAD STU rektorovi na vymenovanie novozvoleného dekana FAD STU.

Bratislava, dňa 17.03.2022
Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.,
predseda AS FAD STU