Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VOĽBY ČLENOV AS STU (29.04.2015) NA OBDOBIE 2015 - 2019 - výsledky

Zamestnanecká časť:
Zoznam kandidátov zvolených do AS STU:
1. Andráš Milan
2. Končeková Danica
3. Nahálka Pavel
4. Rollová Lea

Zoznam kandidátov zvolených za náhradníkov do AS STU:
1. Kováč Bohumil
2. Gregor Pavel

Študentská časť:
Zoznam kandidátov zvolených do AS STU:
1. Diežka Miloš
2. Majerník René

protokol z volieb


KANDIDÁTI FA STU NA ČLENA AS STU NA FUNKCNÉ OBDOBIE 2015-2019
Volebný obvod: zamestnanecká časť akademickej obce fakulty
1. Andráš Milan, doc. lng. arch. PhD.
2. Gregor Pavel, prof. lng. arch. PhD.
3. Končeková Danica, doc. lng. arch. PhD.
4. Kováč Bohumil, prof. lng. arch. PhD.
5. Nahálka Pavel, lng. arch. PhD.
6. Rollová Lea, doc. lng. arch. PhD.

Volebný obvod: študentská časť akademickej obce fakulty
1. Diežka Miloš
2. Majerník René

informácia v PDF


Na základe uznesenia Akademického senátu STU v Bratislave (ďalej len "AS STU") zo dňa 23.2.2015, vypisuje Akademický senát Fakulty architektúry v Bratislave (ďalej len "AS FA STU") voľby zástupcov Akademickej obce Fakulty architektúry STU v Bratislave (ďalej len "AO FA STU") do AS STU.

VOĽBY sa uskutočnia v oboch častiach AO FA STU dňa 29.04.2015, od 10:00 do 13:00 hod., vo vestibule Fakulty architektúry STU v Bratislave (ďalej len "FA STU").

NAVRHOVANIE KANDIDÁTOV na členov AS STU (v zmysle "Zásad volieb do AS STU v Bratislave" - čl.6, ods.1):
Právo navrhovať kandidáta na člena AS STU, zastupujúceho fakultu, majú členovia akademickej obce fakulty z príslušných volebných obvodov (zo zamestnaneckej a študentskej časti AO). Návrh s písomným súhlasom kandidáta treba odovzdať predsedovi volebnej komisie fakulty v súlade so schváleným harmonogramom volieb, najneskôr 10 dní pred konaním volieb.

Na základe „Organizačných  pokynov na prípravu a priebeh volieb do Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2015 – 2019“, schválených AS STU, návrh kandidáta na člena AS STU je potrebné odovzdať predsedovi príslušnej volebnej komisie písomne, podľa priloženého VZOR-u.


Komisie:
V zmysle „Organizačných pokynov na prípravu a priebeh volieb do Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2015 – 2019“, schválených AS STU dňa 23.2.2015, Akademický senát Fakulty architektúry STU v Bratislave (ďalej len "AS FA STU") na svojom zasadnutí dňa 18.3.2015, zvolil dve trojčlenné obvodné volebné komisie. Jednu z členov zamestnaneckej časti a druhú z členov študentskej časti AS FA STU.

Volebná komisia zamestnaneckej časti:
Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (predseda)
Doc. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.

Volebná komisia študentskej časti:
Jakub Antolík
Miloš Diežka (predseda)
René Majerník

informácia v PDF

navrhovací lístok


Harmonogram volieb:
do 7.4.2015     doručenie zoznamov voličov (členov študentskej časti a zamestnaneckej časti akademickej obce univerzity,
                      ktorí nie sú členmi akademických obcí fakúlt) predsedovi volebnej komisie AS STU
7.-17.4.2015    do 12:00 hod. - navrhovanie kandidátov na členov AS STU
17.4.2015        zverejnenie kandidačných listín
29.4.2015        voľby členov AS STU za AO FA STU (štyroch za zamestnaneckú časť a dvoch za študentskú časť)
30.4.2015        zverejnenie výsledkov volieb zástupcov AO FA STU do AS STU
do 15.5.2015    spracovanie výsledkov volieb AS STU volebnou komisiou AS STU
25.5.2015        prvé zasadnutie nového AS STU