Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Srdečne pozývame na Jesennú univerzitu architektúry, ktorá sa uskutoční od 2.septemba 2018 v detašovanom pracovisku FA STU, Banská Štiavnica.

Tohto roku ju venujeme identifikácii a dokumentovaniu najstarších obydlí v Banskej Štiavnici. K tomu sme sa snažili na mieru "napasovať" prednášky, ktoré by mohli byť zaujímavé aj pre širšiu verejnosť.

Program je prakticko-teoretický -- t.zn., že aj bádame po pivniciach, spoznávame, zameriavame, dokumentujeme; a k tomu potrebujeme aj odborné zázemie -- teda poznatky, ktoré doteraz o najstarších stavbách v BŠ máme a ktoré nám poskytnú renomovaní experti


PROGRAM
 

2. september 2018 (nedeľa)

10:00 – 12:00
Urbanistický vývoj Banskej Štiavnice, exkurzia po historickom centre Banskej Štiavnice, s návštevou Starého zámku (K. Vošková, M. Šimkovic)

14:30 – 15:00
Zámer a cieľ workshopuPrehľad doteraz publikovaných poznatkov o najstaršej zástavbe mesta. Poznatky z výskumov najstarších obytných domov 20/I – 27/I. (Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.)

15:00 – 15:45
Exkurzia – dominikánsky kláštor a dominikánsky kostol v Banskej Štiavnici
(PhDr. Milan Hanuliak, DrSc. – Mgr. Michal Šimkovic)

15:45 – 16:00
PRESTÁVKA

16:00 – 16:30
Pamiatkový výskum ako dobrodružstvo. Význam pamiatkových výskumov (PV), druhy a prečo sú dôležité, čo sa z PV dozvieme, aké je využitie pre prácu architekta pri navrhovaní pamiatkovej obnovy a správnej architektonickej prezentácie pamiatky, atď.
(Ing. arch. Andrea Nižňanská – Ing. arch. Barbora Vachová, PhD.)

16:45 – 17:30  
Archeologický výskum bývalého dominikánskeho kláštora v Banskej Štiavnici. Priebeh výskumu, čo sa zistilo, stavebnohistorický vývin kláštora a jeho najstaršia časť z 13. storočia.
(
PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.) 

17:30 – 18:00 
PRESTÁVKA

18:00 – 18:45
Okolnosti a výsledky architektonicko-historického výskumu najstarších obydlí v Trnave
(Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.)

Stredoveký vývoj murovaného meštianskeho domu Trnavy
(Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.)

  

3. september 2018 (pondelok)

9:00 – 12:00
Zadanie pracovných úloh, rozdelenie účastníkov do pracovných skupín.
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD. – Ing. arch. Marcel Mészáros:

Zber údajov pre spracovanie máp:
- zrealizovaných pamiatkových výskumov (s vyznačením domov s románskym a gotickým jadrom);
- zrealizovaných archeologických výskumov (s vyznačením domov/ lokalít s nálezmi indikujúcimi príp. románske obydlia).

14:00 – 16:00
Exkurzia archeologickej lokality „Staré mesto“ na vrchu Glanzenberg
(PhDr. JozefLabuda, CSc.)

17:00 – 18:00
Archeologická lokalita „Staré mesto“. Výsledky systematického archeologického výskumu.
(PhDr. Jozef Labuda, CSc.)
Architektonické a banské objekty sídla „Staré mesto“ na vrchu Glanzenberg v období okolo roku 1300. Stavebný vývin opevneného sídla, murované domy z 13. storočia v lokalite.
Bývalý Kostol Panny Márie (Starý zámok), výsledky archeologického výskumu
Kammerhóf , výsledky archeologického výskumu;
Archeologické výskumy v prostredí meštianskych domov v Banskej Štiavnici (najmä s potvrdením najstarších murovaných obydlí);

18:00 – 18:30
Ing. arch. Lýdia Chovancová, PhD.: Pravdepodobný vývoj Banskej Štiavnice vo vzťahu k vývinu archeologickej lokalite „Staré mesto“ – architektonická interpretácia z výsledkov  výskumov (z dizertačnej práce autorky).

 

4. september 2018 (utorok)

9:00 – 09:30
Princípy architektonického zameriavania
(Ing. arch. Katarína Vošková, PhD. – Ing. arch. Marcel Mészáros – Ing. Dalibor Kostra)

9:30 – 17:00
Zadanie pracovných úloh, rozdelenie účastníkov do pracovných skupín.
(Ing. arch. Katarína Vošková, PhD. – Ing. arch. Marcel Mészáros)

Práca na digitalizáci (ovektorovaní) rozvinutých zameraní pivníc s najstaršou zástavbou na ul. A. Kmeťa (pôdorysy a pohľady), zakreslenie priebehu kanála, potoka, štôlne Glanzenberg, šachty Kauhaus a pod.
Zameriavanie najstarších priestorov z 13. storočia v rámci pivníc medzi ulicami A. Kmeťa a Striebornou.

17:00 – 17:30
Poznatky o najstarších stavbách v Banskej Štiavnici z architektonickohistorickýchvýskumov (bývalý dominikánsky kláštor a dominikánsky kostol, kostol Panny Márie /Starý zámok/, meštianske domy).
(Mgr. Michal Šimkovic)

17:30 – 18:00
Ruiny bývalého dominikánskeho kláštora v Banskej Štiavnici – možnosti využitia a pamiatkovej architektonickej prezentácie (diplomový projekt).
(Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD.)

 

5. september 2018 (streda)

9:00 – 10:00
Geodetická dokumentácia historického urbanizmu, historických objektov.
Doc. Ing. Marek Fraštia, PhD. – Ing. Marián Marčiš, PhD.

10:00 – 18:00
Práca na zameriavaní v teréne a v ateliéroch.

19:00 – 19:30
Meštianske domy na ul. A. Kmeťa v diplomových projektoch;
Ing. arch. Lýdia Chovancová, PhD. – Ing. arch. Zuzana Holičková

 

6. september 2018 (štvrtok)

09:00 – 18:00
Práca na zameriavaní v teréne a v ateliéroch.

 

7. septembra 2018 (piatok)

09:00 – 18:00
Práca v ateliéroch: zakreslenie zdokumentovaného, osadenie do priestorového modelu mesta a pokus o hmotovú rekonštrukciu románskeho domu v Banskej Štiavnici.

       

8. september 2018 (sobota) o 17:00
Prezentácia výsledkov workshopu a výstava pre verejnosť s kultúrnym programom. Záverečné foto účastníkov workshopu.

 
Podrobnejšie infomácie nájdete TU. 


Kontaktná osoba:
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.
katkavoska@yahoo.com
0903 64 61 18