Prejsť na obsah
Dekanát

Útvary riadené dekanom a prodekanmi fakulty

Sekretariát dekana
Jana Rafčíková
+421 2 57 276 215; +421 905 447 149
jana.rafcikova@stuba.sk

Tajomníčka fakulty 
Ing. Anna Karácsonyová
+421 2 57 276 189; +421 918 665 044
anna.karacsonyova@stuba.sk

Referát projektového manažmentu
RNDr. Juraj Paučula
projektový manažér (umelecké a kultúrne granty)
+421 2 57 276 148; +421 910 979 692
juraj.paucula@stuba.sk

Mgr. Martina Uhríková, PhD.
projektová manažérka (vedecko-výskumné granty)
+421 2 57 276 148; +421 915 929 111
martina.uhrikova@stuba.sk

Ing. Jozef Lavička
projektový manažér (vedecko-výskumné granty)
+421 2 57 276 148; +421 940 984 627
jozef.lavicka@stuba.sk

Referát pre PR, výstavnú činnosť a Kreatívne centrum FAD
Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD.
+421 908 674 178
paulina.ebringerova@stuba.sk

Ing. Zuzana Uličianska
+421 905 854 212
zuzana.ulicianska@stuba.sk

Redakcia ALFA a edičná činnosť
Bc. Ing. arch. Lucia Benkovičová, PhD.
+421 2 57 276 178; +421 949 015 316
lucia.benkovicova@stuba.sk

Referát pre zahraničie
Marta Kaločajová
+421 2 57 276 211, +421 917 691 545
marta.kalocajova@stuba.sk

Referát pre štúdium
so.fad@stuba.sk
+421 2 57 276 216

I. a II. stupeň štúdia
Mgr. Alena Bachratá
+421 2 57 276 234, +421 918 665 015
alena.bachrata@stuba.sk

Ing. Margita Brandisová
02/57 276 224, +421 918 665 015
margita.brandisova@stuba.sk

III. stupeň štúdia:
Elena Mihaličová  
+421 2 57 276 212; +421 918 665 010
elena.mihalicova@stuba.sk

Referát pre mzdy a ľudské zdroje
Ekonomika práce a ľudské zdroje
Ing. Alica Horňáková
+421 2 57 276 229; +421 918 863 742
alica.hornakova@stuba.sk

Mzdová učtáreň
Mgr. Martina Haászová
+421 2 57 276 221, +421 918 665 005 
martina.haaszova@stuba.sk

Výpočtové stredisko
vs.fad@stuba.sk

vedúci: Ing. Martin Kuruc, PhD.
+421 2 57 276 311
martin.kuruc@stuba.sk

Viera Slivková
+421 2 57 276 344
viera.slivkova@stuba.sk

Bc. Daniel Vargončík
Michal Wuck-Wolf
Ľuboš Kadlečík
Ing. Peter Šedivý
Ing. Štefan Tar


Knižnica FAD STU
kniznica.fad@stuba.sk

vedúca: Mgr. Zuzana Sýkorová
+421 2 57 276 233; +421 918 665 025
zuzana.sykorova@stuba.sk

Beáta Farkašová
beata.farkasova@stuba.sk

Mária Filová
maria.filova@stuba.sk

Bc. Ľubica Kováčová
lubica.kovacova@stuba.sk

Jana Struhárová
jana.struharova@stuba.sk
 

Útvary riadené tajomníčkou fakulty

Referát ekonomických činností
vedúca: Ing. Anna Karácsonyová
+421 2 57 276 189; +421 918 665 044
anna.karacsonyova@stuba.sk

Ekonomika projektov a grantov
Ing. Kristína Baňáková
+421 2 57 276 214; +421 908 674 171
kristina.banakova@stuba.sk

Rozpočet a Štátna pokladnica
Mária Šelmeciová
+421 2 57 276 223
fax: +421 2 57 276 256
maria.selmeciova@stuba.sk

Finančná učtáreň

Ružena Machanová
Mária Popluhárová
Gabriela Petrániová
+421 2 57 276 210
fu@fa.stuba.sk 

Správa majetku:
Gabriela Havierniková
+421 2 57 276 222; +421 917 676 515
gabriela.haviernikova@stuba.sk

Referát archívu a správa registratúry:
Ružena Šubinová
+421 2 57 276 255
ruzena.subinova@stuba.sk

Utorok, streda, štvrtok 09:00 - 12:00

Podateľňa:
Mgr. Milada Dobošová
+421 2 57 276 225   +421 948 854 429
milada.dobosova@stuba.sk

Každý pracovný deň Popis činnosti
07:00 - 08:30 Vyzvihnutie došlej pošty na pošte a jej zaevidovanie do IIS MIS
08:30 - 10:30 Stránkové hodiny pre zamestnancov a verejnosť 
10:30 - 12:00 Vyzvihnutie a podanie pošty na Rektoráte STU a podanie novej vyšlej pošty na pošte
12:00 - 13:00 Stránkové hodiny pre zamestnancov a verejnosť   


Hospodárska správa:
vedúci: Dušan Follrich
+421 2 57 276 119; +421 918 665 017
dusan.follrich@stuba.sk

Sidónia Kalinová
+421 2 57 276 117
sidonia.kalinova@stuba.sk

Vrátnica:
+421 2 57 276 238; +421 918 665 016