Prejsť na obsah
Veda a výskum

Fakulta architektúry a dizajnu STU sa venuje vzdelávacejvedecko – výskumnej, umeleckej a projektovej činnosti v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu. Naši pedagógovia spoločne s mladými výskumníkmi sú garantmi, hlavnými riešiteľmi a partnermi v mnohých domácich a medzinárodných projektoch. Našim cieľom je prostredníctvom výskumu a umeleckými projektmi vzdelávať v oblasti architektúry, urbanizmu, dizajnu a umenia.
AKTUÁLNE GRANTOVÉ VÝZVY NÁJDETE NA TEJTO STRÁNKE.AKTUÁLNE VEDECKÉ A UMELECKÉ PROJEKTY NA FAD STU:

 • EMPATIA V UMENÍ (EMIA)

  Kreatívne centrum Fakulty architektúry a dizajnu STU sa zapojilo do grantovej výzvy PODNIKANIE V KULTÚRE, KULTÚRNE DEDIČSTVO A SPOLUPRÁCA V KULTÚRE (Granty EHP 2014 – 2021 SLOVENSKÁ REPUBLIKA) s projektom: Empatia v umení (EMIA) s cieľom podporiť rozmanité aktivity centra v jednotlivých umeleckých oblastiach (múzické umenie, vizuálne umenie, reflexiu umenia a kultúry a interdisciplinárne umelecké a teoretické aktivity v kultúrnom a kreatívnom sektore). 


  Viac o projekte nájdete aj na stránke. • COOL NOUVEAU (ART NOUVEAU 2)

  Coolnouveau je digitálna platforma na prezentáciu výsledkov výskumu a podujatí, ktoré sú súčasťou slovenskej participácie v rámci projektu Strengthening the cultural identity of the Danube region by building on common heritage of ART NOUVEAU. Projekt sa v rámci programu EU Interreg rieši na pôde Fakulty architektúry a dizajnu STU v spolupráci s desiatkou renomovaných inštitúcií v Rakúsku, Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku, Chorvátsku a Srbsku. Asociovaným partnerom projektu je Metropolitný inštitút Bratislavy.


  Viac o projekte nájdete aj na stránke: https://coolnouveau.sk/ • PUN (PODPORA UNIVERZÁLNEHO NAVRHOVANIA)

  Cieľom národného projektu je navrhnúť spôsoby implementácie prístupnosti a univerzálneho navrhovania budov a verejných priestorov tak, aby ich mohli využívať v najväčšej možnej miere všetci ľudia bez nutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu. Aktivity projektu budú zamerané na výskum metód aplikácie univerzálneho navrhovania v zahraničnej legislatíve a    stavebnej praxi, komparatívnu analýzu zahraničnej a domácej stavebnej legislatívy, realizáciu prípadových štúdií pozitívnych príkladov stavieb na Slovensku a v zahraničí, prieskumy o skúsenostiach respondentov s prístupnosťou stavebných prostredí a pod. Na základe získaných vedomostí budú vypracované odporúčania na zmeny v slovenskej legislatíve a praxi a vydané ilustrované metodiky tvorby univerzálne prístupného prostredia, ktoré budú slúžiť ako pomôcka pri projektovaní a realizovaní stavieb. Počas trvania národného projektu bude prebiehať informačná kampaň v rámci celého územia Slovenskej republiky za účelom zvýšenia povedomia odbornej a laickej verejnosti o právach osôb so zdravotným postihnutím a o univerzálnom navrhovaní. Očakávaným dopadom projektu bude zavedenie univerzálneho navrhovania do stavebnej praxe v podmienkach SR, ako nástroja na prevenciu a elimináciu diskriminácie osôb so zdravotným postihnutím pri prístupe k fyzickému prostrediu a službám.  Viac o projekte nájdete aj na stránke:  https://p-un.sk/


 • ŽELEZNIČNÉ DEDIČSTVO PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU (Rail4V4+V)

  Železničné dedičstvo pre rozvoj trvalo udržateľného turizmu - Rail4V4+V si kladie za cieľ poukázať na turistický potenciál železnice, najmä prostredníctvom jej histórie a dedičstva, pričom pripomína úlohu, ktorú železnica zohrala pri vytváraní stredoeurópskej kolektívnej identity. V súlade s cieľom Európskeho roku železníc a strategickými prioritami Vyšehradskej skupiny v roku 2021 je hlavným cieľom navrhovaného projektu zvýšiť informovanosť o úlohe železníc pre rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu V4 prostredníctvom jedinečnej značky a prezentácie dedičstva železníc, in situ a na digitálnej platforme.


  Viac o projekte nájdete aj na podstránke. • LIVING DANUBE LIMES

  Na základe už existujúcej práce vyvinutej predchádzajúcimi projektmi ako Danube Limes Brand a DANUrB je tento projekt základným kameňom pre budúcu kultúrnu cestu Danube Limes, ktorá predstavuje rímske dedičstvo pozdĺž Dunaja Limes, spája všetky krajiny v dunajskom regióne a spája ich s obrovským sieť hraníc Rímskej ríše, ktorá sa tiahne od Hadriánovho valu vo Veľkej Británii po hranice v severnej Afrike a na Blízkom východe. V sieti svetového dedičstva UNESCO „Hranice Rímskej ríše“ je podunajská oblasť kľúčovým prvkom.


  Viac o projekte nájdete aj na podstránke. • CSSC - Lab

  Na základe nedávnej štúdie publikovanej EUSDR budú obnoviteľné zdroje energie zabezpečovať v roku 2030 50 % dopytu po energii v juhovýchodnej Európe. Dokonca aj v najvyspelejších regiónoch sa zavádzanie inovatívnych aplikácií skladovania energie a spájania sektorov práve začalo rozmáhať. Tieto výzvy postihujú najmä stredne veľké a menšie mestá, na zabezpečenie efektívneho využívania energie a zvýšenej energetickej bezpečnosti sú potrebné adekvátne riešenia City Storage and Sector Coupling (CSSC). Laboratórium CSSC pripraví pôdu na urýchlenie prijímania riešení CSSC mestami v podunajskom regióne, ktoré je na veľmi nízkej úrovni, pretože verejné orgány majú malé znalosti a vyhýbajú sa rizikám investícií  Viac o projekte nájdete aj na podstránke.


 • DANUrB+

  DANUrB+ si kladie za cieľ reaktivovať nedostatočne využívané kultúrne dedičstvo a zdroje v zmenšujúcich sa sídlach okrajových a pohraničných regiónov Dunaja, vytvárať nové možnosti, ako opäť zatraktívniť jeho mestá a regióny. Staviame na práci DTP1-249-2.2 DANUrB, kde základ kultúrnejPromenáda bola vytvorená s konzistentnou stratégiou, funkčnou platformou založenou na širokej kultúrnej sieti.


  Viac o projekte nájdete aj na podstránke. • Interreg_DANUrB

  Medzinárodný projekt, zameraný na vytvorenie regionálnej siete vybudovanej prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania. Cieľom projektu je posilniť „Dunajskú“ kultúrnu identitu a solidaritu. Jedným z najdôležitejších cieľov je vytvorenie spoločnej značky podporovaním nadnárodných kultúrnych väzieb medzi sídlami pozdĺž Dunaja, ako aj preskúmanie nevyužitého alebo skrytého potenciálu pre lepšiu ekonomickú a kultúrnu návratnosť. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie komplexnej priestorovo – kultúrnej siete: „Dunajskej kultúrnej promenády“, ktorá integruje všetky komunity pozdĺž rieky do jednej turistickej destinácie s tematickými trasami a možnosťami rozvoja.

       Interreg Danube sa začal realizovať

       Stretnutie partnerov a workshop v Novom Sade

       Stretnutie partnerov a workshop v Bratislave

       DANube Urban Brand

       Workshop v Golubaci, Srbsko

       Oslava Dunaja prostredníctvom kultúry

       Stratégia trvalo udržateľného rozvoja pre Dunajský región

  Viac o projekte nájdete aj na podstránke.