Prejsť na obsah
Ústavy a pracoviská

Výskumné a školiace centrum udržateľnej a efektívnej architektúry FA STU – „Architektúra 2020“ (ďalej len A2k20) je špecializované pracovisko Fakulty architektúry STU v Bratislave, ktoré vykonáva výskum a odborné školenia v oblasti navrhovania architektúry spĺňajúcej kritériá Smernice o energetickej hospodárnosti budov 2010/31/EU (a aktualizovaného Zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov) pre novú výstavbu po roku 2020, s dôrazom na udržateľnosť a ohľaduplnosť k prostrediu a so smerovaním k novým metódam a postupom vo výstavbe. Na činnosti A2k20 sa podieľajú aj partnerské združenia Inštitút pre energeticky pasívne domy (iEPD), Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) a ArTUR – Architektúra pre udržateľný rozvoj, prípadne aj ďalšie profesijné a odborné organizácie. 

Základné úlohy A2k20:

 • výskum v oblasti navrhovania energeticky efektívnej architektúry (čiže stavieb spĺňajúcich kritériá smernice 2010/31/EU) s dôrazom na udržateľnosť a ohľaduplnosť k prostrediu v spolupráci s národnými a zahraničnými organizáciami, univerzitnými pracoviskami, ako aj so samostatnými podobne orientovanými pracoviskami v zahraničí;
 • spolupráca na príprave legislatívnych predpisov týkajúcich sa hlavnej oblasti výskumu pracoviska, zosúladenia národných a európskych noriem a iných legislatívnych predpisov, ako aj pripomienkovanie príslušnej legislatívy, a participácia pri vytváraní legislatívnych predpisov ovplyvňujúcich architektonicko - urbanistické prostredie v súčinnosti s európskymi a národnými inštitúciami;
 • vývoj a realizácia vzdelávacích kurzov v oblasti navrhovania energeticky efektívnej, udržateľnej a k prostrediu ohľaduplnej architektúry v spolupráci s národnými a zahraničnými organizáciami či pracoviskami;
 • podpora pri integrácii princípov navrhovania energeticky efektívnej, udržateľnej a k prostrediu ohľaduplnej architektúry do univerzitných študijných plánov na všetkých stupňoch štúdia (bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň);
 • organizácia vzdelávacích kurzov pre odborníkov podieľajúcich sa na tvorbe životného prostredia (v prvom rade pre architektov a stavebných inžinierov), ktoré sú zamerané na pochopenie princípov energeticky efektívnej, udržateľnej a k prostrediu ohľaduplnej architektúry;
 • presadzovanie začlenenia princípov energeticky efektívnej, udržateľnej a k prostrediu ohľaduplnej architektúry do hodnotiacich kritérií odborných komisií
 • vydávanie odborných publikácií, v ktorých sú zverejnené výsledky výskumu (a jeho implementácie do výučby), pozitívne príklady z praxe či aktuálne poznatky z oblasti pôsobnosti A2k20;
 • expertízna činnosť súvisiaca s aplikovaním výsledkov výskumu A2k20 do praxe;

a tiež    

 • zvyšovanie vedomostného potenciálu v oblasti navrhovania energeticky efektívnej, udržateľnej a k prostrediu ohľaduplnej architektúry na univerzitách a výskumných pracoviskách formou organizovania výučby, seminárov, workshopov, kurzov a pod.;
 • podpora mobilít študentov a vedeckých či pedagogických pracovníkov;
 • spolupráca s odbornými organizáciami, v prvom rade so Slovenskou komorou architektov a so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (ďalej len SKA a SKSI);
 • vydávanie odbornej literatúry.  
 • ďalšie aktivity, ktoré súvisia so zameraním A2k20. 

Stránky A2k20 ešte len pripravujeme, podrobnejšie informácie tu pribudnú po rozbehu činnosti centra...

Kontakt: henrich.pifko@stuba.sk

Dokumenty:

Manuál energeticky úsporné architektury

Bývanie pre budúcnosť (ZSPS a i.)