Prejsť na obsah
Ateliér Kusý /Paňák

Téma 1

Budova Najvyššieho súdu SR

Building of The Supreme Court of Slovak Republic

Témou zadania je revitalizácia architektúry druhej polovice 20-teho
storočia a to budova najvyššieho súdu v Bratislave od architekta Vladimíra Dedečka. V práci sa zaoberať, hľadať a navrhnúť metódu, princípy ako je možné pristúpiť k tejto delikátnej téme. Navrhnúť funkčné, konštrukčné a architektonické riešenie, ktoré na jednej strane rešpektuje (v odôvodnene zvolenej a navrhnutej forme...) architektonické kvality objektu a zároveň prináša funkčne a architektonicky zohľadnenie súčasných nárokov na objekt v tak exponovanej mestskej polohe. Navrhnúť také komplexné riešenie, ktoré zabezpečí životaschopnosť objektu a primerane zohľadní jeho architektonické hodnoty. To všetko pri zohľadnení dnešných nárokov súvisiacich noriem, stavebno-fyzikálnych a ekologických.

*

*

*

Téma 2

Polyfunkčné objekty Banská Bystrica

Multifunctional buildings Banská Bystrica

V Banskej Bystrici na nároží Námestia Slobody a ulice Československej
armády navrhnite dva mestské polyfunkčné objekty. V spodných ( podzemnom?....) podlažiach navrhnúť mestský parter, v horných podlažiach administratívne pracoviská a byty. V suterénoch parkoviská a TZB. Vo výraze architektúry a jej materialite zohľadniť fakt, že
objekty sú v kontexte so stávajúcim historickým jadrom. Pracovať s urbánnymi regulatívami
definovanými v urbanisticko architektonickej štúdii zo zimného semestra. Dané urbánne
špecifiká zohľadniť aj v architektúre oboch budov.

*

*

*

Téma 3

centrum pre sociálnu integráciu ľudí bez domova

center for the social integration of homeless people

Integrácia ľudí bez domova do majoritnej spoločnosti je síce sociálny problém,
ale dôležitá časť jeho riešenia začína vytvorením fyzických podmienok pre ich
existenciu a tu nastupuje úloha architekta. Teda témou zadania je nájsť v Bra-
tislave miesto kde sa dajú vytvoriť zmysluplné podmienky pre túto činnosť. Tam
je prvá otázka má to byť na okraji mesta (napr. úprava Resota nebohého kňaza
Tóna Srholca v P.Biskupiciach ), alebo v centre mesta (napr. časť Hurbanových
kasární)??...Teda v prvom rade vytypovať miesto a následne navrhnúť architekto-
nické riešenie. Pri vlastnom návrhu neriešiť len utilitárne nároky (ako je spanie,
jedenie, hygiena, voľný čas...),ale  aj hľadať doplnkové funkcie, ktorých zmysel
by uľahčil - napomohol vlastnej integrácii (napr. spojiť s inou časťou society - napr.
študenti, umelci...alebo práca, dielne, starostlivosť botanická ,zoologická...). Možno
metaforicky nadviazať a rozviesť idey kolektívnych domov z prvej polovice 20. storočia.