Prejsť na obsah
Ateliér Kusý /Paňák

Dostavba prieluky, Radlinského ulica, Bratislava

Gap Building, Radlinského Street, Bratislava

Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť objekt občianskej vybavenosti v lokalite Radlinského ul. v Bratislave. Je očakávaný návrh objektu v kontexte s prostredím a dotvorenie Radlinského ulice. Ide o preverenie umiestnenia rôznej funkčnej skladby (kultúra, zdravotníctvo, školstvo, komunitné centrum atď.) v intenciách platného Územného plánu hlavného mesta Bratislava a nadväzujúcej územnoplánovacej informácie, v ktorej sú definované funkčné a územno-priestorové regulatívy územia. V bakalárskej práci je potrebné riešiť vzťah navrhovaného objektu k okoliu, vlastný objekt a rovnako komplexne celú plochu parcely.