Prejsť na obsah
Veda a výskum

DANUrB - DANube Urban Brand
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
INTERREG DTP - Dunajský nadnárodný program - č. projektu DTP1-1-249-2.2
Doba riešenia: 1.1.2017 - 1.6.2019

DANUrB“ je medzinárodný projekt, zameraný na vytvorenie regionálnej siete vybudovanej prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania. Cieľom projektu je posilniť „Dunajskú“ kultúrnu identitu a solidaritu. Jedným z najdôležitejších cieľov je vytvorenie spoločnej značky podporovaním nadnárodných kultúrnych väzieb medzi sídlami pozdĺž Dunaja, ako aj preskúmanie nevyužitého alebo skrytého potenciálu pre lepšiu ekonomickú a kultúrnu návratnosť. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie komplexnej priestorovo – kultúrnej siete: „Dunajskej kultúrnej promenády“, ktorá integruje všetky komunity pozdĺž rieky do jednej turistickej destinácie s tematickými trasami a možnosťami rozvoja. Zmyslom vytvorenia jednotnej značky je zvýšenie počtu návštevníkov a predĺženie ich pobytu v regióne. DANUrB si kladie za cieľ odkryť nevyužité kultúrne dedičstvo a zdroje (priemyselné dedičstvo, dedičstvo komunistickej minulosti, opevnenia, stopy po obchodovaní, živé kultúrne tradície) v mestách na rieke Dunaj. Výskum sa zameriava na zmapovanie všetkých dostupných zdrojov a typológií obývateľného prostredia hľadajúc možnosti ich valorizácie. Vytvorená stratégia a pilotné projekty in-situ majú prispieť k lepšiemu využitiu kultúrneho potenciálu pre miestnych obyvateľov a tým aj k ekonomickým benefitom na základe zvýšeného záujmu návštevníkov. Cieľom virtuálnych prehliadok ako ďalšieho výstupu projektu je sprístupniť nepreskúmanú kultúru menších miest pozdĺž rieky, zvýšiť ich atraktivitu a konkurencieschopnosť vo vzťahu k susediacim veľkým mestám.

V priebehu riešenia projektu sa bude realizovať:

  1. Výskum kultúrneho a historického dedičstva in-situ realizovaný na viacerých medzinárodných workshopoch (výskumníkmi, expertmi, študentmi, komunitami) a miestne štúdie budú poskytovať praktické údaje o konkrétnej situácii
  2. DANUrB Stratégia“ bude skoncipovaná z dôvodu sformulovania spoločného priestorovo – kultúrneho strategického akčného plánu
  3. Dunajská kultúrna promenáda“ sa stane platformou pre vybudovanie kultúrnej siete a spoločný rozvoj miest
  4. Mobilný sprievodca „Pocket Guide“ v špeciálnych prehliadkach prepojí všetky kultúrne a historické dáta, ktoré budú môcť využívať turisti po celom svete, jednoducho a bezplatne stiahnutím aplikácie do smartfónu
  5. Pilotné aktivity sprevádzané exhibíciami, festivalmi, otvorenými diskusiami a inštaláciami budú prebiehať v jednotlivých mestách pozdĺž rieky s cieľom poukázať na prepojenie Dunajských komunít a otestovať praktické využitie výstupov projektu.

DANUrB - a regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity. Cultural network aims to strengthen the Danube regional cultural identity and to create a common brand by fostering transnational cultural ties between the settlements along the Danube, and by exploring the unused or hidden cultural and social capital resources for a better economic and cultural return. The main goal of the project is to create a comprehensive spatio-cultural network, a “Danube Сultural Promenade” connecting all communities along the river, unifying these into one tourism destination brand, offering thematic routes and developing possibilities that can increase the number of visitors and can prolong their stay in the region. Project partners – relevant universities, research and development centres, regional municipalities, cultural NGOs, tourism boards and professional market based agencies - will create a network and common platform to work along a sustainable cultural and tourism strategy, proving that a common Danube urban brand can bring social and economic benefits at once. Very important in this process is that international knowledge and practice will be implemented in local conditions. The closest cooperation with communities and regional stakeholders from each 7 Danube countries, creation of common strategy based on individual approach and site specific, can guaranty durability of the project results expressed in sustainable maintenance of Danube Cultural Promenade by local neighbours with economic independency on basis of boosted development of tourism and cultural industry.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurbREGIOGOES - Regionálny potenciál v pohraničnej oblasti Rakúsko-Slovensko. Vývoj nových
modelov bývania, práce a voľného času pre pohraničnú oblasť.

Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
01.01.2013 - 31.12.2014
Projekt REGIOGOES bude analyzovať bytovú výstavbu, sídelné špecifká ako aj sociodemografické a stavebno – kultúrne rozvojové potenciály hraničných oblastí Bratislavy a Severného Burgenlandu. Na tomto základe budú na zvolených miestach vypracované nové inovatívne formy bývania pre rôzne vekové a sociálne skupiny a taktiež budú pre staré stavebné štruktúry navrhnuté nové funkcie. Dôležitým aspektom je tu tiež zhodnotenie a sprístupnenie stavebno – kultúrneho dedičstva pohraničného regiónu.
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 – 2013, creating the future, EFRR EÚ.MobEx 2013–2014. Voda a mesto – brownfieldy

MobEx 2013–2014. Water and City – Brownfields
Ing. arch. Juraj Furdík, PhD.
Medzinárodný vyšehradský grant, č. projektu 21310101
Doba riešenia: 09/2013–08/2014
Projektový tým analyzuje situáciu brownfieldov, ktoré sa nachádzajú v kontakte s vodnými plochami vo významných centrách krajín V4. Na vybraných príkladoch overuje nové možnosti funkčného využitia týchto území. Následná komparácia jednotlivých riešení poskytne ucelený obraz na nadnárodnej úrovni krajín V4. Výstupy projektu budú prezentované formou putovnej výstavy, prednášok na konferencii v Bratislave a zostavením vedeckej publikácie. Projektu sa zúčastňujú všetky krajiny V4, viac info na: http://mobex2013.weebly.comOIKOnet – globálna multidisciplinárna sieťová platforma pre výskum a vzdelávanie v oblasti bývania

OIKOnet - A global multidisciplinary network on housing research and learning
Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
1.10.2013 - 30.9.2016
OIKOnet je 3-ročný medzinárodný výskumno- vzdelávací projekt, cieľom ktorého je vytvorenie medzinárodnej platformy pre štúdium súčasnej obytnej architektúry z globálnej a interdisciplinárnej perspektívy. Spolu 34 inštitúcií z 29 krajín Európy a sveta sa zúčastňujú na aktivitách projektu.
OIKOnet  (www.oikodomos.org) is a three-year pedagogic research project financed by the Life Long Learning programme, whose purpose is to create an international
platform of collaboration to study contemporary housing from a multidisciplinary and global perspective. A total of 34 organizations from 29 countries in Europe and around the world are part of this network. OIKOnet is a follow-up of the previous OIKODOMOS project which was carried out during 2007-2011.
OIKOnet will intertwine three areas of activity through sub-networks:
1. research on housing studies from a multidisciplinary and global perspective;
2. participatory actions to engage communities in the definition, solution and evaluation of housing problems;
3. pedagogical activities which bring together different stakeholders, learning environments and disciplines.
OIKOnet brings together schools of architecture and urban planning, research institutes, social groups, transnational organizations and local administrations. Altogether, the interactions across different stakeholders and disciplines will provide new insights on the contemporary housing conditions, and will help to forge links between academia and the social and economic milieu, between research and learning, and between the European education space and other universities around the world.Koncepcia údržby zelene v urbánnych a suburbánnych európskych krajinách

Euroscapes - green management plans for Euroepan urban and periurban landscapes 
INTERREG IVC
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
01.01. 2010 -  01.01.2013
Projekt Interreg IVC Euroscapes sa zaoberá krajinným plánovaním a manažmentom krajiny v celoeurópskom meradle. Jeho cieľom je ponúknuť nový model manažmentu krajiny ako jeden z hlavných nástrojov implementácie Európskeho dohovoru o krajine. V zmysle tohto projektu krajina prispieva k formovaniu lokálnej kultúry ako základnej jednotky európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva a zároveň sa krajina chápe ako kľúčový element individuálneho a spoločenského žitia.
Interreg IC Project Euroscapes is focused on landscape management and planning in the european context. The project has the objective offering a new landscapes-management model as a policy instrument to implement the European Landscape Convention objectives. The project considers landscape to be a contribution to a local cultures being a basic component of the european natural and cultural heritage as well as the key element of individual and social well-being.Sieť vzdelávacích inštitúcií v oblasti krajinnej architektúry

ERASMUS Academic Networks LE:NOTRE
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
1.10.2010 - 30.9.2013
LE:NOTRE III je pokračovaním projektu tematickej siete LE:NOTRE v oblasti krajinnej architektúry. Výsledkom novej stratégie je vytvorenie Inštitútu LE:NOTRE, alebo Európskeho inštitútu pokročilých štúdií v krajinnej architektúre, ako modelu decentralizovanej siete, ktorá kombinuje novým spôsobom tri strany vedomostného trojuholníka: vzdelávanie, výskum a inovatívnu prax.
LE:NOTRE III is a continuation of the LE:NOTRE Thematic Network Project in Landscape Architecture.  The outcome of a new strategy is the creation of the LE:NOTRE Institute, also known as the ‘European Institute of Advanced Studies in Landscape Architecture' as a model of a decentralised network, which combines in a new way the three sides of the Knowledge Triangle: education, research and innovative practice.OIKODOMOS - Consolidation and expansion of a Virtual Campus

OIKODOMOS - Konsolidácia a rozšírenie virtuálneho kampusu
Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
1.11.2010 - 30.11.2012
OIKODOMOS je pedagogický a výskumný projekt spolufinancovaný programom Erasmus Life Long Learning Programme. Cieľom projektu je vytvorenie virtuálneho kampusu v oblasti európskeho vzdelávania v architektúre bývania, ako aj tvorba inovatívnej vzdelávacej štruktúry integrujúcej on-line a of-line aktivity partnerských inštitúcií. Prvá fáza projektu sa realizovala v rokoch 2007 -- 2009. Druhá fáza projektu bola schválená v rámci podprogramu Erasmus Accompanying Measures na obdobie 2010 -- 2011. Partnerské konzorcium tvoria vzdelávacie a výskumné centrá z Belgicka, Francúzska, Slovenska, Španielska, Švajčiarska, Turecka a Veľkej Británie.
OIKODOMOS (www.oikodomos.org) is a pedagogic research project financed by the Life Long Learning programme carried out by higher education institutions and research centres from Belgium, France, Slovakia, Spain, Switzerland Turkey and the United Kingdom. The goal of OIKODOMOS -a Greek word for "the builder of a house"-, is to create a virtual campus to support and promote housing studies at a European scale.urbANNAtur - „Rozvoj rekreačných aktivít v prírodne chránených územiach"

urbANNAtur - „Development of recreational activities in protected  natural territories"
Prof. Ing.arch. Peter Gál, PhD., Ing. arch. Eva Putrová, PhD., Ing. arch. Katarína Kristianová, PhD., Ing. Katarína Gécová, PhD.
20.10.2010 - 31.08.2011 
http://urbannatur.eu/
Projekt je zameraný na nasledovné úlohy a ciele:
- zníženie zaťaženia prírodne chránených území formou riadeného manažmentu správy územia a usmernenia návštevnosti ,
- charakteristika a výber vhodných lokalít pre koncentráciu rekreačných aktivít bez ohrozenia zásad ochrany prírody,
- optimalizácia vnútornej štruktúry stredísk rekreácie so širším rozsahom aktivít v prírodnom prostredí,
- uplatnenie širšieho funkčného profilu rekreácie v prírodnom prostredí  v územnom plánovaní,
- rozvoj environmentálneho cítenia obyvateľov miest.
Project is focused on following tasks and goals:
- reduction of overloading of protected natural territories by directed spatial management and its oriented attendance,
- characteristic and selection of convenient places for concentration of recreational opportunities without reduction of principles of natural preservation,
- optimization of inner structure of leisure centres with broader scope of functions in natural environment,
- acceptation of broader functional scope of leisure opportunities in natural environment in planning process,
- development of environmental sense of inhabitants of cities.Fit 2 E-CAR

Doc. akad. soch. Peter Paliatka, Mgr. art. Michala Lipková
Prvá fáza 2010/2011, druhá fáza 2011/2012
http://design.stuba.sk/category/project/e-car/
Cieľom prvej fázy projektu bolo vytvoriť komplexnú víziu elektromobility pre nasledujúce desaťročie. Dôraz bol kladený na všestrannosť riešenia v rámci tímu - študenti riešili čiastkové zadania týkajúce sa rôznych aspektov elektromobility (nabíjacie stanice, mestská doprava, riešenie samotného automobilu, MMI, interface, príslušenstvo). Predmetom druhého pokračovania projektu sú 3 koncepty malého mestského elektromobilu pre Škoda Auto na základe konkrétnych technických podkladov (Package) dodaných Technickou podporou Škoda Auto. Tri tímy študentov pracujú na čiastkových zadaniach (exteriér, interiér, Color & Trim, doplnky, MMI, mobilita) v spolupráci so študentami Strojníckej fakulty STU. Cieľom je priniesť tri integrované riešenia elektromobilu, vyriešené ako po dizajnérskej, tak i konštrukčnej stránke.
The goal of the first phase of the Fit 2 E-Car project was to create a vision of electromobility for the next decade. The emphasis was put on the complex scope of the project - the students were working on several aspects of electromobility - covering wide range of partial problems (changing stations, city transportation infrastructure, car body exterior and interior design, MMI, interface, accessories, Color & Trim). After bringing three complex visions presented in Mladá Boleslav in 2011, the second phase brought new challenge in the form of a technical package, number of constraints that were set by the Technical Support of Škoda Auto.  Each of the three teams is formed by students of FA STU and 2 students of the Faculty of Engineering. The main challenge is to create three different and integrated electromobile vehicle solutions, that will present design concept based on realistic construction background.

FLOWERS FOR SLOVAKIA
Doc. Akad. Soch. Milan Lukáč, Mgr. art. Michala Lipková
2009 - 2010, 2010 - 2011
www.flowersforslovakia.com
http://design.stuba.sk/category/project/flowers-for-slovakia/Flowers for Slovakia je projekt kolaboratívnej platformy pre dizajn, ktorej cieľom je dať šancu vyniknúť mladým dizajnérskym talentom. Ako prvý výsledok fungovania tejto platformy prezentujeme kolekciu 12 objektov zo skla od 10 rôznych autorov - študentov, balansujúcich na hranici úžitkového a výtvarného objektu. Kolekcia nesie názov Handle with Care. Každý z projektov je metaforickou reprezentáciou slovenskej povesti alebo legendy. Kolekcia je výsledkom ročného výskumného procesu, v rámci ktorého mali študenti možnosť zúčastniť sa dvoch workshopov a priamo participovať na výrobe prototypov. Viac informácií o projekte je k dispozícii na webstránke www.flowersforslovakia.com. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky a Fondu Emila Belluša.
Flowers for Slovakia is a collaborative design platform, that is aimed to give special possibilities to selected students who highlighted themselves with their attitude, talent and skills in the field of design. As a result of the first year of the duration of this project we are proud to present  a collection of 12 glass design objects from 10 different authors titled „Handle with Care". Each of the objects is a metaphoric interpretation of different Slovak folk tale. The collection is a result of one year of educational process, that included conceptual as well as hands-on workshops. More inforrmation abot this project can be found on the website www.flowersforslovakia.com. The project was realized with financial support of the Ministry of Culture of SR and Emil Belluš Fund.Škoda NSF Accessories

Mgr. art. Jozef Turlík, Mgr. art. Zuzana Trizuljaková, Mgr. art. Eva Vitkovský, Mgr. art. Michala Lipková
2010 - 2011
Štúdia kolekcie lifestyle-ových doplnkov a automobilového príslušenstva pre nový sériový model automobilky Škoda Auto - Škoda Citygo (VW New Small Family). Cieľom bolo zohľadniť potreby a očakávania cieľovej skupiny zákazníkov, návrhy produktov ako aj vytipovanie už existujúcich produktov pre kolekciu a následná aplikácia CI Škoda Auto.
A design study of collection of accessories for Škoda's new production car Citygo (VW New Small Family). The goal of the project was to investigate target goup's expectations and needs. The results were designs and concepts of Accessories, as well as recommended products already in production that could be be included into the collection and suitable of Škoda CI application.Zvýšenie atraktivity vysokoškolského vzdelania v oblasti environmentálneho hodnotenia a manažmentu

Two-EA-M-Enhancing Attractiveness of Environmental Assessment and Managment Higher Education
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
01. 12. 2008 - 30. 11. 2010
Hlavným cieľom projektu TwoEA-M je identifikovať spôsoby zvýšenia medzinárodnej  atraktivity európskeho vzdelávania v oblasti environmentálneho hodnotenia a manažmentu (EAM) na základe lepšieho porozumenia edukačnej praxe v EU v tejto oblasti a edukačných záujmov a požiadaviek krajín južnej Ázie. Tiež sa projekt sústreďuje na možnosti spolupráce medzi Európou a južnou Áziou.
The principal objective of the proposed TwoEA-M project is to identify ways on how to enhance international attractiveness of post-graduate European environmental assessment and management (EAM) education, based on the development of a better understanding of European practice and East Asian post-graduate EAM interests and requirements. Furthermore, co-operation opportunities between European and East Asian higher education institutions are sought.Tématická sieť vzdelávacích inštitúcií v oblasti krajinnej architektúry  Le Notre II+

doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
1.10.2009 -  30.9.2010
LE:NOTRE TWO+ je pokračovaním projektu tematickej siete LE:NOTRE v oblasti krajinnej architektúry, ktorá združuje okolo 200 univerzít a široké spektrum ďalších organizácií. Cieľom projektu LE:NOTRE TWO+ je vytvoriť novú inštitučnú bázu, ktorá umožní rozšíriť dosah projektu: jednak rozšírením verejnej dostupnosti web stránky projektu a tiež vytvorením európskeho inštitútu, ako platformy pre rozvoj vzdelania študentov i pedagógov v oblasti krajinnej architektúry.
LE:NOTRE TWO+ is a continuation of the LE:NOTRE Thematic Network Project in Landscape Architecture which brings together some 200 university departments from Europe and beyond, together with a wide range of stakeholder organisations. The aim of the LE:NOTRE TWO+ is to create a new institutional basis which will extend the project's reach: by expansion of the public area of the LE:NOTRE web site and by setting up a new  European ‘Institute' as a platform for developing of advanced teaching in landscape architecture for students and professional development for academic staff.
156030-LLP-1-2009-1-AT-ERASMUS-EAMFIT 2 Lifestyle

FIT 2 AGE PROJECT
doc. akad. soch. Peter Paliatka
30.05.2010 - 29.10.2010
Fit2Lifestyle je projekt Škoda Auto v spolupráci s Ústavom dizajnu FA STU a ateliérom Transport design VŠVU pod vedením dizajnéra Škoda Auto a.s. Dipl. Ing. Petra Olaha, ArtD. Podobne ako predchádzajúci projekt Fit2Age hlavným predmetom projektu Fit2Lifestyle je dizajn zameraný na potreby užívateľov a rozšírenie možností personalizácie automobilu pre rôzne cieľové skupiny, s dôrazom na ich odlišný životný štýl. Študenti dizajnu FA STU a VŠVU dostali od Škoda Auto k dispozícii automobil Škoda Fabia Scout Combi, na ktorom mali možnosť testovať svoje prototypy (príslušenstvo pre interiér a exteriér študentov STU) a vlastný styling exteriéru (facelift - VŠVU).
Fit2Lifestyle project was realized within in cooperation of Škoda Auto, a.s., FA STU's Institute of Design and the Department of Design at the Academy of Fine Arts in Bratislava under the supervision of  Dipl.-Ing. Peter Olah, ArtD. The main theme of the project was user-centred design and personalization of the product for various target groups, putting emphasis on different lifestyles. Students of FA STU (Product Design, doc. akad. soch. Peter Paliatka) and AFAD (Transportation Design, doc. Ing. Štefan Klein, akad. Soch) have obtained the real automobile Škoda Fabia Scout Combi at their disposal to remake, redesign, and test their prototypes. Accessories for car interior and exterior were solved by the students of FA STU and the styling of the car exterior was the area of AFAD student's responsibility. The cooperation happened during the academic year 2009/2010 accompanied by one weekend workshop and regular consultations with representatives of Škoda Auto and VW. The result of the project is a collection of 14 different car accessories (1:1 prototypes) and exterior facelift (1:1 hard model) based on the production car provided by Škoda Auto.Putovná výstava o urbanizme, krajinotvorbe, územnom plánovaní a GIS

Mobile Exhibition of Urbanism, Landscape Design, Land-Use Planning and GIS
Ing. arch. Juraj Furdík, CSc.Višegrátsky fond - 10940098
01. 03. 2010 - 31. 08. 2010
Tento projekt formou putovnej výstavy po krajinách V4 predstavuje rôzne prístupy riešenia urbánnych a krajinných štruktúr v týchto štátoch. Polročná realizácia projektu začala 1. marca 2010 s finančnou podporou International Visegrad Fund. Riešitelia projektu pripravili v priebehu marca a apríla 44 posterov, ktoré boli od začiatku mája do začiatku júla postupne vystavené v Bratislave (Primaciálny palác), Brne, Bítove, Krakove a na záver v Budapešti, kde oficiálnemu otvoreniu výstavy predchádzal spoločný workshop GIS and Spatial Planning in the Visegrad Countries, na ktorom riešitelia prezentovali stav územného plánovania v krajinách V4.