Prejsť na obsah
Veda a výskum

Grantové projekty VEGA riešené na FA od roku 1994

1. Trnkus F. Brath J. – Švecová D. – Schwarczová A. – Hlinický J. – Dahinden J. – Kardoš P. – Čúrna J. – Kvasnicová M. – Urlandová A. – Pružincová L. – Bašová S.: Nová štruktúra artefaktov v kompozícii obrazu mesta a jeho ťažiskových častí. 1994-1996 11858/94
VÚ sleduje komplexnosť skúmanej problematiky koncipovanej obrazu mesta a jeho častí v priestorovo-znakovej oblasti a jej výrazového repertoáru. V širšej rovine znakov sa bude orientovať na polaritu strategických (priestorovo-orientačné) a magických (vizuálno-expozičné) činiteľov priestorového kľúčové artefakty vnútorného obrazu mesta s dominantnosťou uzlových priestorov (námestie) a lineárnych priestorov (ulice).

2. Zervan M.- Bencová J. – Gindlová D. – Kusý I. – Mitášová M. – Petránsky Ľ. – Petríková D.- Finka M.:Synergické aspekty atraktivity priestorov v obytnom prostredí. 1994 –1996
Na základe špecifikácie komplexného a vnútorne štrukturovaného pojmu atraktivity priestorov vzhľadom na obytné prostredie bola spracovaná výsledná metodika analýzy a posudzovania synergických efektov atraktivity priestorov v obytnom prostredí.

3. Sopirová A.- Kaliská D. – Komrska J. – Kováč B. – Nagy E. – Dudášová M.: Priemet privatizácie do urbanisticko-architektonic-kého rozvoja sídiel. 1994 –1996 1/1877/95
Výsledkom výskumu bolo sformulovanie zásad a regulatívov pre usmernenie podnikateľských aktivít v sídle, ktoré budú slúžiť miestnej samospráve ako nástroj na riadenie a regulovanie rozvoja sídla.

4. Vodrážka P. – Brtková B. – Budiaková M. – Gregor P. – Gregorová J. – Hlinický J. - Halahyja M. – Keppl J. – Kvasnicová M. Lalková J. Lichardus S.- Pavlík M. – Petrovič D. – Pifko H. – Schwarczová A. – Špaček R. – Šteffl V. Šutovská R. – Tužinský I.: Determinanty a limity architektonickej tvorby (environmentálne, kultúrno-historické, konštrukčno-technologické činitele) P. Vodrážka 1994 –1996, 1/1909/94
Projekt sa orientuje na také oblasti ovplyvňujúce architektonickú tvorbu, ktorým sa nepripisoval primeraný význam a vytrácal sa aspekt jedinečnosti. Definovali sa exogénne činitele, stanovili sa priority jednotlivých charakteristík a vypracoval a súbor zásad a princípov pre architektonickú tvorbu.

5. Furdík J. – Koščo I. – Kotúč J. – Ferenczyová M. – Antol S. – Marcinka O. Joklová V.: Počítačová podpora tvorby a multimediálne metódy v architektúre. 1994 –1997. 1918/94
Spracované metódy a prostriedky počítačovej podpory a technológií v odkaze multiprogramového prostredia s aplikačným výstupom smerovaným k vyhodnoteniu a alternatívnym koncepciám kombinácií prístrojového a programového vybavenia.

6.Petránsky Ľ. - Bencová J. – Finka M. – Gindlová D. – Holmanová A. – Kusý I. – Petríková D. – Zervan M. – Brešková D.: Design ako faktor kultúrnej a ekonomickej úrovne spoločnosti. 1994 –1996, 1/1919/95
Spracovanie komplexného návrhu koncepcie pracovísk inštitútu designu ako vrcholnej ustanovizne vysokoškolského vzdelávania v odbore designu. Spracovanie koncepcie špecializácií odboru design a rámcových učebných plánov špecializácií. Spracovanie aktuálnych ťažiskových vedecko-výskumných zameraní odboru design pre inštitút designu.

7. Štibrányi J. – Kattoš K. – Schwarzová A. – Kubáček Jiří - Tóthová – Ujetzová Z.: Architektúra železničných stavieb na Slovensku – vývojové tendencie, funkčné, technické a výtvarné hľadiská – zásady pre súčasnú architektonickú tvorbu.1995 –1997, 1/2108/95.
Charakteristika súčasnej situácie sa odvíja v dvoch rovinách – v definovaní teoretickej bázy pre formy rekonštrukcií, prestavieb a dostavieb objektov so stanovením funkčno-priestorových, estetických a pamiatkových požiadaviek a v priestorovo-funkčných, typologických princípov, nové možnosti formálnych a estetických postupov, znakov, tvaroslovia.

8. Lukáčová E. – Krivošová J. – Dulla M. - Architektúra na Slovensku – sprievodca.1995 –1997
Ucelený súbor hesiel komplexne dokumentovaných a zaradených do systému Sprievodcu, v pracovnej verzii – vybrané podklady, mapy, označenie prameňov, kde sa nachádzajú.

9. Keppl J. – Šteffl V. – Pifko H. – Špaček R. – Piatrik M. :Biokompatibilné materiály a technológie v architektúre a stavebníctve. 1995 –1997. 2/82/95
Projekt znamená úvod do skúmania problematiky uplatnenia biokompatibilných stavebných materiálov v stavebníctve a architektúre , preto je ťažisko práce v zbere a sumarizácii 
údajov a dát.

10. Finka M.- Petríková D. – Belčáková I. – Bencová J. – Dindlová D. – Kusý I. – Mitášová M. –Petránsky Ľ. – Zervan M.: Výskum a metodológia posudzovania rizikových impaktov v oblasti architektúry a urbanizmu na humánne životné prostredie. 1995 –1997, 1/2211/95
Vypracovanie metodiky posudzovania rizikových impaktov v architektúre a urbanizme vo vzťahu k humánnemu životnému prostrediu s využitím medzinárodných poznatkov a empirických poznatkov z domácej územnoplánovacej praxe.

11. Koščo I. – Furdík J. – Kotúč J. – Joklová V. – Ferenczyová M. – Antol S. –marcinka A. Vzdelávanie a architektúra pomocou multimediálnych metód. 1996 –1998, 1/2339/96
Cieľom projektu je zvýšiť úroveň aplikácií počítačovej grafiky, osvojenie si technického a programového vybavenia zodpovedajúcemu súčasnému štandardu vo vyspelých krajinách a pomoc pri rozširovaní vizuálnej komunikácie s priamym dopadom na odbornú a projekčnú prax.

12. Lýsek L. – Lichardus S. – Statelová R. – Havránková B. – Budiaková M.: Riešenie procesu vytvárania štandardu bývania slovenskej rómskej etnickej minority v normových limitoch. 1996 –1998, 1/3083/96
Boli stanovené zásadné normové minimálne plošné a objemové štandardy určené pre navrhovanie a realizáciu bývania Rómov na Slovensku, optimálne urbanistické riešenia a typologické druhy bývania s rešpektovaním etnických špecifík v súlade s možnosťami spoločnosti.

13. Gál P.- Putrová E. – Kodoň M. – Lichard P. – Belčáková I. – Gécová K. : Krajinný obraz – národná kultúrna hodnota. 1996 –1998, 1/3168/96
Analýza problematiky v charakteristických modelových územiach Slovenska a vyhodnotenie poznatkov zo zahraničných pracovísk poslúžili na definovanie pojmu „krajinný obraz“ a stanovenie hodnotovej sústavy pojmu krajinný obraz.

14. Havaj J. – Ilkovič J. -Heliová M. – Majtán Š. – Kujanová K. – Chlebová M. – Ilkovičová Ľ.- Holmanová A.: Vplyv reštrukturalizácie výroby na princípy a metódy architektonickej tvorby výrobných objektov a súborov na Slovensku. 1996 –1998, 1/3170/96
Pre podmienky malovýroby (do 25 zamestnancov) , predovšetkým remesiel, umeleckých remesiel a služieb, ktoré majú na Slovensku tradíciu a potrebnú surovinovú základňu, boli vypracované všeobecné princípy pre výstavu, tvorbu obytného, pracovného a životného prostredia.

15. Nagy E. – Kaliská D. – Komrska J. – Kováč B. – Dudášová M. – Sopirová A.: Funkčné a štrukturálne premeny mestských centier ako dôsledok premeny plánovaného hospodárstva na trhové hospodárstvo. 1996 –1998, 1/3136/96
Na základe analýzy sa určilo aké vplyvy /politické, územno -správne, ekonomické, urbanistické/ najviac zasiahli do funkčných a štrukturálnych premien centra sídla a zásahy sa valorizovali z hľadiska historického, urbanisticko-architektonického, funkčno-prevádzkového a identity sídla.

16. Kvasnicová M. - Historický architektonický detail – jeho miesto, význam a semiotické súvislosti v štruktúre kultúrnych hodnôt chráneného historického prostredia so sústredením na územie UNESCO – B. Štiavnica a región. 1997 –1999, 1/4272/97

18. Trnkus F. – Kavan J. – Bašová S. – Brath J. – Čúrna J. – Hlinický J. – Kardoš P. – Kollár M. – Pružincová L. – Urlandová A. – Vitková Ľ. – Berková A.: Nová úloha dominánt ako artefaktov orientácie a identity vnútromestskej štruktúry. 1997 –1999, 1/4161/97
Objasňovaním zákonitostí sústavy znakov pre rámec vnútromestskej štruktúry (lokalizácia, situačná poloha, charakter, výtvarný prejav, morfológia, stupeň výškovej hladiny dominánt) sa sformulovali kritériá a koncepčné zásady urbanisticko-architektonickej tvorby transformovaných do teoretického modelu znakovosti vnútromestskej štruktúry.

19. Bencová J. – Zervan M. – Petránsky Ľ. – Petríková D. – Kusý I. – Finka M. – Gindlová D. – Mitášová M.: Výkladový slovník architektúry I.1998 –2000, 1/5109/98
Vypracované sú základné heslá pre I. časť slovníka v štruktúre: definícia pojmu, jeho explikácia, príklady dejín historickej a súčasnej architektúry.

20. Holmanová A. - Finka M. – Petríková D. – Petránsky Ľ. – Gindlová D. – Kusý I. –Belčáková I. –Gécová K. – Ilkovičová Ľ. . Kujanová K. – Putrová E.: Faktory, metódy a nástroje pre trvalo udržateľný priestorový rozvoj na regionálnej úrovni. 1998 –2000, 1/5110/98
Na základe identifikácie vnútorných zdrojov rozvoja regiónu sa kvantifikovali podmienky využívania rozvojových faktorov a navrhli sa limity a podmienky pre trvaloudržateľný rozvoj na regionálnej úrovni vrátane implementácie humánnoekologických požiadaviek.

21. Gažová D. – Jančová E. - Putrová E. – K.Gécová: Dynamika premien prírodných priestorov v štruktúre sídla.1998 –2000, 1/5112/98
Vypracovala sa metóda hodnotenia prírodného a vytvoreného prostredia v sídle, identifikovali sa vývojové zákonitosti koexistencie prírodných a vytvorených štruktúr sídla a sformulovali sa tendencie ich ďalšieho vývoja.

22. Tužinský I. – Budiaková M. – Halahyja M. – Mańásek V. – Iringová A. – Bahna V. – Lavrinčíková D. : Interakcia technických a priestorových činiteľov v architektúre. 1998 –2000, 1/5112/98
Projekt sa zameral na tri oblasti: na rozhodujúce faktory navrhovania budov v sústave HI-TECH,
na rozvoj teórie navrhovania nízkoenergetických budov na princípe inteligentne regulovaného komplexu faktorov a rozvoj teórie a praxe energetickej úspory budov.

23. .Šimkovič, V. – Samová, M. – Bálent D. – Žitňanský M. – Mikulová Z. – Vítková E. – Vítková Ľ. – Rusínová M. – Žideková S. – Čabelková D.: . Prestavba zariadení pre kultúru a voľný čas na Slovensku ako dôsledok transformácie plánovaného hospodárstva na trhové. 1999 –2001. 1/6129/99
Práca sa zaoberá procesom zmeny zastaranej, monofunkčnej a predimenzovanej siete kultúrnych zariadení a zariadení voľného času, zdedenej z predošlej etapy na modernú, viacúčelovú a flexibilnú sieť budúcnosti. Na základe porovnania so stavom vo vyspelých krajinách i príbuzných štátoch strednej Európy sa stanovia nové kapacitné požiadavky a ich porovnaním s dochovanou sieťou zariadení sa vyhodnotia deficity a prebytky, t.j. ciele prestavby. na konkrétnych arch. štúdiách sa preverí možnosť stavebných úprav určitých typických riešení pre jednotlivé druhy zariadení i regióny Slovenska. Záverečné vyhodnotenie zhrnie poznatky o schopnosti dochovanej štruktúry absorbovať nové prístupy. 

24 Dulla. M. - Lukáčová E. – Krivošová J. – Pohaničová J. – Šoltésová D.: Architektúra 19. a 20. storočia: klasické a romantické tendencie .1999 –2001. 1/6130/99.
Projekt podrobnejšie preskúma mechanizmus pôsobenia a prejavu klasických a romantických tendencií. Objasní ich vzájomné proporcie predovšetkým v korelácií s typom kultúrnej, spoločenskej a národnej orientácie v širšom stredoeurópskom kontexte všeobecne a osobitne na území dnešného Slovenska. Preskúma štruktúru podnetov, ktoré viedli k uplatňovaniu týchto tendencií. Analyzuje ich súvislosti s technickou a funkčnou stránkou architektúry. V špeciálnych štúdiách preskúma klasické a romantické tendencie vo vybraných etapách vývoja architektúry daného obdobia na Slovensku.

25. Antal, J. – Budkeová B. – Dubovský V. – Ferianc D. – Kadová E. – Kušnír L. – Masný R. – Selcová Ľ. – Šarafín M. – Vítková Ľ. – Doršic M. – Hatalová D. – Iskrová A. – Kolláriková M. – Masný J. – Vodičková E. – Pálfiová A. . Aktualizácia foriem bývania v transformačnom procese spoločnosti. 1999 –2001. 1/6131/99
Vedecký projekt zhodnocuje dlhoročné poznatky a vývojové trendy bývania v konfrontácii so súčasnými spoločensko-ekonomickými premenami. Je syntézou ovplyvňujúcich a určujúcich činiteľov pre nové zhodnotenie teórie bývania, z ktorej odvodzuje kritériá a zásady pre tvorbu nových typologických druhov bytov a budov na bývanie. Takto postavená aktuálnosť a originalita vedeckého projektu bude prínosom nielen v teoreticko – vedeckej oblasti, ale i v polohe legislatívy, normotvorby a najmä v novej koncepcii metodicko-didaktickej a obsahovej stránky študijných predmetov zameraných na problematiku bývania na školách architektúry.

26. Trnkus F. – Kavan J. – Alexy T. – Brath J. – Bašová S. – Urlandová A. – Bartková S. – Pružincová L. – Neumahrová Z.: Teoretické a koncepčné hľadiská urbanisticko-architektonickej reštrukturácie obytného prostredia. 2000 –2002, 1/7078/20
Formovanie obytného súboru predchádzajúceho obdobia bolo podmienené radom technologických, technických a ekonomických faktorov vedúcich k funkčnej monokultúre a k stereotypu hmotovo-priestorových vzťahov. nadhodnocovanie racionalistických koncepcií malo dopad na kvalitu prostredia, ktorá vyústila do funkčno-prevádzkovej nekomplexnosti a nedostatku esteticko-výtvarných hodnôt. Opodstatnene narastá potreba reštrukturačného procesu obnovy obytných súborov na báze obsahovej plnohodnotnosti a vyššej priestorovej imaginácie. Požadovaný multifikačný základ priestorov identického prostredia by mal myť priamy dopad na nový prejav architektonického jazyka, na stupeň jeho výrazového obohatenia.

27. J. Ilkovič. J. – Majtán Š. – Havaj J. – Heliová M. – Holmanová A. – Chlebová M. –Ilkovičová Ľ.- Kujanová K.: Participácia architektúry výrobných zariadení na tvorbe vidieckeho priestoru v kontexte trvalo udržateľného života, 2000-2002, 1/7080/20
Vidiecky priestor je špecifický svojim vývojom, potenciálom architektúrou. Architektúra vidieka je indikátorom rozvoja spoločnosti, je výsledkom vektorom ekonomickej sily, sociálnych vzťahov, environmentálnych vzťahov a kultúrnych tradícií obyvateľstva a vyjadruje predovšetkým určitú mieru participácie na vzťahu človek – prostredie – človek. Výrobný potenciál vidieka sa v súčasnosti opätovne definuje a to nielen na báze poľnohospodárskej výroby. Je to systém pluriaktivít odrážajúci vidiecke spoločenstvo a jeho túžbu po kontinuite vývoja s cieľom naplnenia filozofie

28. Furdík J. – Koščo I. – Gál P. – Ferenczyová M. – Hanus J. – Čistý M. – Nižňanský J. – Ivančák Ľ. – Motešická Z. – Archlebová J. – Joklová V.:Geografické informačné systémy v oblasti architektúry s dôrazom na urbanizmus a územné plánovanie, 2000-2002, 1/7081/20 
Geografické informačné systémy sa stále vo väčšej miere stávajú základným nástrojom pre vedné disciplíny majúce za predmet svojho skúmania mesto, región, krajinu. Oblasť urbanizmu a územného plánovania má za svoj predmet tvorbu priestorových štruktúr a tak poznanie geografických informačných systémov prináša do tejto oblasti nový systém, ktorý má vplyv na metódy a technológie urbanistickej práce. Poznanie nových metód a počítačových systémov s vplyvom na nové vedecké poznatky v urbanistickej a územnoplánovacej činnosti s dôslednejším vzťahom k životnému prostrediu je základným cieľom tohto projektu.

29. Vodrážka P. – Gregor P. – Gregorová J. – Hlinický J. – Kráľová E. – Kvasnicová M. – Lalková J. – Polomová B. – Schwarzcová A. – Hudák P. – Paulíny P.: Aktuálne aspekty ochrany a obnovy architek-tonického pamiat-kového fondu na Slovensku. (Determinanty a kritériá pamiatkovej starostlivosti ako súčasti architektonickej a urbanistickej tvorby). 2000 –2002, 1/7082/20
Vývoj historických sídelných štruktúr a štruktúrnych jednotiek, z ktorých boli vytvorené – architektonických objektov a priestorov nimi vytvorených, predstavoval nepretržitý kontinuálny proces, ktorý bol narušený len vojnami a požiarmi. Až I. priemyselná revolúcia znamenala v 19. storočí a tento proces pokračoval aj v 20. storočí narušenie tejto historickej kontinuity. Vstup priemyslu do miest so sprievodnými javmi vniesol väčšiu či menšiu deštrukciu pôvodnej štruktúry, čo znamenalo stratu identity, mierky humánnosti, no predovšetkým kultúrno-historickej kontinuity kontinuálne sa rozvíjajúcich historických štruktúr.
Cieľom vedeckého projektu je jeho identifikácia determinantov nehmotnej a hmotnej povahy, vstupujúcich do procesu ochrany a tvorby architektonického pamiatkového fondu na Slovensku, ich následné vyhodnotenie a stanovenie kritérií pamiatkovej starostlivosti.
Identifikácia determinánt a limitov vstupujúcich do procesu ochrany a tvorby architektonického pamiatkového fondu hmotnej i nehmotnej povahy jednak všeobecne ale aj so zreteľom na konkrétne podmienky Slovenska vyúsťuje do stanovenia kritérií ochrany, obnovy a tvorby v pamiatkovom prostredí ako súčasti architektonickej a urbanistickej tvorby.

3O. Kardoš P. – Krupová V.:Perceptuálna evaluácia transformačných procesov kryštalizácie urbanistických priestorových štruktúr a urbánneho verejného prostredia. 2000 –2002,1/7083/20
Vedecký projekt je príspevkom ku rozvoju základného urbanistického výskumu problematiky v oblasti senzorického vnímania, psychológie osobnosti a správania sa subjektu v reálnom prostredí. Experimentálnu základňu tvorí aplikácia nekonvenčných metód na exaktné kvalifikovanie tvorivého hľadania, na verifikáciu v tvorivej príprave a rozhodovaní a pri evaluácii arteficiálnych prejavov spoločenskej urbanizačnej aktivity v mestskom prostredí. Zámerom je dopracovať dostupné nekonvenčné metódy pre zaznamenávanie a hodnotenie súvislostí relevantných prejavov hmotných zložiek verejného životného prostredia na úrovni mestskej štruktúry, jej hlavných priestorových komponentov, a konfrontácia s fenoménmi vizuálna a imaginácie ako mediálnych činiteľov tvorivej životnej aktivity človeka a spoločnosti.
Potvrdili a otvorili sa nové oblasti orientácií metód analógovej a digitálnej modelovej simulácie použiteľnej na všetkých úrovniach architektonicko-urbanistického projektovania. Efektívna pružnosť praktického využitia spočíva v syntetickom dopracovaní nekonvenčných metód perceptuálnej evalvácie transformačných procesov mestských priestorových štruktúr.

31. Gál P. - Lešinská Ľ. – Gažová D. – Kattoš K.- Lichard P.- Putrová E. : Krajinná architektúra – systematika a klasifikácia tvorivých metód. 2000 –2002, 1/7084/20
Krajinná architektúra je popri odboroch architektúry a urbanizmu tvorivou disciplínou, ktorá sa významnou mierou uplatňuje pri formovaní prostredia. Rozmanitosť určujúcich činiteľov pri jednotlivých typoch prostredia sa prejavuje v postupnej špecifikácii tvorivých postupov krajinnej architektúry, ktoré sa uplatňujú pri riešení širokej škály problémov slovenskej krajiny. Navrhovaný vedecký projekt si kladie za cieľ stanovenie hierarchizovanej sústavy tvorivých aktivít krajinnej architektúry a ich špecifikáciu, doloženú príkladmi modelových riešení.
Projekt je koncipovaný v rovine zberu a triedenia podkladov reprezentujúcich širšie tematické zameranie krajinnej architektúry, členenú na sídelnú a mimosídelnu a v rovine systémového určenia a charakteristiky tvorivých metód krajinnej architektúry vo väzbe na typologické členenie tématického spektra riešených úloh.

32.Budiaková M. – Halahyja M. – Hradecký A. – Šimo J.- Iringová A. – Fischer P. – Lavrinčíková D.:
Vývoj a využitie progresívnych foriem obnoviteľných zdrojov energie pri architektonickom riešení. 2001 –2003, 1/8088/01
Projekt vychádza zo základnej stratégie energetickej koncepcie SR. Výskum sa zaoberá využitím progresívnych foriem obnoviteľných zdrojov energie pri architektonickom riešení. Skúmajú sa novodobé slnečné kolektory a fotovoltické prvky a ich zakomponovanie do architektonického riešenia. Rieši sa architektonický návrh novodobých obytných solárnych komplexov a možnosti ich realizácie u nás. Hľadajú sa aplikačné formy nízkoenergetických systémov.

33. Lichardová V. – Petelen I. – Havaš P. – Materáková E. - Vinárčiková J. – Kosnáč P. – Janáková O. – Daniel P. – Morávková K. – Hronský M. – Paluchová M. – Pavlová Z. – Šoltésová L.: Nové trendy v interiérovej tvorbe bytových systémov a ich aplikácia pri rekonštrukcii a humanizácii objektov hromadnej bytovej výstavby. 2001 –2003, 1/8086/01
V rámci projektu budú na základe jednotlivých kritérií – počnúc psycho – fyziologickými konštrukčnými , funkčnými a dispozičnými až po esteticko-kompozičné, hodnoteného možnosti revitalizácie bytov v bytových domoch z hľadiska interiéru a väzby interiéru na architektúru nových bytových domov a na nové trendy nábytkového dizajnu. Výstupom projektu bude formulácia obecných teoretických metodicko – koncepčných princípov architektonickej tvorby interiéru bytového domu a bytu súčastného bytového fondu.

34. Dulla M. – Borský M.- Moravčíková H. – Krivošová J. – Lukáčová E. – Lalková J. – Koščo I. – Gojdič I. – Šoltésová D. – Pohaničová J. : Synagoga Slovaca Architektúra synagóg na Slovensku - vplyv lokality, topografia, systematizácia. 2002 – 2004
Projekt skúma na architektúre synagóg Slovenska podiel, aký má na formovaní architektúry vplyv lokality a ako sa univerzálne a nadlokálne modely pôsobením tohto vplyvu transformujú, adaptujú a preformovávajú

35. Antal J. – Ferianc D. – Budkeová B. – Dubovský V. – Kušnír L. – Kadová E. - Masný R. –Šarafín M. – Selcová Ľ. – Havaj J. – Csellágh P. – Antalová J. – Draškovec B. – Luptáková Z. – Pavlová S. –Poničanová K. – Šarafín M.ml.: Transformácia prechodných foriem ubytovania v trhových spoločensko-ekonomických podmienkach. 2002 –2004, 1/9049/02
Projekt zhodnocuje a porovnáva súčasné medzinárodné poznatky a tendencie z oblasti komerčných a sociálnych foriem prechodného ubytovania s našimi teóriami a realitou v tejto oblasti. Výrazne sa prejaví v novelizovanej obsahovej stránke študijných predmetov zameraných na problematiku ubytovacích zariadení pre cestovný ruch, či na sociálne formy prechodného ubytovania

36. Kvasnicová M. – Králová E. – Paučulová Ľ. – Reinprecht L. – Patschová M.: Historické drevené výplne v dejinách architektúry a v pamiatkovej obnove. 2002 –2004, 1/9050/02
Drevené výplňové konštrukcie sú najohrozenejším historickým prvkom, čo vedie k nezvratnej strate identity historickej architektúry. Poznanie jej vývoja z výtvarného a technického hľadiska
je dôležité pre oblasť pamiatkovej obnovy na zodpovedne vypracovaných metodických zásadách a pokynoch.

37. Tužinský I. – Kozák J. – Gürtler I. – Budkeová B. – Bahna V. – Halahyja M. – Iringová A. – Kollárová E. – Shawkat S. – Paulen M. : Korelácia architektonických a konštrukčných determinantov v tvorbe polyfunkčných budov novej generácie. 2002 –2004, 1/9051/02
Podstatou projektu je transformácia funkčných energetických, komfortných a ekologických požiadaviek do priestorového a hmotného architektonického konštrukčného riešenia. Horizontálne a vertikálne zónovanie funkcií je jedným z dôležitých faktorov pre analýzu modulových parametrov flexibilných nosných sústav.

38. Petríková D. – Finka M. – Belčáková I. – Gécová K. – Jaššo M. –Holmanová A.: Participatívne plánovanie v priestorovom rozvoji-metódy a techniky. 2002 –2004, 1/9052/02
Pripraviť metodiku particípatívneho plánovania a analyzovať postavenie a úlohy územných plánovačov, ako aj postupy, ktorými bude možné zainteresovať účastníkov. Na zvládnutie celého procesu participatívneho plánovania je potrebný nový typ odbornej spôsobilosti, špeciálne metódy a techniky a nový typ organizácie práce.

39. Bencová J. – Zervan M. – Gindlová D. – Kusý I. – Petránsky Ľ. : Výkladový slovník architektúry II. 2002 –2004, 1/9053/02
Projekt nadväzuje na svoju prvú časť (1/5109/98) venovanú lingvistickému výskumu, spracovaniu podklado, štruktúr a vzorových hesiel a zároveň v začatí spracovávania jednotlivých pojmov a termínov odboru, II.časť pokračuje v tejto logike a výkladový slovník systematicky buduje .

40. Gregor P. – Kráľová E. – Gregorová A. – Kvasnicová M. – Paulíny P. – Bošňáková M.- Urbanová N.: Historická strešná krajina na Slovenska (Tvaroslovie a materiál striech na území Slovenska, z hľadiska časového vývoja a teritoriálneho uplatnenia). 2002 –2004, 1/9O47/02
Architektúra striech a strešnej krajiny na území Slovenska v časovom vývoji, teritoriálnom zložení, vývoj architektonického výrazu strešnej krajiny historických sídel z hľadiska tvaru, konštrukcie, materiálu krytiny, technológie realizácie, úžitkových detailov strechy.

41. Trnkus, F. : Námestie – priestorový fenomén mestskej štruktúry 2003-2005, 1/0331/03

42. Kardoš, P. – Vítková, Ľ. – Rozvoj mediálnej komunikácie v tvorivých procesoch architektúry a v procesoch valorizácie mestského prostredia. 2003 – 2005, 1/0333/03

Vedecký projekt sa sústreďuje na výskum konvenčnej a nekonvenčnej koncepčnej komunikácie prostriedkami ikonografických médií, ktorá sa tvorivo využíva v iteratívnych procesoch architektúry a v procesoch valorizácie mestského prostredia. Každé zobrazovacie médium, analógové či digitálne, disponuje osobitosťami, ktoré pri správnom nasadení dokáže adekvátne interpretovať obsah požadovanej informácie. Nové podmienky multimediálneho prepájania, archivácie, publikácie či multiplikácie ikonografickej informácie vytvára v súčasnosti práve rozmach elektronických médií. Zámerom predkladaného projektu je z tohto hľadiska skúmať vlastnosti médií užívaných vo výuke a v praxi, posúdiť obraznosť ich výpovede v zámere komplexnosti komunikácie, ich kombináciu a kompatibilitu menovite v etapách koncepčného postupu ako sú: identifikácia – špecifikácia, analýza – koncepcia – návrh – simulácia – verifikácia – evaluácia – implementácia a neskôr i v rozhodovacích a schvaľovacích procesoch samospráv.

43. Dohnány, B. – Hrašková, N. – Klinec, J.:– Architektúra kyberkultúry Nová paradigma života v globálnej „sieti“ – nové podmienky pre architektonickú tvorbu. 2003 – 2005, 1/0334/03
Projekt oživuje multidisciplinárny výskum architektúry a urbanizmu ako integrálnych fenoménov životného prostredia a spoločnosti, kultúry, umenia, vedy a ekonomiky pre podmienky novej paradigmy života v „sieti“ na začiatku 21. storočia. Na základe technologickej a globálnej komunikačnej inovácie projekt vytvorí vedecké a experimentálne fórum pre interdisciplinárnu diskusiu a výskum s cieľom integrácie poznatkov a experimentu do oblasti architektúry a priestorových štruktúr a stanovenia nových kritérií pre ich tvorbu.

44. Zervan, M. – Rusina, I.: Príbehy starého zákona, Ikonografia. 2003 – 2005, 1/0191/03
V projekte ide o spracovanie tretieho (záverečného) zväzku slovníkovej príručky sakrálnej ikonografie, ktorej prvým dielom bola publikácia Životy svätých-ikonografia a druhým zväzkom kniha Príbehy Nového Zákona- ikonografia. Vzhľadom na to, že v ikonografických slovníkoch tohto typu ide o doloženie a interpretáciu mnohostrannej súvislosti písaného slova-ikonografického programu a obrazu realizovaného rozmanitými výtvarnými dielami, ide aj v tomto zväzku o výskum pôvodných literárnych prameňov (kánonických a apokryfných) a prieskum výtvarných diel z rôznych historických období, ktoré buď vznikali na území Slovenska alebo sú majetkom slovenských galérií a múzeí.

45. Vítková Ľ. – Kováč, B. – Nagy, E. – Coplák, J. – Putrová, E.- Ilkovičová, Ľ. – Belčáková, I. – Kollár, M. – Melcerová, O.: Veľké komerčné investície a urbanistická štruktúra miest. 2004 – 2006, 1/1130/04
Podstatou ved. Projektu je podať komplexný pohľad na problematiku komerčných investícii v štruktúre mesta a jeho spádovom zázemí. Projekt je zameraný nie len na jednotlivé druhy komerčných investícii, ale

46. Ilkovič, J. – Héliová, M. – Holmanová, A. – Ilkovičová, Ľ. – Kujanová, K. – Melcerová, O., - Meziani, Y. : Priestorové aspekty diverzifikácie a reštrukturácie priemyselnej výroby v kontexte integračných tendencií. 2004 – 2006, 1/1132/04
Priemysel bol reflexiou civilizačného rozvoja spoločnosti, sociálnym indikátorom a hybnou silou v napredovaní vedy a techniky, preto mal vždy výnimočné poslanie Postupným vývojom a strategickou dôležitosťou nadobúdal typické charakteristiky v ekonomike, lekalizácii a identite miesta priemyselnej činnosti (mesta, regiónu a pod.) a architektúre. Takto sa vyvinuli ucelené priemyselné teritóriá najmä v blízkosti sídiel s väzbou na pracovnú silu, energetické alebo surovinové zdroje. Vplyvom modernizačných trendov sa postupne dostával na okrej miest, tým aj na okraj záujmu architektov a verejnosti, výsledkom čoho boli šedé a odvrátené zóny miest. Novodobý pohľad na vytváranie priemyselných území a ich priestorovej dimenzie rovnocennosti a ohľaduplnosti k prostrediu. 

47. Havaj, J. – Majtán, Š. – Heliová, M. – Kujanová, K. – Chlebová, M. – Holmanová, A. : Architektonicko-urbanistické a hygienické princípy tvorby malovýrobných zariadení v dôsledku reštrukturalizácie priemyselnej výroby. 1/1146/04, 2004 – 2006
V dôsledku reštrukturalizácie priemyselnej výroby žiada sa návrat aj k malovýrobným formám, ktoré vo fungujúcom trhovom hospodárstve majú nezastupiteľné miesto. Typológia architektonicko – urbanistického riešenia malovýrobných komplexov v náväznosti na bývanie pomôže čerpať pre tieto účely určené podporné fondy a v konečnom dôsledku pomôže riešiť nezamestnanosť hlavne malých sídiel.
Návrhy prevádzok, ich architektonické stvárnenie, dispozícia, zakomponovanie do prostredia a doriešenie urbanistický vzťahov pri zachovaní autentičnosti prostredia zdôraznením originálnych špecifických prvkov na základe rozboru ekonomických, ekologických a kultúrnych podmienok, predstavujú konkrétny výstup projektu.

48. Keppl, J. – Špaček, R. – Bencová, J. Gregorová, J. – Pifko, H. - Šutovský, R. Varga, T.: Komplexné vnímanie architektonického priestoru. 1/1147/04, 2004 – 2006


Grantové projekty KEGA

ROK 2006

Petránsky, Ľ., Jaššo, M., Kubo, L., Bizmayerová, M., Jankovičová, S.:
Aktivizácia dizajnu ako formy kultúrnej a ekonomickej reprezentácie Slovenska v EU
MŠ 3/4309/06, 2006 – 2008
J. Fígeľ a M. Lamač v dokumente "Slovensko na ceste do EU" doporučujú vedome vyčleniť dizajn v rámci výtvarného umenia orientujúceho sa na národnú kultúru a oslovovať tak kultúrnu verejnosť Európy i celého sveta. Okrem vedeckého aspektu, ktorú mimoriadne nadobúda na svojej  intenzite môžeme konštatovať aj zvyšujúci sa počet dizajnérskych firiem poskytujúcich perspektívu prílevu zahraničného kapitálu do SR. Dizajnéri zo SR sa budú môcť úspešne integrovať do medzinárodných vývojových tímov, čo obohatí ich skúsenosť o priamy kontakt s vyspelými technológiami a manažérskymi prístupmi a spätne tak uľahčia vytváranie zázemia a kontaktov pre domáci dizajn.

Králik, D., Ploczeková, E. L., Kosziba, K.:
Laboratórium umenia. Laboratórium pre výtvarné médiá ako platforma premostenia umenia a architektúry
MŠ 3/4310/06, 2006 – 2008
Obsah práce v laboratóriu: štúdium a zobrazenie figúry ako základného proporčného merítka s presahom na architektúru vo virtuálnom a reálnom prostredí. Štúdium konvenčných postupov a ich nekonvenčná aplikácia v architektonickej tvorbe. Kontinuálna komunikácia medzi študentami a pedagógmi.

Dulla. M., Pohaničová, J., Andrášiová, K., Kramáriková, J., Ratimorská, J., Macháčová, P.:
Cesty za zabudnutou architektúrou
MŠ 3/4311/06, 2006 – 2008
Neznám európske súvislosti slovenskej architektúry s dôrazom na kvality modernej architektúry. Regionálne súpisy a trasy. Knižný sprievodca po hlavných objektoch. Itinerár a exkurzia študentov po vybranej trase. Inovatívny workshop zameraný na originálnu obnovu a propagáciu významného diela. Podnety na zápisy do zoznamu pamiatok.

Bencová, J., Uhrík, M., Lalinský, M., Kapišinská, V., Pohaničová, J.:
Terminologické štúdia architektúry
MŠ 3/4312/06,2006-2008
Projekt chce zahájiť diskusiu o vzťahu architektonickej tvorby a interpretácie významov diela. Bude skúmaná filozofická, historická a kritická  charakteristika architektúry a jej prenos do oblasti terminológie. Cieľom je popri spracovaniu heslára (knižnou alebo internetovou formou) aj vznik štúdijného programu /predmetu a workshopu k tejto téme na pôde Fakulty architektúry STU.

ROK 2005

Koščo, I., Joklová, V. , Antal, E., Paliatka, P., Horník, Ľ., Lajčák, J., Bzdúch, P., Pachinger, A. , Cigánová, A., Ciller, J., Špotáková, M., Köverová, Ľ.:
Dajme hlavy dohromady“ „Križovatky myšlienok a nápadov – Crossroads of Ideas“
3/3262/05, 2005 – 2007.
Podstatou projektu je integrácia a inovácia umeleckého vzdelávania – divadelného, tanečného, hudobného umenia, architektúry, dizajnu, scénografie etc. s cieľom vytvoriť priestor pre vzájomné prepojenie rôznych druhov umenia (pracujúcich najmä s organizáciou priestoru a času) a ich tvorivé inšpirácie prostredníctvom multimediálnej komunikácie. Pôjde nielen o výmenu poznatkov, ale aj o aktuálnu tvorbu tu-teraz  v reálnom čase. Vízia: Vybudovať európske centrum spolupráce všetkých druhov umenia a medzinárodného brainschopy vo virtuálnej realite.

Horník, Ľ., Paliatka, P., Česák, J., Hlaváč, B., Jakubec, T., Šperka, M.:
Umelecké formy v komunikačnom dizajne.
MŠ 3/3253/05, 2005 – 2007.
Projekt rieši principiálne koncipovaný model vysokoškolskej prípravy pre oblasť dizajnu (zameranie dizajnu vizuálnej komunikácie a multimédií) na STU v Bratislave. Zapĺňa doposiaľ nepokrytú medzeru v príprave vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre oblasť komunikačného dizajnu s dôrazom na umeleckú tvorbu v kybernetickom priestore (web-dizajn, multimediálny dokument, grafický dizajn a videoart) a dopĺňa o sústavu študijných plánov o nový prvok integrácie umenia a techniky.

ROK 2004

Krivošová, J., Pohaničová, J. , Dulla, M. , Lukáčová, E., Šoltésová, D., Pásztor, P.:
Architektúra a umenie 19. storočia – východiská, umelecký a technický prínos, kontext

MŠ 3/2216/04, 2004-2006
Výsledkom tohto projektu by mala byť knižná publikácia, ktorá má  ambíciu etablovať sa v európskom vzdelávacom priestore.  V ňom absentujú publikácie, či vzdelávacie programy, ktoré by podrobnejšie informovali o zdrojoch, špecifikách i spoločných platformách diania na poli národných architektúr a teda aj Slovenska. Zámerom projektu, ktorý bude mať svoj realizačný výstup vo forme knižnej publikácie doplnenej elektronickým nosičom CD, bude zaplnenie tejto medzery v poznaní dejín architektúry a umenia, ale i laickej verejnosti, na získanie prehľadnej orientácie v problematike 19. storočia.

Petelen, I., Lichardová, V., Morávková, K. , Daniel, P., Hronský, M., Veselovský, J., Chovan, M.:
Tvorba a koordinácia transformácie prierezových študijných programov medziodborového štúdia – PDN (Priemyselný dizajn nábytku) a IVS  (Interiér, výstavníctvo a scénografia) pre študijný program Interiérový dizajn.
MŠ 3/2212/04, 2004 – 2005.
Podľa európskej klasifikácie  študijných odborov (ICSED 97) interiérový dizajn patrí do umeleckého odboru. Cieľom projektu je navrhnúť nový študijný program pre II. stupeň štúdia, s možnosťou vzájomnej koordinácie špecifických odborných oblastí FA STU v Bratislave a Drevárskej fakulty TU vo Zvolene, s cieľom vychovať univerzálneho absolventa – odborníka pre tvorbu vnútorného priestoru, podľa požiadaviek a potrieb Európskej únie.

Kováč, B., Keppl, J., Vodrážka, P., Špaček, R., Somora, B., Nahálka, P., Vítková, Ľ.:
Rozvoj architektonických študijných programov 1. a 2. stupňa s ohľadom na medzinárodné kontexty vzdelávania v architektúre.
MŠ 3/2213/04. 2004 – 2006.
Rozvoj architektonických študijných programov 1. a 2. stupňa v odbore Architektúra a urbanizmus ako podmienky vzdelania pre výkon povolania „architekt“ v rámci slobodného pohybu osôb. Aplikácia obsahových požiadaviek na vzdelanie v zmysle medzinárodných smerníc pre vzdelávanie v architektúre ako oblasti uplatňujúcej rovnocennosť a vyváženosť umeleckých a technických prístupov. Definovanie charakteristík architektonických študijných programov v kompatibilite s ISCED. Možnosti uplatnenia e-lerningu v architektonickom vzdelávaní. Modifikované štúdium pre zdravotne postihnutých študentov.

ROK 2003

Kráľová, E.,  Lulkovičová O, Smola,  A., Vošková,  K.: 
Návrh integrovanej štruktúry študijných plánov nového medziodborového študijného programu „Techniky zachovania pamiatok“.
MŠ 3/11898/03, 2003 - 2004
Projekt rieši principiálne novo koncipovaný model vysokoškolskej prípravy pre oblasť technickej realizácie pamiatkovej starostlivosti. Zapĺňa dosiaľ nepokrytú medzeru v príprave vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre technicko-realizačné činnosti starostlivosti a využívania architektonického dedičstva: doteraz atomizovane vyučované  študijné programy prevažne spoločensko-vedného zamerania (orientované najmä na historické poznávanie a metodické otázky kultúrneho dedičstva) dopĺňa o sústavu študijných plánov nového medziodborového študijného programu zameraného na technické a technologické zvládnutie realizácie starostlivosti o architektonický fond kultúrneho dedičstva.
Projekt zahŕňa overenie navrhovaného modelu v študijných plánoch participujúcich fakúlt STU, pričom perspektívne je možný analogický priemet aj do ďalších vedných a študijných odborov.

Petránsky, Ľ. , Holmanová, A.:
Osobnosť  Ernesta Zmetáka v tvorbe a ochrane národného a kultúrneho dedičstva. 
MŠ 3/103903, 2003 – 2005
Ernest Zmeták (nar. 12. 1. 1919) patrí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenského výtvarného umenia 20.  - 21. storočia. Jeho prínos evidujeme v niekoľkých polohách: v maľbe, grafike, sochárstve, tvorbe do architektúry, výtvarnej pedagogiky atď. Reprezentoval naše umenie na množstve výstav doma i v zahraničí  a výrazne ovplyvnil popredných predstaviteľov slovenskej maľby , grafiky a kresby. Mimoriadne dôležité je jeho založenie Galérie v Nový Zámkoch, kde sústredil prvotriedne hodnoty nielen nášho umenia, ale aj stredoeurópskeho a aj západoeurópskeho priestoru. Výnimočnú zbierku daroval štátu. Táto zbierka však chátra a nemá odborné zabezpečenie a zhodnotenie.

ROK 2002

Dulla, M. , Krivošová, J., Dohnány, B.,  Lukáčová, E.,  Hrašková, N., Šoltésová, D., Pohaničová, J. :
Priblíženie architektúry nevidiacim: pedagogický aspekt – modely – výstava
2002 - 2002
Výstava modelov určená pre nevidiacich, umožní im oboznámiť sa s významnými architektonickými dielami Slovenska. Vidiacim návštevníkom výstavy sa predvedie problém vnímania priestoru a architektúry nevidiacimi a podnieti sa tým u nich pochopenie a ústretovosť. Projekt bude formovať u študentov architektúry porozumenie pre zrakovo a inak postihnutých a bude ich viesť širšiemu tolerantnému chápaniu limitov u vnímateľov a por
Petránsky, Ľ., Holmanová, A., Finka, M., Petríková, D., Havaj, J.: 
Teória a metodológia dizajn, funkcia, tvar, kritériá.
MŠ 3/0006/02, 2002-2003.
Cieľom projektu je skúmanie a definovanie významu dizajnu pre estetický a ekonomický rozvoj spoločnosti. Prináša  základnú terminológiu, metodiky tvorby dizajnéra ako aj interpretácie dizajnérskeho diela.


Iné:

ŠTÁTNE OBJEDNÁVKY

  1. GREGOR, Pavel – GREGOROVÁ, Jana: Ochrana a záchrana historických pamiatok na Slovensku ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho dedičstva (koncepcia a realizácia). Čiastková úloha v rámci štátneho programu výskumu a vývoja. Číslo úlohy: 2003 SP 51/028 09 00/028 09 02, číslo zmluvy: 50d/2003

V priebehu rokov 2005-2006 sa Fakulta architektúry STU zúčastnila ako jeden z partnerov do medzinárodného projektu  
Záchrana skrytého európskeho dreveného sakrálneho dedičstva:
medzinárodná metodológia implementácie informačného spracovania projektov reštaurovania a obnovy 
Projekt bol riešený vďaka podpore programu EU: Culture 2000 a súčasne ako projekt MVTS EU/2005-0739/001-001 CLT CA12/06
Podrobnosti tu

Ťažisko vedecko-výskumnej činnosti spočíva v práci riešiteľov projektov, ktoré získali podporu renomovaných agentúr financovaných z rozpočtu Ministerstva školstva SR, Európskej komisie, či iných zdrojov, podľa zamerania a charakteru projektu. V roku 2003 sa riešilo 19 projektov tunajšej .... z toho 13 projektov financovaných agentúrou VEGA, 6 projektov KEGA a 5 projektov 5RP, 1 projekt 6 RP a 5 projektov financovaných z rôznych zahraničných zdrojov. Rozvoj vzdelanosti integračnej báze podporovali programy Socrates/Erasmus – 21 bilaterálnych zmlúv a 17 vycestovaní študentov a Leonardo do Vinci – 6 študentov praxovalo v 5 krajinách EU.