Prejsť na obsah
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

Moderná ZOO_architektúra a typológia

         

Publikácia je metodicky ucelený materiál pre štúdium danej problematiky, je stručným sprievodcom histórie ZOO a zoznamuje čitateľov s architektúrou vybraných moderných ZOO vo svete, ukazuje možný vývoj tohto typologického druhu stavieb v budúcnosti. Predstavuje ZOO Bojnice a v rámci konkrétneho research by design prezentuje návrhy konceptov a vybraných pavilónov s možnosťou ich širšieho uplatnenia a ako inšpiráciu pre iné zoologické záhrady.

Autori : Ľ. Ilkovičová - E. Vdolečková

Vydavateľstvo: SPEKTRUM STU Bratislava

ISBN 978-80-227-4885-8, s. 64

r. 2019

Publikácia TU

Prieniky vo vzdelávaní v rámci siete škôl architektúry REA 

        

Vznik vedeckej monografie je výsledkom aktívnej účasti autorov publikácie v združení  architektonických škôl REA (Réseau des écoles d'architecture). Monografia je orientovaná na teoretické a prakticko-aplikačné kapitoly. Teoretická časť sa zaoberá prienikmi v troch úrovniach: prienikmi súčasných metód vo vzdelávaní v rámci škôl architektúry v sieti REA, prienikmi súťaživosti do vzdelávania a prienikmi výstupov súťaží vo forme spätnej väzby do výučby. Prakticko - teoretická časť sa orientuje na analýzu súťažných návrhov študentov  v rámci siete REA z rôznych hľadísk s cieľom dosiahnutia spätnej väzby pre  inováciu metód vo výučbe na FA STU. Publikácia zároveň slúži ako metodický návod pre možnosti prieniku výučby a súťaží všeobecne nielen v rámci predmetného združenia, ale aj ako inšpirácia pre podchytenie a rozvíjanie spolupráce v univerzitnom prostredí. Publikácia je výstupom grantového projektu VEGA.

Editori : Ľ. Ilkovičová - J. Ilkovič - Y. Meziani

Vydavateľstvo: SPEKTRUM STU Bratislava

ISBN 978-80-227-4874-2, s. 137

r. 2018

Publikácia TU

Vízie revitalizácie rurálnych miest

REA je organizácia, ktorá združuje frankofónne školy z Francúzska, Strednej a Východnej Európy. Združenie sa orientuje na medzinárodnú spoluprácu škôl architektúry, ktorých výrazným spoločným menovateľom je frankofónnosť a frankofilnosť. Súčasná spolupráca prináša široké pole pôsobenia v oblasti vizuálneho umenia a rozvíja doterajší trend organizovania stretnutí s aktívnou účasťou pre študentov architektúry a ich pedagógov. Jubilejné 20. stretnutie REA (2016) organizovala FA STU v Bratislave po prvý krát. Prvenstvo získala fakulta aj v publikovaní výsledkov stretnutia s vedeckým i edukačným rozmerom. Publikácia z konferencie predstavuje vedecké výstupy pedagógov na  jej hlavnú tému: Rurálne sídla v 21. Storočí.

Príspevky sa orientujú na hlavný problém kontaktných polôh miest a dedín z pohľadu udržateľnosti  životaschopnosti tohto priestoru a sú  tematicky rozdelené do dvoch nosných kapitol:

  • Modra a jej špecifiká,
  • Konfrontácie rurálneho a urbánneho prostredia.

Cieľom publikácie je porovnávanie a hodnotenie problémov rurálnych sídiel v rámci Európy a ich konfrontácia s  problémami konkrétneho mestečka Modra.

Editori : Y. Meziani - Ľ. Ilkovičová - J. Ilkovič

Vydavateľstvo: SPEKTRUM STU Bratislava

ISBN 978-80-227-4703-5, s. 120

r. 2017

 

Identita architektúry priemyslu

Identita arch. priemyslu   Identita arch. priemyslu   obsah 1   obsah 2   

Priemyselná architektúra, architektúra priemyslu, architektúra výroby, industriálna architektúra pomenúvajú typologicky najmladší druh architektúry, ktorá „prešla“ relatívne zložitou cestou hľadania výrazu. V poslednej dobe opäť nachádza miesto aj medzi najkvalitnejšími architektúrami, ktoré jej charakteristiku v 21. storočí zásadne menia. Architektúra „priemyslu“ má vlastnú, ničím nezameniteľnú identitu, ktorá nepochybne patrí k nástrojom moderného navrhovania priemyselných objektov a ich korporátneho dizajnu.

Autor: Ľ. Ilkovičová

Vydavateľstvo: FA STU Bratislava

ISBN 978-80-227-4104-0, s. 106

r. 2013

 

Progres techniky v architektúre

Zbornik titulka   zbornik tiraz   obsah 1   obsah 2   predhovor

Vydavateľstvo: STU Bratislava

ISBN: 978-80-227-4105-7, s. 180

r. 2013

Architektúra energetických výrobní na báze plynu

Architektúra energ. výrobní  Archit. energ. výrobní - Tiráž  Archit. energ. vyr. OBSAH  Arch. ener. výr. OBSAH 2   

Nové impulzy v energetickom priemysle pramenia okrem ekonomických faktorov aj z potrieb kvality životného prostredia. Výroba „modernej“ energie spôsobom, ktorý je ohľaduplný k okolitému prostrediu, sa pri lokalizácii približuje k človeku. Tento fakt má okrem čistoty výroby energie  a minimalizovania jej negatívnych dopadov na prostredie, vplyv na  modelovanie architektonického výrazu. Publikácia prináša analýzy vybraných príkladov zahraničných výrobní a nové vedecké a odborné poznatky, ktoré sú následne transformované do praktickej roviny návrhov modelových riešení kogeneračných výrobných zariadení na báze plynu.

Autor: J. Ilkovič, Y. Meziani, Ľ. Ilkovičová

Vydavateľstvo: STU Bratislava

ISBN 978-80-227-3632-9, s. 168

r. 2011

Variabilnosť v architektonicko - konštrukčnom navrhovaní budov

Variabilnosť - titulka  Variabilnosť - tiráž

Publikácia je prezentáciou architektonickej a  konštrukčnej rôznorodosti (variabilnosti) pri rovnakých témach záverečných bakalárskych prác študentov pod vedením pedagógov Ústavu konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb s dôrazom na variabilnosť v navrhovaní. Ambíciou analýzy projektov bolo zároveň poodhaliť „mieru pestrosti“ návrhov  pri spracovaní jednotlivých tém (lokalít)  a definovať „študentský“ trend a problémy pri vypracovávaní  návrhu  budovy v celej šírke projektového procesu.

Autor: A. Alexy, V. Bahna, J. Baláž, F. Humaj, J. Ilkovič, F. Kalesný, A. Maciak, Y. Meziani, S. Tóthová, E. Vojteková

Vydavateľstvo: STU Bratislava

ISBN 978-80-227-3637-4

r. 2011 

 

Interpretácia materiálov v architektúre

Titulka - Materiál  Materiál - zadná s.  Materiál - tiráž

Architektúra je integráciou základných zložiek : funkcie (prevádzky), konštrukcie (techniky a materiálu) a kompozície (estetiky), ktoré pri kvalitnom diele musia byť v rovnováhe. Ak jednostranne prevláda niektorá z uvedených zložiek, architektúra nadobúda znaky nevyváženosti, formálnosti ba až nepravdivého výrazu. Architektúra bez ohľadu na obdobie vzniku či štýl je z hľadiska vnímania predovšetkým hmotným dielom, je definovaná konkrétnou materiálnou podstatou  vrátane prirodzených korektívov lokality. Jedným zo základných  jazykov architektúry je jazyk konštrukcie a materiálu.  Tvoria „spojené nádoby“, ktoré nie je možné oddeliť.

Autor: J. Ilkovič a kolektív

Vydavateľstvo: STU Bratislava

ISBN 978-80-227-3221-5,

r.2009

 

Konštrukčno - fyzikálne determinanty v súčasnej architektonickej tvorbe

Determinanty  Deter 2  deter 3,

Publikácia je výsledkom dizertačnej práce autorky, v ktorej analyzuje jednotlivé determinanty súčasnej architektonickej tvorby, predovšetkým konštrukčné a fyzikálne, pri návrhu energeticky úsporných budov. Výsledkom je zostavenie zovšeobecnených zásad pre energetický koncept tvorby, pričom je nevyhnutné iteračným spôsobom hľadať optimálne riešenie. Perspektívnym trendom pri architektonickom navrhovaní   by mal byť interdisciplinárny vzťah architekt - inžinier a odborní špecialisti v jednotlivých oblastiach v začiatkoch koncipovania návrhu, interakcia konštrukcie a základných fyzikálnych požiadaviek na budovu je pri architektonickej tvorbe neustále vo vývoji. Architektúra je interdisciplinárna profesia, ktorá si vyžaduje neustále konfrontovanie s teoretickými, technickými a technologickými možnosťami a overovanie v praxi.

Publikácia slúži ako podklad pre výučbu výberového predmetu „Energetická efektívnosť budov“ v 1. ročníku inžinierskeho štúdia študijného odboru „Architektúra a urbanizmus“.

Autor: D. Lavrinčíková

Vydavateľstvo: STU Bratislava

ISBN 978-80-227-3176-8, s. 173 

r. 2009

 

Potravinárska malovýroba (architektonické súvislosti)

Potravinarska malovyroba - titulka  Potr. malov. Tiráž  Potrav. malov. Tiraz2     

Dôležitá úloha potravinárskej výroby vyplýva z nutnosti zabezpečovania výživy obyvateľstva, na kvalitu ktorej sa  kladie stále väčší dôraz. Zmeny v organizácii a štruktúre výroby, zmeny vo vlastníckych vzťahoch, ktoré nastali po roku 1989, dali predpoklad pre vytvorenie konkurencie schopného prostredia, pre pružný systém výroby a pre plnenie programov zahŕňajúcich nové ekonomické, ekologické a architektonické trendy. Poľnohospodársko-potravinársky komplex v trhových podmienkach naštartoval aj zmeny vo vzťahu mesta a dediny, ktoré by mali prispieť k formovaniu ich harmonického prostredia. Z pohľadu architekta je potrebné využiť túto šancu, vytvárať architektonické diela, ktoré  budú zreálnením architektonických vízií v oblasti výroby a konkrétne potravinárstva.

Autor: Ľ. Ilkovičová

Vydavateľstvo: STU Bratislava

ISBN 978-80-227-2826-3

r. 2008

 

Konštrukcie v súčasnej architektúre

Zbornik Titulka  Zbornik tiraz  Zbornik obsah  Zbornik obsah 2

Zborník príspevkov na medzinárodnej vedeckej konferencii v Banskej Štiavnici, ktorá sa konala 17.05. - 19.05. 2007. Cieľom konferencie bolo prezentovať najnovšie výsledky z oblasti konštrukcií v domácej a svetovej architektúre, ako i v prácach ústavov konštrukcií v Slovenskej a Českej Republike.

Autor: Kolektív autorov

Vydavateľstvo: STU Bratislava

ISBN 978-80-227-2777-8

r. 2007

Konštrukcie v architektúre

konstr. v arch   konstr v arch. 2    konstr v arch. 3

Publikácia je zameraná na obsah a výsledky vzdelávania v oblasti konštrukcií. Konštrukcia v architektúre má  rovnocenné miesto vo výtvarným pôsobení architektonického diela, je  zložkou architektúry. Architektonická forma a konštrukcia musia byť v logickej vnútornej a vonkajšej rovnováhe, v opačnom prípade je forma náhodná alebo konštrukcia neúčelná. Konštrukciu v architektúre je potrebné chápať nielen ako konečnú technickú súčasť, resp. nástroj zhmotnenia funkcie, ale hlavne ako zámerne koncipovanú nedeliteľnú súčasť architektonického diela. Dominantným nositeľom uvedenej problematiky je profilové pracovisko Fakulty architektúry - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb. Ústav  zastrešuje celé spektrum  teoretických predmetov technicko-tvorivej povahy. 

Autor: J. Ilkovič a kolektív

Vydavateľstvo: STU Bratislava

ISBN 978-80-227-2824-9

r. 2007

   

Priestorové aspekty transformácie priemyslu

Priestor aspekty 1    Priestor aspekty 2    Priestor aspekty 3

Slovensko prešlo po roku 1990 všeobecnou transformáciou spoločnosti. Priemysel doznal radikálnych zmien vo všetkých vrstvách. Na uvedené procesy majú najväčší vplyv celosvetové globalizačné trendy  v ekonomike a podnikaní. Reflexiou daných javov v priemysle je v súčasných podmienkach Slovenska vznik nových satelitov výroby – priemyselných parkov a logistických centier. Sme svedkami tvorby novej územnej kategorizácie priemyslu, tvorby novej odvetvovej štruktúry, tvorby novej architektúry priemyselných budov. Skúmanie priemetov spoločenských procesov v architektúre, definovanie  architektonických vízií  pre informačný vek je rovnako zložité a náročné, ako predpokladať samotný vývoj vedy a poznania. Reagovať na uvedené skutočnosti si kládli za cieľ autori predkladanej monografie.

Autor: J. Ilkovič a kolektív

Vydavateľstvo: STU Bratislava

ISBN 978-80-227-2584-2
ISBN 80-227-2584-6

r. 2006

Vybrané problémy výroby a architektúry vidieka

Problemy vidieka    Problemy vidiek    

Teórie rozvoja vidieckeho priestoru sa v súčasnosti opierajú o ekológiu, potenciál krajiny, sociálno-ekonomické väzby, tradície v  architektúre a inú kultúru vidieckej sociéty. Transformačné procesy v spoločnosti vytvárajú rámcové predpoklady deetizácie a diverzifikácie spektra podnikateľských aktivít na vidieku a  to nielen v  oblasti poľnohospodárskej výroby, ale aj drobného priemyslu a  služieb súvisiacich s rozvojom turistického priemyslu . Veľkovýroba versus malovýroba na vidieku  sú optimálnym rámcom prosperity a trvalej udržateľnosti ako ideovej platformy zachovania hodnôt vidieka. Sú aj impulzom hľadania nových typologických foriem ako „novej tváre“ výrobných zariadení na základe reflexie európskych trendov a poznatkov.

Autor: J. Ilkovič a kolektív

Vydavateľstvo: STU Bratislava

ISBN 80-227-1919-6

r. 2003

 

Späť na úvodnú stránku ústavu >>>