Prejsť na obsah
Uchádzači

Prijímacie skúšky na štúdium na FAD STU, odbor ARCHITEKTÚRA, URBANIZMUS a odbor DIZAJN sú jednokolové.Odbor: ARCHITEKTÚRA, URBANIZMUS

Prijímaciu skúšku tvorí 1 dňová talentová skúška pozostávajúca z  troch častí – lineárna kresba ceruzkou podľa predlohy, návrh priestorovej kompozície  a test zo všeobecných znalostí z oblasti architektúry, dizajnu a umenia. Taktiež súčasťou prijímacej skúšky je ustanovenou komisiou hodnotenie uchádzačom zaslaného portfólia /online/ jeho domácich prác.

Lineárna kresba:
Uchádzači o štúdium v tejto časti musia preukázať zručnosť pri vypracovaní kresby ceruzky podľa predlohy, kde sa vyžaduje správne zobrazenie   proporcií  a  tvarov , ako aj správne výtvarno-grafické vyjadrenie vizuálne vnímanej skutočnosti na dodanom formáte. Táto časť pozostáva z kresby zátišia / dĺžka vždy 60min. na formát výkresu A3./ Kresba môže byť lineárna, tónovaná alebo šrafovaná.

Návrh priestorovej kompozície:
Podľa predložených geometrických telies -útvarov  uchádzač voľnou rukou musí navrhnúť a nakresliť kompozíciu na výkres formátu A 3, zobrazenie je nutné vytvoriť formou perspektívneho zobrazenia na zadanú tému. Kresba môže byť lineárna, tónovaná alebo šrafovaná /dĺžka 90min/.

Test (max. 10 min.):
Test zo všeobecných znalostí z oblasti architektúry, dizajnu a umenia zahŕňa otázky týkajúce sa architektúry, umenia a designu, vyplývajúce zo stredoškolského- gymnaziálneho učiva a všeobecného kultúrneho prehľadu uchádzača /napr. stredoškolské predmety umenie a kultúra, literatúra, dejepis/.

 

Portfólio domácich prác:

Zaslané na AIS uchádzačom do 31.05.2022 do 23:59 (nutnosť priloženia čestného prehlásenia uchádzača o autorstve predkladaných prác, t.j. že práce vypracoval uchádzač samostatne, bez cudzej pomoci).  Obsah portfólia je dobrovoľný, ponechaný na individuálnej voľbe uchádzača a má dokumentovať uchádzačov talent ako aj záujem o umenie, t. j. súbor autorských domácich alebo školských prác (výber max. 20 prác formátu A3 alebo A2 z oblasti grafickej, výtvarnej a sochárskej tvorby).

DOKUMENT - Čestné prehlásenie o autorstve prác.

Odbor: DIZAJN

Prijímaciu skúšku tvorí 1 dňová talentová skúška pozostávajúca z  troch častí – lineárna kresba ceruzkou podľa predlohy, praktický test kreativity  a test zo všeobecných znalostí z oblasti dizajnu, architektúry a umenia. Taktiež súčasťou prijímacej skúšky je ustanovenou komisiou hodnotenie uchádzačom zaslaného portfólia /online/ jeho domácich prác.

Lineárna kresba:
Uchádzači o štúdium v tejto časti musia preukázať zručnosť pri vypracovaní kresby ceruzky podľa predlohy, kde sa vyžaduje správne zobrazenie   proporcií  a  tvarov , ako aj správne výtvarno-grafické vyjadrenie vizuálne vnímanej skutočnosti na dodanom formáte. Táto časť pozostáva z kresby zátišia / dĺžka vždy 60 min. na formát výkresu A3./ Kresba môže byť lineárna, tónovaná alebo šrafovaná.


Praktický test kreativity

Úloha má overiť schopnosti priestorového myslenia, vnímania a uplatnenia základných deskriptívno-geometrických poznatkov a schopností zobrazovania ako aj zručností uchádzača. (Materiál výkres, dĺžka 150 min.)

Test (max. 10 min.):
Zahŕňa otázky týkajúce sa designu, architektúry a umenia, vyplývajúce zo stredoškolského- gymnaziálneho učiva a všeobecného kultúrneho prehľadu uchádzača /napr. stredoškolské predmety umenie a kultúra, literatúra, dejepis/. 

Portfólio domácich prác:

Zaslané na AIS uchádzačom do 31.05. 2022do 23:59 (nutnosť priloženia čestného prehlásenia uchádzača o autorstve predkladaných prác, t.j. že práce vypracoval uchádzač samostatne, bez cudzej pomoci).  Obsah portfólia je dobrovoľný, ponechaný na individuálnej voľbe uchádzača a má dokumentovať uchádzačov talent ako aj záujem o umenie. t.j. súbor autorských domácich alebo školských prác (výber max. 20prác formátu A3 alebo A2 z oblasti grafickej, výtvarnej, sochárskej a fotografickej tvorby ). Portfólio môže byť doplnené aj o práce realizované v  elektronickom médiu prostredníctvom počítačovej animácie alebo vizualizácie.

DOKUMENT - Čestné prehlásenie o autorstve prác.