Prejsť na obsah
Uchádzači

Štúdium na Fakulte architektúry a dizajnu STU sa realizuje v 3 stupňoch:

  • 1. stupeň bakalárske štúdium
  • 2. stupeň inžinierske / magisterské štúdium
  • 3. stupeň doktorandské štúdium


Ak máš záujem študovať architektúru, urbanizmus alebo dizajn na FAD STU, podaj si ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU !


1. stupeň:  BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

 

sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je 4 roky. Bakalárske štúdium končí štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").
Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v druhom stupni štúdia.

2. stupeň:  INŽINIERSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

  je zamerané na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu, podľa doktorandského študijného programu. Štandardná dĺžka štúdia je 2 roky. Štúdium končí štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce.
Absolventom v odbore Architektúra a urbanizmus sa udeľuje akademický titul "inžinier architekt" (v skratke Ing. arch.). Titul „magister umenia“ (v skratke Mgr. art.) obdržia absolventi študijného odboru Dizajn.
Popri štúdiu druhého stupňa môže študent absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium, čím získa pedagogickú spôsobilosť vyučovať technické predmety na všetkých typoch stredných škôl.
Absolvent tohto stupňa štúdia môže pokračovať v treťom stupni štúdia.

3. stupeň:  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

  sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Štandardná dĺžka doktorandského štúdia je v dennej forme 3 a externej 4 roky. Absolventom sa udeľuje akademický titul "philosophiae doctor" ( v skratke "PhD."), resp."artis doctor" ( v skratke "ArtD.").


Súčasťou FA STU je aj Knižnica, ktorá svojim odborným a vedeckým knižným fondom, informačnou, bibliografickou a dokumentačnou činnosťou vytvára študentom a pracovníkom školy podmienky na úspešné štúdium a vedeckú prácu. Okrem fakultných knižníc STU môžu študenti študovať aj v ďalších knižniciach mesta Bratislavy a Trnavy.
Ubytovanie a stravovanie študentov zabezpečujú ŠTUDENTSKÉ DOMOVY A JEDÁLNE. O zdravie študentov sa starajú lekári v DORASTOVÝCH A ZUBNÝCH AMBULANCIÁCH. Študenti a zamestnanci univerzity majú k dispozícii športové areály - ihriská, telocvične, plavárne, tenisové kurty, fitnes centrá a pod.
Univerzita má svoj vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK, ktorý má 3 zložky - komorný orchester, spevácky súbor a folklórny súbor. Členmi súboru sú prevažne študenti univerzity.