Prejsť na obsah
Uchádzači

Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave (ďalej len "FAD STU") vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie aj vytváraním zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon a v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania.


Študenti/uchádzači so špecifickými potrebami:
 

Podľa  § 100 odseku 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") sa za študenta so špecifickými potrebami považuje študent:
a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
b) s chronickým ochorením,
c) so zdravotným oslabením,
d) s psychickým ochorením,
e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
f) s poruchami učenia.


Uchádzači so špecifickými potrebami:

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb  určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s písomnou prihláškou na štúdium. 
Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky

 

Študenti so špecifickými potrebami:

Podľa  § 100 odseku 4 zákona, študent ktorý súhlasí s vyhodnotením svojich špecifických potrieb, má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby nárok na podporné služby, najmä na:
a) zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,
b) individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím,
c) osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon,
d) individuálny prístup vysokoškolských učiteľov,
e) odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

 
Podrobnosti o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami na podporné služby podľa druhu špecifickej potreby ustanovuje vyhláška č. MŠVVaŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami. 

Študent so špecifickými potrebami, ktorý chce využívať podporné služby si podá písomnú žiadosť  o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami na študijné oddelenie FAD STU. 
Formulár žiadosti študenta so špecifickými potrebami o zaradenie do evidencie a vyhodnotenie špecifických potrieb

Dekan FAD STU vydá rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb na FAD STU v Bratislave.
Formulár rozhodnutia o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb na STU v Bratislave

Na FAD STU pôsobí koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami. Pôsobnosť koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na STU upravuje smernica rektora č. 5/2013-SR účinná od 1. novembra 2013. 

Usmernenie k vytváraniu podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami


Koordinátorka na FAD STU (aj na celouniverzitnej úrovni):
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
tel.: +421 903 458 272
e-mail: danica.koncekova@stuba.sk