Prejsť na obsah
Uchádzači

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacej skúšky na FAD STU v AR 2022/2023 :

  • bakalárske študijné programy : 40 €  (na štúdium v anglickom jazyku : 80 €)
  • inžinierske/magisterské študijné programy : 40 €  (na štúdium v anglickom jazyku : 80 €)

Prehľad školného pre akademický rok 2022/2023 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. 

Študent, ktorému vznikla povinnosť platiť školné v akademickom roku 2022/2023 napr. za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia alebo za súbežné štúdium na dvoch alebo viacerých študijných programoch poskytovaných verejnou VŠ sa riadi čl. 23 Školné, poplatky spojené so štúdiom Štatútu STU.
Školné je potrebné zaplatiť až po obdržaní Rozhodnutia o povinnosti platiť školné, ktoré vydá FAD STU po zápise študenta na štúdium v akad. roku 2022/2023.
Študent, ktorý bude v jednom akademickom roku študovať súbežne dva alebo viac študijných programov (ŠP) poskytovaných verejnou vysokou školou je povinný písomne oznámiť študijnému oddeleniu najneskôr do 30.9.2022, v ktorom ŠP bude študovať bezplatne.


Školné na FAD STU v akademickom roku 2022/2023:
Bc. stupeň:                    600,-€
Ing. / Mgr. stupeň:         800,-€


Školné pre štúdium v anglickom jazyku 2022/2023 štúdium podľa čl. 2 bod 8 a 9 smernice:
Bc. stupeň:                 3500,-€
Ing. stupeň:                3500,-€