Prejsť na obsah
Veda a výskum

V súvislosti s prijatými opatreniami vo vzťahu pandémie koronavírusu COVID-19, vedenie fakulty pripravilo pre doktorandov nový formát prezentácie Vašich dizertačných tém a prác s názvom .point for science.

CIELE A MOTIVÁCIA PODUJATIA

Nový formát .point for science si kladie za cieľ


prezentovať výskum doktorandov medzi Vami navzájom (zvýšiť povedomie o aktuálne riešených dizertačných témach, znížiť duplicity, podporiť nadväzovanie spolupráce medzi Vami navzájom, ...)

prezentovať aktuálny výskum zamestnancom FAD STU ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti (informovať školiteľov na fakulte, podpora komparácie výsledkov Vášho výskumu pod ich vedením, prezentovať doterajšie výsledky Vášho výskumu, ...)

informovať a motivovať diplomantov resp. potencionálnych záujemcov o doktorandské štúdium (zvýšiť konkurenciu a počet uchádzačov na prijímacích konaniach na 3. stupeň štúdia, ...)

prispieť k prezentácii fakulty vo vzťahu k vede (v budúcnosti plánované organizovanie posterových výstav na partnerských školách architektúry a dizajnu v zahraničí, ...)

nadviazať na pripravované virtuálne prieskumy ateliérových prác na fakulte ako doplnenie bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia

FORMA ÚČASTI

Účasť na podujatí je povinná pre všetkých doktorandov. Každý doktorand pre potreby organizácie podujatia zašle elektronickou formou plagát a prezentáciu v požadovanom formáte a v zmysle usmernení.1 Pre účely ich vypracovania Vám budú poskytnuté inštrukcie ako aj šablóny.2 Tlač plagátov a organizácia podujatia bude zabezpečená zo strany fakulty.


Plagát

● formát 700 x 1.000 mm vo formáte .pdf (obrázky min. 300 dpi)

● text v slovenčine v rozsahu max. 4.000 znakov vrátane medzier vo formáte .doc

● abstrakt v angličtine v rozsahu max. 1.000 znakov vrátane medzier vo formáte .doc


Prezentácia

● spracovaná vo formáte PowerPoint resp. inom prezentačnom programe doplnená o nahraný audio komentár v rozsahu max. 180 sekúnd - zaslaná vo formáte .mp4 a v rozlíšení max. HD (1080p)3

● záväzná je úvodná snímka prezentácie s názvom témy a identifikačnými údajmi, grafické spracovanie obsahu prezentácie je plne v kompetencii doktoranda

TERMÍNY

19. marec 2021 - vyhlásenie výzvy

1. jún 2021 - konečný termín zasielania podkladov z Vašej strany

jún 2021 - prezentovanie plagátov a prezentácií virtuálnou formou

september / október 2021 - výstava plagátov spojená s osobnou prezentáciou na pôde Fakulty architektúry


VÝSTUPY

Podujatie .point for science Vám poskytuje


● možnosť prezentovať výsledky Vašej práce na pôde fakulty kolegom, zamestnancom ako aj verejnosti

konfrontovať svoj výskum s kolegami a získať spätnú väzbu, cenné rady a podnety či nadväzovať partnerstvá potrebné pre účasť v grantových výzvach

publikovať v Point 2 : Zborník doktorandských prác 2021

● získať bodové hodnotenie potrebné pre absolvovanie predmetu Vedecká a umelecká činnosť I.-V. v rámci Vášho štúdia

● možnosť participovať pri zvyšovaní kvality doktorandského štúdia a aktívne prispieť k prezentácii fakulty v domácom a zahraničnom priestore

Veríme, že využijete túto skvelú príležitosť a aktívne sa zapojíte do prvého ročníka podujatia .point for science.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Organizačný tím:
Ing. arch. Ján Legény, PhD.
Ing. arch. Katarína Smatanová, MA., PhD.
MArch. Ing. arch. Roman Hajtmanek, PhD.
Ing. arch. Andrea Šeligová, PhD.

1 Svoje výstupy nahrajte do Vami vytvoreného priečinku (vo forme "Meno a Priezvisko") na nasledovnom linku: https://drive.google.com/drive/folders/1Z7eWn5DK22wFS6hPYvmnkJBoXunOeLlt?usp=sharing

Podklady a šablóny pre vypracovanie príspevkov sú dostupné na:
https://drive.google.com/drive/folders/19pZtmEvTg2g2wRlE7GMf2Jht7EAWpIzY?usp=sharing

3 Video návod pre nahranie prezentácie s audio komentárom ("Ako nahrať video prednášku v aplikácii PowerPoint") je dostupný na:
https://sites.google.com/stuba.sk/fa-gsuite-podpora/domov?pli=1&authuser=1#h.a1mprqgk6yni