Prejsť na obsah
Fakulta architektúry a dizajnu STU

FA z Námesta Slobody

Fakulta architektúry a dizajnu je súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako vrcholná ustanovizeň so vzdelávacou, vedeckou, umeleckou a projektovou činnosťou v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu.

Na tejto stránke nájdete úradnú tabuľu fakulty i ďalšie základné informácie:

Pedagogická činnosť Fakulty architektúry a dizajnu STU spočíva v zabezpečení širokej odbornej prípravy študentov so zameraním na samostatnú tvorivú umeleckú, projektovú a dizajnérsku činnosť, ako i prípadnú vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania a dizajnu pri navrhovaní objektov bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych budov, objektov a ich súborov, pri prestavbe miest, obnove a ochrane pamiatok, pri navrhovaní interiérov, výstav a vo sfére dizajnu, pri plánovaní a projekčnej činnosti v oblasti tvorby krajiny a veľkých územných celkov, výstavby a prestavby sídiel a ich častí pre tvorbu humánneho životného prostredia.
Vedecká činnosť Fakulty architektúry a dizajnu STU je zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti architektúry, urbanizmu, územného plánovania a dizajnu. Vedeckú činnosť vykonávajú učitelia, vedeckí pracovníci, študenti doktorandského štúdia, študenti a pracovníci iných organizácií. Pracovníci Fakulty architektúry a dizajnu STU môžu vykonávať projektovú a umeleckú činnosť v oblasti architektúry, urbanizmu a designu na základe príslušných oprávnení.
Fakulta architektúry a dizajnu STU zabezpečuje vyššie formy vzdelávania a výchovy odborníkov z oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu formou celoživotného vzdelávania občanov. Na základe záverečnej skúšky obdržia absolventi kurzov doklad o absolvovaní.
Fakulta architektúry a dizajnu STU svojím širokým pôsobením šíri kultúrno - spoločenskú osvetu v oblasti architektúry a urbanizmu aj mimo Slovenskej technickej univerzity. Je gestorom a iniciátorom konferencií, sympózií, seminárov a tvorivých a odborných stretnutí na rôznych úrovniach v celoštátnom i medzinárodnom meradle. Podieľa sa na zvyšovaní úrovne výtvarno-estetického vedomia verejnosti v oblasti architektúry, urbanizmu a designu. V súvislosti s plnením svojich základných úloh vykonáva Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave podnikateľskú činnosť.