Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Oznam o zmene v harmonograme  LS  06-07
v poslednom roku  inžinierskeho štúdia (študijné odbory: D, A, U)

Štúdium u študentov, ktorí študujú podľa dobiehajúcich študijných odborov, prebehne podľa  pôvodného harmonogram viď str. 46 a 47 študijného programu takto : 

 • odovzdanie indexov s uzávierkou štúdia ( min. 90 kreditov ) : do 19.02..2006
 • II. ŠS v termíne zverejnenom na výveske a svetelnej tabuli
 • zadanie DP :  19.03.2007, podmienka zadania : absolvovaná II. ŠS z teoretického predmetu, trvanie DP 9 týždňov
 • odovzdanie DP : 14.05.2007, (odbor Dizajn 24.05.07) komisionálne na ústave
 • obhajoba DP : 07.06.2007
 • promócia : 29.06.2007

študijné programy:    A, U, KA, DV, ID, PPM

S ohľadom na skutočnosť, že v nových študijných programoch je diplomová práca riadny predmet a súčasne prebieha aj výučba iných predmetov, štúdium v LS posledného roka prebehne podľa  upraveného harmonogramu takto : 

 • ruší sa termín 19.02.07 – odovzdávanie indexov ( indexy sa budú odovzdávať     na ŠO do 1.06.07)
 • II. ŠS :  podmienka :  portfólio AT I, II, III ( pre PPM primerane podľa pokynov      ústavu )
 • zadanie diplomovej práce: 22.02.2007 ( zmena namiesto 19.3.07 )
  • podpisovanie zadaní diplomových prác – preberanie na podpis na ŠO v stredu 21.02.07 do 10.00 hod,
  • vyzdvihnutie podpísaných zadaní – na ŠO vo štvrtok 22.02.07 do 10.00hod.
 • odovzdávanie DP : 16.05.2007 ( komisionálne, za účasti vedúceho DP, ktorý prebratie    DP potvrdí zápisom zápočtu do indexu )
 • od 17.5.06 do 31.05.07 má študent obdobie slúžiace na  uzatvorenie   predmetov štúdia vrátane diplomového seminára tak, aby k dátumu odovzdania indexu    mal s výnimkou kreditov za diplomovú prácu plný počet kreditov v predpísanej    štruktúre
 • odovzdávanie indexov na ŠO : do 1.06.20007
 • obhajoba diplomovej práce : 7.06.2007, podmienkou pripustenia k obhajobe je:
  • zápočet z  DP,
  • II. ŠS z teoretického predmetu,
  • min. počet kreditov =120 mínus kredity za diplomovú prácu
 • promócie : 29.06.2007 

Dôležité upozornenie :

 • obhajobou DP získa študent  kredity za DP a tým ukončuje štúdium, v prípade že    študent DP neobháji DP, bude ju opakovať o rok. V prípade, že študent prekročí    štandardnú dĺžku štúdia, bude sa na neho vzťahovať  povinnosť zaplatiť školné podľa     § 92 zákona o VŠ.                                                                            

V Bratislave 15.02.2007 

Dr. h. c. prof. PhDr. Ľ. Petránsky, DrSc.
dekan FA STU