Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Akademický senát FA STU vás pozýva na svoje zasadnutie dňa 7.júna 2007 (štvrtok) o 14,30 h v zasadačke dekana FA STU (1. posch.).

Program:

  1. Prezentácia, otvorenie, schválenie programu a overovateľa zápisnice
  2. Kontrola uznesení
  3. Prerokovanie predlženia pracovných pomerov pedagógov majúcich viac ako 65 rokov (dekan fakulty)
  4. Informácia z kolégia dekana FA STU (Andráš)
  5. Informácia z Vedeckej a umeleckej rady FA STU (Andráš)
  6. Zmeny a doplnky v študijných programoch 1. a 2. stupňa štúdia na FA STU pre akad. rok 2007/08 (prodekan Nahálka)
  7. Zmeny a doplnky v študijných programoch 3. stupňa štúdia na FA STU pre akad. rok 2007/08 (prodekanka Vitková)
  8. Výročná správa o hospodárení VVŠ - FA STU (tajomníčka FA STU Klejová)
  9. Rôzne
  10. Záver