Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

AKADEMICKÝ SENÁT FA STU POZÝVA ČLENOV AO FA STU
NA VÝROČNÚ SCHÔDZU AKADEMICKEJ OBCE FA STU,
KTORÁ BUDE 7. DECEMBRA 2010 (UTOROK) O 13:00
NA FA STU V AULE EMILA BELLUŠA.

PROGRAM

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4. Správa o činnosti AS FA STU za rok 2010
5. Diskusia
6. Hodnotenie a ocenenie pedagogickej činnosti FA STU
7. Návrh uznesení
8. Záver

Vyučovanie je medzi 13oo a 15oo prerušené.
V Bratislava, dňa 1.12.2010 

Ing.arch. Milan Andráš, PhD.
predseda AS FA STU