Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
P O Z V Á N K A

na zasadnutie

Akademickej obce a zamestnancov FA STU

                                                

Dòa 17.decembra 2007 /pondelok/  o 10,00 hod.

Aula prof. E. Belluša   /prízemie FA STU/

 

PROGRAM

1/ Otvorenie

2/ Príhovor dekana FA STU Dr.h.c.prof.PhDr. ¼udovíta Petránskeho, DrSc.

3/ Vystúpenie prorektora STU prof.Ing. Dušana Petráša, PhD.

4/ Odovzdávanie pamätných medaily k 70. výroèiu STU

5/ Prestávka

6/ Správa o èinnosti AS FA STU za uplynulé obdobie

7/ Diskusia

8/ Záver

––––––––––––––––––––-

srdeène Vás pozýva Akademický senát FA STU