Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

PROGRAM
RIADNEHO ZASADNUTIA
AKADEMICKÉHO SENÁTU FA STU
dňa 18.júna 2008 (streda) o 14,30 h.
v zasadačke dekana FA STU (1. posch.)

 • Prezentácia, otvorenie a schválenie programu
 • Kontrola uznesení
 • Správa z rokovania AS STU (predseda AS FA STU)
 • Správa zo zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady FA STU +  Správa  z kolégia dekana FA STU (predseda AS FA STU)
 • Výročná  správa o činnosti FA STU za rok 2007  (dekan fakulty)
 • Výročná správa o hospodárení FA STU za rok 2007 (dekan fakulty)
 • Návrh rozpočtu FA STU  na rok 2008 (dekan fakulty)
 • Návrh na zavedenie poplatku za štúdium v externej forme doktorandského štúdia na FA STU (prodekan FA STU pre ZaDŠ)
 • Bilaterálne dohody SOKRATES/ERASMUS FA v roku 2007 (prodekan FA STU pre ZaDŠ)
 • Rôzne
 • Záver

Ing.arch. Milan Andráš, PhD.
Predseda senátu