Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

PROGRAM
RIADNEHO ZASADNUTIA
AKADEMICKÉHO SENÁTU FA STU
dňa 07. novembra 2012 (streda) o 11:00 hod.

v zasadačke dekana FA STU (1. posch.)

 

  1. Prezentácia, otvorenie a schválenie programu
  2. Voľba overovateľa zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Informácie z vedenia fakulty (p. dekanka)
  5. Informácie z AS STU a z Kolégia dekanky FA STU (predseda AS FA STU)
  6. Prerokovanie materiálu: „Zriadenie vzdelávacieho a vedecko-výskumného centra pre obnovu architektonického dedičstva v B. Štiavnici“ (p. dekanka)
  7. Doplnenie materiálu: „Organizačný poriadok FA STU“ (p. dekanka)
  8. Činnosť komisií AS FA STU (predseda AS FA STU)
  9. Rôzne
  10. Záver

Bratislava 26.10.2012

Ing.arch.Milan Andráš, PhD.
predseda AS FA STU