Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení kolegovia, vážení študenti,

na základe aktuálneho a predpokladaného vývoja pandémie koronavírusu, usmernenia krízového štábu STU a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a nariadeniami SR prijatými v mimoriadnej situácii, na obmedzenie šírenia pandémie koronavírusu si Vás dovoľujeme informovať o nasledujúcich opatreniach:

Výučba sa prvé tri týždne letného semestra akad. roka 2021/2022 (t. j. od 14.2. do 4.3.2022) uskutoční hybridnou formou:

1, prezenčnou formou bude prebiehať štúdium III. stupňa všetkých ŠP

2, štúdium I. a II. stupňa všetkých ŠP bude prebiehať nasledovne:

  • online formou sa budú realizovať všetky prednášky, ateliéry, cvičenia a semináre
  • prezenčnou formou sa môžu realizovať individuálne a skupinové konzultácie v predmetoch so zameraním na tvorivú činnosť (ateliérová tvorba, kreslenie, modelovanie a pod., najmä v 4. ročníku I. stupňa štúdia a 6. ročníku 2. stupňa štúdia
  • prezenčnou formou sa môžu realizovať aj individuálne konzultácie v ostatných predmetoch po dohode s pedagógom

Výučba sa od 4. týždňa letného semestra (t.j. od 7.3. 2022) akad. roka 2021/2022 uskutoční hybridnou formou nasledovne:. 

  • online formou prednášky I. a II. stupňa štúdia všetkých ŠP
  • prezenčnou formou všetky ostatné formy štúdia (ateliéry, cvičenia, semináre, konzultácie, blokové sústredenia a pod.)

Cieľom takejto formy a harmonogramu výučby je predovšetkým zníženie fyzických kontaktov väčších skupín v čase predpokladaného vrcholu vlny koronavírusu - Omicron.

Pokiaľ to pandemická situácia umožní, v ďalšom priebehu semestra je možný prechod online formy prednášok na prezenčnú.

Informácia k technickému zabezpečeniu online výučby:

Online výučba môže prebiehať prostredníctvom platformy Microsoft Teams (bez obmedzenia počtu účastníkov a s možnosťou nahrávania videomeetu. Nakoľko platforma G-Suite – Google Meet už neumožňuje robiť bezplatné videozáznamy, je potrebné v prípade preferencie tejto platformy, kontaktovať p. prodekana M. Brašeňa, ktorý pridelí predmetu špeciálne konto s možnosťou nahrávania video meetov cez G-suite.

V obidvoch platformách je potrebné, aby garanti predmetov /pedagógovia zriadili tzv. Classroom-y, do ktorých si pozvú študentov.

Komunikácia so študentmi, prístupy do linkov a prihlásenie na online výučbu je potrebné realizovať výlučne cez univerzitné emailove konto @stuba.sk. Študentom, ktorí sa hlásia do zdieľaných linkov z iných adries, nebude dodatočne potvrdzovaný vstup.

Na prezenčnej výučbe je povinnosťou dodržiavanie všeobecných aktuálnych opatrení ÚVZ. Pre prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri používať respirátor FFP2. Pri vstupe do budovy sa študent preukáže službukonajúcemu vrátnikovi svojim ISIC preukazom so zelenou visačkou s logom FAD.

Vyučujúci pedagógovia sú povinní viesť a uchovávať evidenciu dochádzky študentov na výučbových aktivitách uskutočňovaných prezenčnou formou. Počas prezenčných výučbových aktivít z hľadiska vysokého epidemiologického rizika sa odporúča, aby boli študijné skupiny stabilné; neodporúča sa možný presun študentov medzi študijnými skupinami a to počas celého semestra. Študenti musia naďalej na ŠO prostredníctvom mailu nahlasovať ochorenie na Covid 19 a to najneskôr do 3 pracovných dní. V opačnom prípade im nebude dodatočne uznávaná absencia.

Prosíme študentov, aby si zabezpečili ubytovanie tak, aby sa od 7.3.2022 mohli plnohodnotne zúčastňovať hybridnej formy výučby, ktorá bude pozostávať aj z prezenčnej časti! Vzhľadom na to, že FAD STU celý zimný semester umožňovala  študentom využívať, resp. si “podržať” ubytovanie v ŠD, nebude možné ospravedlňovať absencie na vyučovaní z tohto dôvodu.

Podrobnejšie informácie vám poskytne a na vaše otázky zodpovie vedenie fakulty na MIMORIADNEJ ONLINE KÁVE S FAKULTOU, v piatok 11.februára 2022 o 10:00.

 

Sledujte prosím, aktuality FAD STU na webe fakulty.