Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fond architekta Emila Belluša, n. f. vypisuje výberové konanie na žiadosti o finančnú podporu projektov a aktivít na akademický rok 2010/ 2011 zameraných na:

■    modernizácia systémov architektonického vzdelávania,
■    rozvoj a kontakty s vysokými školami architektonicko-urbanistického zamerania zo zahraničia, zapájanie sa do medzinárodných programov,
■    vydávanie technickej literatúry, učebníc a modernizáciu učebných pomôcok,
■    zabezpečovanie odmien a cien za diela, hodnotné rukopisy a prednášky,
■    podporu rozvojových projektov architektonického školstva,
■    podporu pri organizovaní seminárov, konferencií,
■    podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov v účasti na domácich a zahraničných súťažiach.

 

Žiadosť:

  • vyplnenie a podpísanie vedúcim pracoviska,
/v prípade študentov – garantujúcim pedagógom/,
  • doručenie osobne do podateľne FA STU,

príp. na sekretariát dekanky FA STU (č.dv. 104, Mgr. Soňa Wagnerová).


UZÁVIERKA PODÁVANIA ŽIADOSTÍ:   15. DECEMBER 2010
(neúplné žiadosti/ žiadosti po termíne nebudú akceptované)

  

  verzia v pdf

doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD.
správca fondu