Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fond architekta Emila Belluša, n. f.  vypisuje výberové konanie na podávanie žiadostí na finančnú podporu projektov a aktivít  pre akademický rok 2006/2007 zameraných na:

  • modernizáciu systémov architektonického vzdelávania,
  • rozvoj a kontakty s vysokými školami architektonického zamerania zo zahraničia, zapájanie sa do medzinárodných programov,
  • vydávanie technickej literatúry, učebníc a modernizáciu učebných pomôcok,
  • organizáciu odborných a vedeckých seminárov a konferencií,
  • zabezpečovanie odmien a cien za architektonické, technické, vedecké diela, hodnotné rukopisy a prednášky,
  • podporu rozvojových projektov architektonického školstva,
  • podporu talentovaných študentov a mladých pedagógov v účasti  na domácich a zahraničných súťažiach.

Požiadavky na podávanie žiadostí:
vyplnené tlačivo žiadosti, podpísané vedúcim pracoviska  (v prípade žiadosti študentov - garantujúcim pedagógom), doručené osobne do kancelárie FAEB (dekanát FA STU,  č.dv. 103, p. Jozef Žigo) alebo do podateľne FA STU; elektronická podoba žiadosti je k dispozícii na webstránke FA STU.

UZÁVIERKA PODÁVANIA ŽIADOSTÍ: 6. OKTÓBER 2006 !!!
Neúplné žiadosti a žiadosti po termíne nebudú akceptované.
                                            
doc. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
správca fondu