Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2018. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl v termíne do 28. 4. 2017 do 14.00 hod. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi. Písomné potvrdenie o podaní žiadosti (iba 1 strana) je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).

Výzva KEGA je zameraná na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty aplikovaného výskumu orientovaného na podporu pedagogických modelov výchovy a vzdelávania, nových technológií, foriem a metód v rámci školského systému i mimo vyučovania.

 

Priority výzvy KEGA sú orientované:

1)      na pedagogické modely výchovy a vzdelávania v materských, základných a stredných školách,

2)      na nové technológie, metódy a formy vo výchove a vzdelávaní,

3)      na oblasť obsahovej integrácie a diverzifikácie vysokoškolského štúdia s orientáciou na prax,

4)      na tvorbu programov s obsahovým zameraním na umenie a kultúru,

5)      na podporu rozvojovej problematiky v rámci systému štandardných vedeckovýskumných finančných stimulov (rozvoj aplikovaného výskumu v oblasti globálneho vzdelávania).

Pri posudzovaní žiadosti bude komisia prihliadať aj na spoluprácu viacerých  fakultných pracovísk a vysokých škôl v rámci jedného projektu. Finančne podporené môžu byť len také projekty, v ktorých budú počas celého obdobia riešenia plánované konkrétne výstupy, ako napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshopy, monografie, učebnice, CD, DVD nosiče a pod.

Kompletné infromácie nájdete tu.