Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Podprogram 1.6 – Medziodborové aktivity je zameraný na medziodborové profesionálne kultúrne aktivity a iniciatívy, ktoré sú súhrnom aktivít a/alebo interakcie viacerých druhov profesionálneho umenia. Podpora v rámci toho programu je určená aj na tvorbu multimediálnych diel.


1.6.1 – Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela

Podpora je určená na náklady súvisiace s tvorbou, realizáciou, naštudovaním, a/alebo vydaním inovatívnych diel, vrátane vydávania komiksov a audiokníh, ktorých zložkou sú viaceré druhy umení vo vzájomnej interakcii vyvážene zastúpené a určené na verejnú prezentáciu, uvedenie a/alebo distribúciu.
Podpora formou dotácie je taktiež určená na tvorbu, naštudovanie alebo uvedenie diela v medzinárodnej koprodukcii, kde výška finančného vkladu zahraničného partnera alebo partnerov musí predstavovať minimálne 30 percent z rozpočtu projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je verejné uvedenie alebo prezentácia diela v plnom rozsahu na Slovensku. Primerane výške pridelenej dotácie je prijímateľ povinný časť projektu realizovať už v prípravnej fáze na Slovensku a musia na ňom participovať tvorcovia a interpreti pôsobiaci na Slovensku.

Podporná činnosť nie je zameraná na tvorbu diel, ktoré sú výlučne, alebo dominantne z jednej oblasti umenia (napr. na vydávanie umeleckej literatúry, ilustratívne spojenie fotografie a textu, tvorba diel vizuálneho umenia a hudby, uvedenie javiskového diela v oblasti divadla, či tanca so svetelnými, či hudobnými prvkami, predstavenia tradičnej kultúry, hudobno-slovesné diela, happeningy, počítačové hry, obrazová dokumentácia akéhokoľvek druhu umenia a pod.), preto žiadosti s takýmto zámerom budú vyradené z formálnych dôvodov. V prípade nejasností ohľadom zaradenia žiadosti do tohto podprogramu je žiadateľ povinný na vyžiadanie podať vysvetlenie zámeru projektu. Podporná činnosť v rámci podprogramu nie je určená pre neprofesionálne zoskupenia a tvorcov.

Ak je súčasťou projektu uvedenie diela, žiadateľ je povinný v žiadosti opísať dramaturgickoncepciu a uviesť zoznam všetkých dohodnutých alebo oslovených umeleckých účinkujúcich, ktorí sa na projekte zúčastňujú. V prípade, že žiadateľ ešte neoslovil daného účinkujúceho, musí to jasne uviesť, v opačnom prípade bude fond pristupovať k takejto žiadosti ako k nepravdivej a môže ju vyradiť z formálnych dôvodov.

Maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt je 1500 EUR.
Najskorší termín začiatku realizácie je 1.7.2018.
Najneskorší termín realizácie je 31.12.2018.


1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie–medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity

Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolu- práce v oblasti medziodborových projektov a tvorby multimediálnych diel. Podpora je taktiež určená na medzinárodnú prezentáciu a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti odbornej reflexie, výskumu a kritiky všetkých druhov a oblastí umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi inštitúciami, organizáciami a zoskupeniami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú s takýmito organizáciami. Program je tiež zameraný na podporu mobilít kultúrnych pracovníkov, výskumníkov, kritikov, odborníkov vo všetkých oblastiach umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, ich zapájanie do medzinárodných sietí, účasti na rezidenčných pobytoch, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora formou čiastočného spolufinancovania je určená aj na projekty z programu EÚ Kreatívna Európa 2014 – 2020. Podpora je určená na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (polygrafické náklady môžu tvoriť maximálne 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.
Podpora nie je určená na organizovanie podujatí, ktoré sa realizujú na Slovensku, aj keď majú medzinárodný charakter (okrem žiadostí určených na spolufinancovanie projektov programu EÚ Kreatívna Európa 2014 – 2020). Podpora nie je určená na vydávanie monografií, či rozsiahlych katalógov. 

Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt je 1000 EUR.
Maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt je 50 000 EUR.


Viac informácií nájdete v štruktúre podpory FPU.

Prosíme všetkých žiadateľov o včasné oznámenie projektu do 5.2.2018 (pondelok) spoločne s abstraktom a predbežným rozpočtom, následne budú dokumenty predložené vedeniu. Po schválení budú žiadatelia vyzvaní na predkladanie žiadostí do 12.2.2018 (pondelok).

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu na FPU je stanovený do 14.2.2018. Prosíme o rešpektovanie termínov aby projektové oddelenie mohlo včas spracovať výzvy.


Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Šimková
Ústav dizajnu, sekretariát
jana.simkova@stuba.sk