Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajobnými komisiami pre záverečné práce na FAD STU bolo nominovaných na Cenu prof. Lacka 15 absolventských projektov. Vzhľadom k tomu, že do národného kola súťaže je možné zaslať len obmedzený počet prác, musia na školách podľa štatútu LC_SAS prebehnúť školské výberové kolá. V úvode boli oslovené všetky dotknuté ústavy, ktoré delegovali jedného svojho člena do poroty fakultého kola. Všetci nominovani členovia poroty následne obdržali tabuľku s menami študentov a názvom ich DP (15), za účelom vyjadrenia svojho výberu na postup do národného kola súťaže. Porotcovia mali v dostatočnom časovom predstihu možnosť nahliadnutia na všetky diplomové práce, ktoré boli vyzdieľané v samostatnom, pre tento účel zriadenom claasroome (portfóliá, plagáty,...). Členovia poroty sa stretli online_prostredníctvom Google Meet 14.07. o 9,00. Porota v závere svojho zasadnutia nominovala do národného kola súťaže 7 diplomových projektov.Porota pracovala v zložení:
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (ÚIV)
doc. Ing. arch. Ján Legény, PhD. (ÚEFA)
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. (ÚUÚP)
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (ÚAOB)
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. (ÚABB)
Ing. arch. Beáta Polomová, PhD. (ÚDTAOP)
Ing. Roman Rosina (ÚKAIS)

Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. - organizácia a predsedkyňa poroty
Ing. arch. Kristína Boháčová - tajomníčka porotyOdôvodnenia uvádzame bez určenia poradia vybraných 7 diplomových prác:


Mersuli Tea
- Pamätník poslednej nukleárnej bomby

Študentka si vybrala zaujímavé ale ťažké zadanie, ktoré je zároveň aj predmetom medzinárodnej súťaže. Návrh je z filozofickej stránky nespochybniteľný, silný a do detailu prepracovaný. Pohybuje sa na rozhraní architektúry a umenia a jeho obsah mrazí dodnes. Úlohy ktoré si študentka zadala, či už útok na psychickú pohodu návštevníka, navodenie katarzie architektonickým návrhom, alebo záverečný pocit nádej, plní na sto percent. Téma je aktuálna aj z hľadiska momentálnej pandemickej situácie, kde hľadá paralely medzi katastrofou aktuálnou a tou ktorá zasiahla ľudstvo v 20. storočí.Kadák Samuel - Polyfunkčné centrum, Areál baní Handlová, okr. Handlová

Predložená práca je postavená na silnom koncepte, podložená rozsiahlymi analýzami a štúdiami. Autor Samuel Kadák riešil v rámci konverzie Areálu baní Handlová revitalizáciu a transformáciu objektu „Starej triedičky uhlia“ na multifunkčný objekt. Architektonicko-výtvarné riešenie je zvládnuté presvedčivo a jasne graficky podané. Dispozičné riešenie rešpektujúc pôvodnú tektoniku objektu je rozvrhnuté racionálne. Veľkoryso dimenzované priestory a rozmiestnenie jednotlivých vnútorných celkov zaručuje ľahkú orientáciu hostí. Materiálové a konštrukčné riešenie je vhodne zvolené pričom architektonický výraz je postavený na priznaní jednotlivých materiálov v ich vnútornej konštrukčnej logike, tým je podčiarknutý industriálny charakter objektu. Na tejto platforme je možné nechať vyznieť dominantne pôsobiace hmoty dopravníkov s veľkoplošným presklením, ktoré plnia však už novú funkciu. Celkovo možno konštatovať, že práca prináša rad pozitívnych podnetov. Objekt by bol nesporným obohatením prostredia, fasády prinášajú zaujímavé výtvarné členenie a korešpondujú s bohatosťou vnútornej priestorovej štruktúry. Grafický prejav a celkové zvládnutie problematiky je na vysokej technickej

a koncepčnej úrovni.


Dang The Anh - Premena tržnice na Kunsthalle

„To je znak sebavedomia. Vedieť kultivovane vstúpiť súdobou rečou do takého prostredia. Nie je sebavedomím nejaké silne architektonické gesto, o to vôbec nejde. Ale chovať sa sebavedomo a kultivovane v takejto kľúčovej situácii, to je znakom odvahy...“ – Ing. arch. Pavel Paňák


Ivona Kožehubová - Bratislava Južné mesto

Za komplexný urbanistický prístup od širších vzťahov cez hlavnú mierku riešenia až po prezentáciu urbanistického detailu. Diplomantka preukázala schopnosti systémového ale aj umeleckého prístupu k spracovaniu témy. V riešení aplikuje súdobé i perspektívne požiadavky na tvorbu životného prostredia (zadržiavanie vody v území), ako aj implantuje do riešenia stopy zaniknutej krajiny ramien Dunaja. Dôraz kladie na kvalitu verejného priestoru, ktorého osnova je jedným zo základných prvkov celkovej urbanistickej koncepcie. Dopravný koncept je v širšom merítku založený na preferencii hromadnej dopravy, vo vlastnom území na podpore cyklistickej a pešej dopravy. Práca má vysokú úroveň
adjustáže podčiarknutú manuálnymi priestorovými kresbami. Všetci členovia komisie aj posudky práci udelili najvyššie hodnotenie.


Mikovčák Viktor - Kúpeľné centrum, Areál baní Handlová, okr. Handlová

Téma diplomovej práce Viktora Mikovčáka v jednom z ústredných pozícií osadeného domu pôvodnej elektrárne si vyžaduje iné premýšlanie o jeho naplnení, o koncepcii jeho vnútorných priestorov. Dom bohapusto nevypĺňa, necháva ním pejsť lineárnu krajinu prepájajúcu dom so sieťou dopravníkov v rámci areálu. Samotný pôvodný objekt berie ako schránku, do ktorej okolo tejto línie s citom vkladá nové funkčné objemy. Poetika autorských komentárov pri jednotlivých priestorových charakteroch návrhu vo finálnom elaboráte, do písmena charakterizuje silu a pokoru nie len samotného návrhu ale i človečiny diplomanta.


Macharová Kristína - Liečebný dom, Areál baní Handlová, okr. Handlová

Výborná prestavba pôvodného banského objektu na liečebný dom. Pôvodný objekt získal centrálnu dispozíciu s vrstvením jednotlivých podlaží a ich zakomponovaním do stúpajúceho terénu. Výraz objektu je racionálny a klasicizujúci. Diplomový projekt je komplexný a podrobný.


Hrdlovičová Lucia - Polyfunkčný areál Bazová

Výborné urbanistické riešenie so štvorcovým pôdorysom archívu. Racionálna pravouhlá dispozícia s konceptom domu ako drevostavby. Výraz objektu zodpovedá funkcii domu, je racionálny a popri tom objekt pôsobí poeticky a výborne kontextuálne zapadá do prostredia. Výborná prezentácia diplomovej práce.