Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Akademický senát FA STU v zmysle pokynov AS STU  vyhlasuje voľby do AS FA STU na funkčné obdobie 2014 - 2018.

Voľby sa budú konať v súlade so zásadami volieb do AS FA STU.


ORGANIZÁCIA VOLIEB :

  • vyhlásenie volieb 11. 11. 2014,
  • od 19. 11. 2014 od 9,00 hod do 20. 11. 2014 do 12,00 hod návrh kandidátov na členstvo v AS FA STU formou vhadzovania lístkov s menami do urny umiestnenej v knižnici FA STU. Jednotlivé návrhy na kandidátov sa budú oddelene vhadzovať do urien za zamestnaneckú časť a študentskú časť,
  • 24. 11. 2014 oslovenie navrhovaných osôb a vyžiadanie ich súhlasu s kandidatúrou do AS FA STU,
  • 24. – 28. 11. 2014 obdržanie vyjadrenia súhlasu alebo nesúhlasu  jednotlivých navrhovaných osôb s kandidatúrou do AS FA STU /písomné stanovisko/,
  • do 1. 12. 2014, do 10,00 hod zverejnenie kandidátskej listiny na členstvo v AS FA STU za zamestnaneckú časť a študentskú časť akademickej obce FA STU,
  • 8. 12. 2014 voľby do AS  FA STU od 10,00 do 14,00 hod formou vhadzovania vyplnených hlasovacích lístkov s menami kandidátov do AS FA STU do urny umiestnenej vo vestibule FA STU a to oddelene za zamestnaneckú časť a študentskú časť,
  • do 9. 12. 2014 zverejnenie výsledkov volieb do AS FA STU za študentskú /7 členov/ a zamestnaneckú časť /14 členov/ FA STU a odovzdanie protokolu z volieb na sekretariát AS FA STU.

 

   v Bratislave 11.11. 2014

 

   Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.                                                                                        Ing. arch. Milan Andráš, PhD.

   predseda volebnej komisie AS FA STU                                                                                        predseda AS FA STU


PRÍLOHY :

  • Aktuálne zoznamy študentov bakalárskeho stupňa :                       AU.       DV.        KAKP.
  • Aktuálne zoznamy študentov inžinierskeho stupňa :                       ARCH.    URB.      DV.  

Volby clenov - AS FA STU