Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA

výskumného pracovníka

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ  UNIVERZITY V BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2006-2011

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na pracovné miesto výskumného pracovníka, na Detašovanom pracovisku fakulty v Banskej Štiavnici, so zameraním na oblasť ochrany a obnovy architektonického dedičstva.

 

  1. Kvalifikačné predpoklady:

·         vysokoškolské vzdelanie architektonického zamerania a min. 5 rokov praxe v oblasti

·         ukončené alebo prebiehajúce doktorandské štúdium  

·         dobrá znalosť anglického jazyka

 

  1. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

·         výskumná, metodická a odborná činnosť v predmetnej oblasti

·         skúsenosti s návrhom, realizáciou a manažmentom grantových projektov

·         publikačná činnosť v požadovanej oblasti

 

  1. Zoznam požadovaných dokladov:

·         písomná žiadosť

·         štruktúrovaný životopis

·         kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní

·         odpis z registra trestov

·         portfólio výberu doterajších odborných prác

·         stručná anotácia koncepcie svojho pôsobenia  na pracovnom mieste 

 

  1. Termín nástupu a rozsah pracovného úväzku:

·         1.1.2007

·         plný týždenný pracovný úväzok

 

      5.  Podmienky podania žiadosti:

·         podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Lárišová t.č. 02/57 276 229

·         písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 19.12.2006  tj. 3 týždne od  uverejnenia ponuky na internetovej stránke Ministerstva školstva SR s označením „ Výberové konanie“.