Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIÍ

VEDÚCICH ÚSTAVOV

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ  UNIVERZITY V BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2007-2012

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na obsadenie  troch funkcií vedúcich :
Ústavu dizajnu
Ústavu urbanizmu
Ústavu architektúry I.

  1. Kvalifikačné predpoklady:

• VŠ vzdelanie v odbore podľa oblasti ústavu

• minimálne 10 rokov praxe

• vedecko-pedagogický titul „profesor“ alebo „docent“

• organizačné a riadiace schopnosti

•  aktívna znalosť jedného cudzieho jazyka

• morálna a občianska bezúhonnosť

 

  1. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

• aktívna pedagogická, vedeckovýskumná činnosť a umelecká činnosť

• určujúcim kritériom pre výberové konanie sú výsledky odbornej činnosti, organizačné a riadiace schopnosti uchádzačov

 

  1. Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť

• osobný životopis

• profesijný životopis

• doklad o vzdelaní, dosiahnutej vedecko - pedagogickej hodnosti

• prehľad pedagogickej, vedeckovýskumnej činnosti a umeleckej činnosti

• program pôsobenia vo funkcii a koncepcia pracoviska

• odpis z registra trestov

 

  1. Termín nástupu:

1. 9. 2007

 

  1. Podmienky podania žiadosti:

• prihlášky do výberového konania spolu s  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 20.4.2007  označením „ Výberové konanie“. Bližšie informácie k výberovému konaniu  Vám budú poskytnuté na t.č. 544 35 259 p. Lárišová.