Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  MIEST VEDÚCICH  ÚSTAVOV

Výberové konanie pre obdobie 2018 - 2023

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: 

 1. vedúci Ústavu architektúry obytných budov
 2. vedúci Ústavu architektúry občianskych budov
 3. vedúci Ústavu dizajnu

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie
 • aktívna znalosť jedného svetového jazyka

 

 1. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
 • aktívna pedagogická, vedeckovýskumná činnosť
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • minimálne 5 rokov praxe

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou rozvoja pracoviska
 • štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

 

 1.  Predpokladaný termín nástupu:

            Január 2018

 

 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 16.11.2017 s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, 02/57 276 229; 0918 863 742; alica.hornakova@fa.stuba.sk