Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  MIEST VEDÚCICH  ÚSTAVOV FAKULTY ARCHITEKTÚRY A  DIZAJNU SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava 

Výberové konanie pre obdobie rokov 2021 - 2026

 

Dekan   Fakulty  architektúry a dizajnu   Slovenskej technickej  univerzity  v súlade  s  § 32  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 2  funkcií vedúcich:

 

 1. vedúci/a  Ústavu ekologickej a experimentálnej architektúry

 

 1. vedúci/a  Ústavu dizajnu

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa
 • aktívna znalosť jedného svetového jazyka

    2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • aktívna pedagogická, vedeckovýskumná činnosť
 • organizačné a riadiace schopnosti
 • minimálne 5 rokov praxe
 1. Zoznam požadovaných dokladov:                                                      
 • písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou rozvoja ústavu
 • štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1. Predpokladaný termín nástupu:    marec 2021
 1. Ponúkaný plat:   od 1 400,- € / mes. / plný úväzok   (z toho základný tarifný plat od 1 050,- € / mes. / plný úväzok)
 2. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 11.02.2021  s označením „Výberové konanie“.

Informácie   sú    k  dispozícii   na   Oddelení    pre    mzdy   a   ľudské    zdroje    FAD STU, Ing. Horňáková, t. č.  02/57 276 229;   0918 863 742;   alica.hornakova@stuba.sk