Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Výberové konanie pre obdobie rokov 2019 - 2024

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:  

VEDÚCI /-A   ŠTUDIJNÉHO  ODDELENIA   FA STU

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

    2. Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • prax min. 1 rok v pozícii administratívneho pracovníka pedagogického alebo študijného oddelenia na VŠ alebo SŠ
 • organizačné a riadiace schopnosti, záujem o prácu s mládežou, príjemné vystupovanie
 • znalosť práce so študentmi so špecifickými potrebami
 • ovládanie balíka Microsoft Office
 • aktívna znalosť anglického jazyka na úrovni B2
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1.  Predpokladaný termín nástupu:

            júl 2019 

 1. Ponúkaný plat:  od 1 000,- €/ mes./ plný úväzok  (z toho základný tarifný plat od 629,- €/ mes./ plný úväzok)
 1. Podmienky podania žiadosti:

        Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr

        do 7.6.2019  s označením „Výberové konanie“.

        Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 229; 0918 863 742;   alica.hornakova@stuba.sk