Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  MIESTA VEDÚCEHO  REALIZAČNÉHO  CENTRA  PRE  EDUKAČNÉ,  VÝSKUMNÉ  A  UMELECKÉ  PROJEKTY   Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava, FAKULTY ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU  STU, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava 

Výberové konanie pre obdobie rokov 2022 - 2027

 

Dekan  Fakulty  architektúry  a dizajnu  Slovenskej  technickej  univerzity  v  súlade  s  § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

VEDÚCI /-A   REALIZAČNÉHO  CENTRA   PRE  EDUKAČNÉ,  VÝSKUMNÉ   A  UMELECKÉ  PROJEKTY   NA  FAD STU 

 

Vedúci Realizačného centra riadi a koordinuje aktivity Realizačného centra, zabezpečuje a vytvára podmienky pre realizáciu edukačných, výskumných a umeleckých projektov, učebných pomôcok pre praktické cvičenia, výrobu objektov, modelov a prototypov v rámci grantových projektov, prípadne zákaziek zamestnancov fakulty alebo semestrálnych prác študentov FAD. 

Hlavná  náplň  vedúceho  pracovníka  Realizačného  centra pre edukačné, výskumné a umelecké projekty:

 • riadenie centra
 • rozvíjanie a modernizácia centra
 • správa majetku a zariadení centra
 • koordinácia chodu a aktivít centra
 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
 1. Iné kritériá a požiadavky:
 • minimálne 3  roky  praxe   v  oblasti  tvorby   modelov,   prototypov,   výskumných a umeleckých projektov
 • kreativita, organizačné a riadiace schopnosti
 • skúsenosti s tvorbou modelov a prototypov
 • ovládanie prístrojov ako je CNC fréza, Vákuový lis, Rezací laser, 3D tlačiareň
 • ovládanie balíka Microsoft Office, Microsoft Windows
 • aktívna znalosť anglického jazyka 
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • koncepcia pôsobenia vo funkcii vedúceho Realizačného centra pre edukačné, výskumné a umelecké projekty
 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 
 1. Predpokladaný termín nástupu:    máj 2022      
 1. Ponúkaný plat: od 1 250,- €/ mes./ plný úväzok  (z toho základný tarifný plat od 1 100,- €/ mes./ plný úväzok) 
 1. Podmienky podania žiadosti:

 Písomnú  žiadosť  spolu  s  požadovanými  dokladmi  je  potrebné  doručiť  do podateľne  Fakulty             architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr  do 21.04.2022  s označením „Výberové konanie“.

 Informácie    sú   k   dispozícii    na   Oddelení    pre   mzdy   a   ľudské    zdroje   FAD STU,  Ing. Horňáková, 

 t. č.  02/57 276 229;  resp.  0918 863 742;   alica.hornakova@stuba.sk