Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  MIESTA VEDÚCEHO  PODNIKATEĽSKÉHO CENTRA  - PC ARCH 

Výberové konanie pre obdobie rokov 2020 - 2025 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

VEDÚCI /A   PODNIKATEĽSKÉHO  CENTRA - PC ARCH  NA  FA STU

 

Vedúci PC ARCH riadi a koordinuje aktivity podnikateľského centra, buduje a rozširuje tím architektov, dizajnérov a profesných špecialistov (vrátane študentov), pracujúcich na jednotlivých typoch projektov. V súčinnosti s dekanátom fakulty a spolupracujúcimi fakultnými pracoviskami zabezpečuje a koordinuje pre zapojených riešiteľov základný servis (fakturácia, účtovníctvo, marketing...). Náplňou pracovnej pozície je etablovanie Podnikateľského centra Fakulty architektúry (PC ARCH) ako špecializovaného komerčného ateliéru, zameraného na spracovanie architektonických a urbanistických štúdií, spracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov, vypracovanie expertíznych posudkov, zabezpečovanie inžinierskej činnosti, autorského dozoru, návrhy a realizáciu dizajnérskych prác (dizajn výrobkov, grafický dizajn), vykonávanie iných doplnkových činností a poskytovanie komerčných služieb. Vedúci PC ARCH aj aktívne vyhľadáva zákazky predovšetkým z verejného sektora, identifikuje vhodné medzinárodné súťaže a koordinuje zapájanie zamestnancov a študentov fakulty do nich. 

Hlavná náplň PC ARCH:

 • Akvizícia zákaziek z oblasti architektúry urbanizmu a dizajnu
 • Administrácia zákaziek
 • Propagácia aktivít, komunikácia s potenciálnymi partnermi
 • Koordinácia projektov a zapojených pracovníkov a študentov
 • Spolupráca na tvorbe vízií a príprave konceptov rozvoja fakulty
 • Spolupráca na príprave aktivít kreatívneho centra
 • Účasť na architektonických, urbanistických a dizajnérskych súťažiach

Popis funkcie: 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa   

    2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • minimálne 3 roky praxe v oblasti projekčných a inžinierskych činností
 • kreativita, organizačné a riadiace schopnosti
 • skúsenosti s vedením projekčného ateliéru
 • ovládanie balíka Microsoft Office
 • aktívna znalosť anglického jazyka 
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • koncepcia pôsobenia vo funkcii vedúceho PC ARCH
 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1.  Predpokladaný termín nástupu:  marec 2020     
 1. Ponúkaný plat:  od 1 200,- €/ mes./ plný úväzok   (z toho základný tarifný plat od 810,- €/ mes./ plný úväzok)
 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 18.2.2020  s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 229; 0918 863 742;   alica.hornakova@fa.stuba.sk