Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

                                            pre obdobie rokov 2018 - 2023

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

VEDÚCI   KNIŽNICE  FA STU

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, výhodou je odbor knižničná a informačná veda

     2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • minimálne 3 roky praxe v riadiacej pozícii
 • kreativita, organizačné a riadiace schopnosti
 • vízia ďalšieho rozvoja akademickej knižnice
 • ovládanie balíka Microsoft Office
 • prax v oblasti akademických knižníc vítaná
 • aktívna znalosť anglického jazyka 
 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 1. Predpokladaný termín nástupu:

        September 2018      

 1. Ponúkaný plat:  1 100,- €/mes./ plný úväzok  (z toho základný tarifný plat od 587,- €/mes.)
 1. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 15.6.2018 s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú k dispozícii na Oddelení pre mzdy a ľudské zdroje  FA STU,  Ing. Horňáková, t. č. 02/57 276 229; 0918 863 742;   alica.hornakova@fa.stuba.sk